Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
- så här ska vi jobba i Ånge kommun

2 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga Rektor och förskolechef är ansvariga

3 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

4 Vad innebär det här i praktiken
Vi måste bli duktiga att kartlägga och upptäcka det som inte fungerar i vår verksamhet Kritiskt tänkande är nödvändigt, vi måste ha förmågan att granska vår verksamhet med kritiska ögon utan att tycka att vi gör ett dåligt jobb Det måste finnas en plan för årets olika utvärderingsaktiviteter som alla känner till det i god tid

5 Vad behöver vi följa upp regelbundet i vår verksamhet?
Barnens utveckling i förskolan Lärmiljlöernas kvalité måste ständigt utvärderas och åtgärder vidtas när vi ser brister Vilka förutsättningar i form av lokaler, lekmaterial och övriga resurser har vi för att kunna skapa bra resultat?

6 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan uppfyller läroplanens mål Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integrerar med varandra

7 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Att verksamhetens förutsättningar, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas Att dokumentationen omfattar hur barnens förmågor och kunnande ständigt utvärderas i förhållande till vilka förutsättningar förskolan ger. Att era utvärderingsmöjligheter ständigt kritiskt granskas, mäter vi rätt saker? Syftet är att resultaten av analyser och dokumentation ger förändringar i förskolans verksamhet

8 2.7 Förskolechefens ansvar
Att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Att all personal blir delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet Att förskolans lärmiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande.


Ladda ner ppt "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser