Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp Lkk81N LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp Lkk81N LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp Lkk81N
LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

2 Utgångspunkt: Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.  Skollagen kap. 4 Berätta om mitt arbete med kvalitetsredovisningen LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

3 Utvecklingsarbete i aktionsforskning (skriftlig rapport)
LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

4 Aktionsforskning Aktion= handling, något som iscensätts och prövas i den egna praktiken Forskning=en process som genom systematiskt arbete och relation till teorier ger ny kunskap LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

5 Genomförande och observationsfas Analys och tolkningsfas
Start: 28 september Process: 5 faser Kartläggningsfas Planeringsfas- Genomförande och observationsfas Analys och tolkningsfas Dokumentationsfas (syntes) = Slutrapport klar 15 januari 2018 S k r i v a n d e LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

6 Kursen går parallellt och integreras med LKV51N (lärarrollen i ett helhetsperspektiv) och LKK71N (Didaktik med fördjupning mot Matematik, naturvetenskap och teknik) Koppla ihop med det som ni gjort tidigare, te x Leda individ och grupp (LKK61N) LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

7 Exempel på rapporter från tidigare elever:
Utveckling av ett språkutvecklande arbetssätt i Matematik 1c Att utnyttja heterogeniteten i klassen till fördel för alla elevers lärande Grupparbeten kring formativa kapitelprov Att fånga det som eleverna inte orkar eller hinner säga på lektionen genom reflektionshäften LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

8 Exempel på rapporter från tidigare elever:
Ett utvecklingsarbete om ljudnivån i klassrummet Hur jag startar lektioner för att förbättra delaktighet? LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

9 Ur arbetena: ”Under hela detta utbildningsår har jag lärt mig väldigt mycket om vikten av observation för att kunna nå förättringar i undervisningen av elever. Jag märkte tidigt hur eleverna tyckte om att arbeta med s.k. whiteboards (skrivplattor) i undervisningen, enskilt och i par. I min aktionsforskning lyfte jag fram grupparbetesaspekterna och undersökte, utvecklade och analyserade dessa. Eleverna kände sig trygga i grupparbetessituationen och arbetade effektivt i denna. Det var en god lärandesituation för dem.” LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

10 Samtidigt var det en effektiv lärandesituation för mig som lärare eftersom jag fick så mycket formativ information. Det gick bra för eleverna både på det efterföljande kursprovet och det nationella provet efter det att de hade jobbat med formativa kapitelprov i grupp. Detta är en arbetsform som jag ser som oerhört effektiv för mig som lärare och något som jag definitivt kommer att använda mig av (och kanske utveckla ytterligare) i framtida undervisning. LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

11 Ur innehållet Föreläsningar Work-shop Gruppdiskussioner
Litteraturseminarier Handledning och Kollegial handledning Intervjua rektor Loggboksskrivande LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

12 Kunskap och förståelse
Redogöra för olika perspektiv och modeller för utvärdering av skolresultat, för kvalitetsarbete i utbildning och skolutveckling Beskriva aktioner och forskningsmetoder som använts för att samla empiri till en aktionsforskningsprocess LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

13 Färdigheter och förmåga
Jämföra och diskutera olika aspekter av systematiskt kvalitetsarbete i grundskola och gymnasieskola Formulera en problemställning, pröva verktyg för aktionsforskning samt sammanställa olika delar av ett utvecklingsarbete Analytiskt och kritiskt granska empiri och redogöra för nya insikter relaterat till undervisningsämnet och det professionella förhållningssättet Jmf Studiecirkeln Jmf Lindqvist Gräv där du står LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

14 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Värdera, diskutera och argumentera för aktionsforskningens möjligheter och begränsningar som verktyg för skolutveckling Problematisera etiska frågeställningar gällande forskning i egen praktik LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS

15 Utgångspunkter i aktionsforskning
Aktionsforskning har en tydlig inriktning på professionellt lärande och utveckling i verksamheten Utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i (den egna) praktiken De professionellas kunskaper och erfarenheter utgör en grund för utvecklingsarbete och lärande Utvecklingsarbete genomförs i samverkan och dialog med kollegorna i den egna verksamheten Utifrån sin dagliga verksamhet kan berörda pedagoger utveckla kunskap som gör dem till ”experter” på nödvändiga förändringsprocesser Skolan blir en plats för utveckling. F LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS


Ladda ner ppt "Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp Lkk81N LKK81N, GÖTEBORGS UNIVERSITET, IPS."

Liknande presentationer


Google-annonser