Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember

2 Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember Årshjul Traditioner Vinterfest Påskfirande Öppet hus Drop in Lucia & julfirande Valborg Skolavslutning FN-dagen Informations-och välkomstmöten samt inskolningar Drop in Nobelmiddag

3 Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember Årshjul F-9 Systematiskt kvalitetsarbete Montessoripedagogik & BFL Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Kunskaper Markör Utvecklingssamtal TTT genomför trivselenkäter Arbetsmiljörond Montessoripedagogik & BFL Utvecklingssamtal Nationella prov Elevråd Montessoripedagogik & BFL Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Normer och värden Utvecklingssamtal Klasskonferenser Matråd Montessoripedagogik & BFL Föräldramöte Utvecklingssamtal Elevråd Drop in FN-dagen Montessoripedagogik & BFL Elevråd Betyg Lucia- och julfirande Vinterfest Påskfirande Öppet hus Montessoripedagogik & BFL Sambedömning Klasskonferenser Matråd Föräldramöte Montessoripedagogik & BFL Elevråd Rev.Likabehandlingsplanen Drop in Informations- välkomstmöten Skolavslutning Skriftliga omdömen/betyg Montessoripedagogik & BFL Arbetslagens utvärderingar, BRUK Kompetensutvecklingsplan Valborg Nya mål & prioteringar Kvalitetsredovisning & årshjul för läsåret Montessoripedagogik & BFL Drop in

4 Juni Skriftliga omdömen och betyg September/oktober Utvecklingssamtal kring skriftliga omdömen/betyg IUP skrivs. Februari/mars Utvecklingssamtal - avstämning IUP December Betyg Arbetsgång Utvecklingssamtal – IUP - Skriftliga omdömens hjul

5 Varför pedagogiskt årshjul? Läroplanen för grundskolan och den nya skollagen innebär krav på en förväntad kvalitetsutveckling på varje enskild skola. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten utvecklas och därmed varje barns/elevs förutsättningar för utveckling och lärande. Montessoriskolan Centrums pedagogiska årshjul är en stödstruktur för att ge en översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de traditioner vi har på skolan. Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barn/elevperspektiv. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen. Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar i skolan, som i sin tur gör att verksamheten bättre kan bidra till barnens/elevernas lärande inom olika målområden.

6 Beskrivning månad för månad Löpande varje månad Arbetslagsmöte- ”Samtalsgrupper med BFL” Projektgruppsmöten Skolkonferens- Montessoripedagogik & BFL Vid planerade tillfällen under året görs följande: Samtalsgrupper BFL där vi går på djupet under läsåret Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: övergripande mål i läroplanen Förstelärarna håller i Montessoriprojekt Studiedagar kommer att handla om Montessoripedagogik och BFL

7 U ppföljning- U tveckling- U tvärdering Arbetslaget utvärderar och analyserar två övergripande mål i grundskolans läroplan under läsåret utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen dokumenteras i en handlingsplan och läggs på fronter. Bilaga 1. Handlingsplan Uppföljning-Utveckling-Utvärdering skola

8 U ppföljning- U tveckling- U tvärdering Övergripande mål & riktlinjer ur läroplanen, läsåret 2014/2015 arbetar grundskolan med Normer och värden samt Kunskaper. 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola & hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan & omvärlden 2.7 Bedömning & betyg

9 BFL läsåret 2014/2015 Alla lärare ska läsa hela Working inside the black box och titta på filmer av Dylan Wiliam. Arbetslagen ska arbeta med stora delar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. Alla lärare ska upprätta en egen personlig handlingsplan för att utveckla bedömning för lärande (BFL)

10 BFL läsåret 2014/2015 Samtalsgrupperna i arbetslagen har Christian Lundahls bok och filmer med Dylan William som utgångspunkt. Samtal kring att tydliggöra mål, hur man ställer frågor, ger feedback och hur man arbetar med själv- och kamratbedömning. Auskultation hos varandra ska planeras och genomföras. Flera av konferenserna under läsåret kommer att handla om BFL

11 Samtalsgrupper BFL Samtalsgrupperna genomförs vid minst fyra tillfällen under läsåret, skolkonferenser och arbetslagsmöten. Mellan BFL-träffarna skapas utrymme för BFL- reflektioner, planering och möten med kollegor. Rektor ansvarar och tar aktiv del i arbetet med BFL. Handledning till samtalsledare ges två gånger per termin. Utvärdering/avstämning av BFL-arbetet görs i slutet av varje termin. Dokumenteras och läggs ut på fronter.

12 Tidplan samtalsgrupper BFL September-oktober: Samtal kring att tydliggöra målen November-december: Samtal kring hur man ställer frågor Januari-februari: Samtal kring feedback Mars-april: Samtal kring själv- och kamratbedömning Varje lärare ska genomföra tre auskultationer hos kollegor samt tagit emot tre auskultationsbesök i det egna klassrummet under läsåret.

13 Arbetsbeskrivning samtalsledare Uppdraget som samtalsledare är att driva BFL på skolan i enlighet med förhållningssättet i styrdokumenten kring elevernas lärande och lärares bedömning. Det handlar om att leda samtalsgrupper i ett kollegialt lärande. Metodiken är fastställd och den får man utbildning i. Samtalsledare 2014/2015: Linda Fogel Malin Nimrup Pernilla Andelius Johan Sundqvist

14 Fortsatt arbete med BFL läsåret 2015/2016 Elever håller utifrån ålder och mognad i sina egna utvecklingssamtal.

15 Föräldramöten Föräldramöte 1 Presentation av skolans prioriterade mål, montessoripedagogikens grunder samt vår likabehandlingsplan. Föräldramöte 2 På detta möte skall föräldrarna ges möjlighet att sitta i smågrupper och diskutera/utvärdera skolans verksamhet.

16 Projektgrupper 2014/2015 Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT Utvecklar skolans likabehandlingsarbete Ansvarar för tema- & studiedagar Utför trivselenkäter för eleverna Alla i TTT ingår också i skolans Krisgrupp Reviderar årligen skolans krisplan

17 Projektgrupper 2014/2015 SU-gruppen Ska under läsåret arbeta fram en ny organisation för läsåret 2015/2016 Ansvarar för planering av skolkonferenser och studiedagar som bygger på montessoripedagogiken och BFL

18 Projektgrupper 2014/2015 Kulturgruppen Ansvarar för Montessoriskolan Centrums traditioner Ansvarar för Skapande skola projektet film

19 Projektgrupper 2014/2015 Datagruppen Ansvarar för att utveckla skolan & förskolans användande av lärplattformar Ansvarar för att utveckla IKT Ansvarar för att löpande dokumentera vad som händer i verksamheten på hemsidan

20 Förstelärarna 2014/2015 Pernilla Andelius och Johan Sundqvist ansvarar för att stärka montessoripedagogiken på skolan


Ladda ner ppt "Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember."

Liknande presentationer


Google-annonser