Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete För civilingenjörer i -maskinteknik -industriell ekonomi -datorsäkerhet -spel och programvaruteknik 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete För civilingenjörer i -maskinteknik -industriell ekonomi -datorsäkerhet -spel och programvaruteknik 1."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete För civilingenjörer i -maskinteknik -industriell ekonomi -datorsäkerhet -spel och programvaruteknik 1

2 Examensarbetet  Markerar slutet på din civilingenjörsutbildning  Början på ditt yrkesliv  Fortsatt anställning  Framtida potentiella arbetsgivare  Akademisk karriär 2

3 Examensarbete tillägna sig ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till självständig och kritisk bedömning. självständigt lösa problem, ha informationsutbyte på ingenjörsmässig och vetenskaplig nivå. vidare tillägna sig förmåga att tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. förbereda sig för att skriva ett examensarbete som skall visa att hon/han kan använda sig av ingenjörsmässiga och vetenskapliga metoder och teorier. 3

4 Vad skall studenten göra?  planera och genomföra en undersökning samt bearbeta och analysera data.  presentera och försvara ett eget examensarbete.  göra en opposition som innebär en kritisk granskning av ett annat examensarbete. 4

5 Examinationsmoment för kursen ------------------------------------------------- Kod Benämning Omfattning Betyg ------------------------------------------------- 1510 Projektplan 3.5 hp G-U 1520 Muntlig presentation och försvar 2 hpG-U 1530 Opposition 1.5 hp G-U 1540 Skriftlig rapport och genomförande[1] 23 hpG-U ------------------------------------------------- 5

6 Att tänka på! Känns uppgiften kul? Motivationen är viktig faktorn för ett bra examensarbete. Lägg tid på att hitta en uppgift som verkligen intresserar dig. 6

7 Att tänka på! Jobbar ni två och två? Innan ni påbörjar arbetet måste ni: prata igenom era ambitionsnivåer och arbetsfördelning!!!! 7

8 Vid grupparbete Enas om mål och syfte med den aktuella uppgiften. Bestäm vem som ansvarar för vad. Gå igenom deadlines samt hur många timmar ni räknar med att var och en skall lägga ner på uppgiften. Planera in möten. Syftet med mötena och gör upp en standardlista på vad som skall tas upp. Bestäm hur ni skall hantera olika problem som kan uppkomma. Hur skall ni kommunicera med varandra? Hur ser ni till att alla i gruppen kommer till tals? Hur skall ni dokumentera det ni gör? Individuellt och för gruppen. Behöver ni någon dokumentation inledningsvis? Vad har handledaren för förväntningar på dokumentation och presentation under arbetet och som slutprodukt?  Gör din egen del. Håll en god kommunikation.  Skriv ned allt som gruppen kommer överrens om.

9 Ur kursplanen: Syfte  Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen.  Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör. 9

10 Ur kursplanen: Innehåll  Kursen innehåller följande delar:  1. Förstudie och planering  2. Genomförande av  a. Forsknings- och utvecklingsarbete  b. Skriftlig rapport  3. Muntlig redovisning och försvar  4. Opposition  Skriftlig opposition och Muntlig opposition  Förstudie och planering omfattar framtagandet av en projektplan.  Det åligger studenten att initiera kontakt med företag eller annan extern organisation. 10

11 MÅL  Kunskap och förståelse  Efter genomförd kurs ska studenten:  visa fördjupad kunskap och förståelse inom inriktningen för utbildningen, tillämpat i ett aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,  visa fördjupad metodkunskap inom inriktningen för utbildningen, såväl ingenjörsmässig som vetenskaplig 11

12 MÅL  Färdigheter och förmåga  Efter genomförd kurs ska studenten:  kritiskt och självständigt kunna identifiera, formulera och hantera komplexa problem och frågeställningar,  visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra ett forsknings- och utvecklingsarbete inom givna ramar, visa förmåga att genomföra, analysera, och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar med begränsad information.  visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och tillämpa kunskap förvärvad inom utbildningen  inom ramen för examensarbetet kunna identifiera och beakta relevanta aspekter av hållbar utveckling,  tydligt kunna redogöra för och diskutera såväl sina som andras slutsatser samt de argument som ligger till grund för dessa, såväl muntligt som skriftligt 12

13 MÅL  Värderingsförmåga och förhållningssätt  Efter genomförd kurs ska studenten:  visa medvetenhet om relevanta samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i relation till examensarbetets problembeskrivning 13

14 Process examensarbete civilingenjörer 14 Mars Maj / Aug VT Projekt- plan Prel. ansökan Ansökan Genomförande och rapport Muntl. pres./ Opposition 1 Veckor: 4 Kalendervecka: 3538 21 3 Studentens löpande arbetsrapport Stopp Start Inlämning projektplan Preliminär rapport Halvtids- avstämning Besked Gå upp/inte gå upp 52/1 Intro möte HT 44 10 18/19

15 Examensarbete civilingenjörer Att tänka på 15 Självständigt arbete Relationer mellan BTH-Student-Extern part Immaterialproblematik/avtal Sekretess/avtal

16 Examensarbete civilingenjörer Självständigt arbete 16 Du som student håller i ”taktpinnen” Du bör vara aktiv och lyssna på handledare och examinator Du bör ligga på ”förkant” genom att tidigt börja arbeta med att fylla på din rapport Tänk på att det brukar vara lättare i början än i slutet då man skall ”sy ihop” allt material till en färdig rapport

17 Examensarbete civilingenjörer Relationer 17 StudentBTH F/O Det finns en relation mellan student och BTH och mellan student och F/O men ingen relation mellan BTH och F/O!

18 Examensarbete civilingenjörer Immaterialrätt 18 Vem har rätt till en uppfinning? Skall jag skriva på ett avtal? Vad kan hända om jag inte skriver på ett avtal?

19 Examensarbete civilingenjörer Sekretess 19 Vad är en offentlig handling När blir en handling offentlig? Skall jag skriva på ett sekretessavtal? Vad kan hända om jag inte skriver på ett sådant avtal? Vad måste jag som student tänka på (inskickade handlingar)?

20 Examensarbete civilingenjörer Nästa steg 20 Dags att komma igång (om ni inte redan är på G) Alla behöriga kommer att registreras direkt i lp1 (enligt poäng i ladokutdrag, ≥240 hp) ( Viktigt att meddela oss när ni har era poäng!! ) Viktigt att komma igång direkt med projektplan (efter det att handledare tilldelats) Alla godkända arbeten kommer att hanteras i kursen i It’s Learning

21 Mer information  https://studentportal.bth.se/web/studentportal.nsf/we b.xsp/ci_exjobb https://studentportal.bth.se/web/studentportal.nsf/we b.xsp/ci_exjobb 21


Ladda ner ppt "Examensarbete För civilingenjörer i -maskinteknik -industriell ekonomi -datorsäkerhet -spel och programvaruteknik 1."

Liknande presentationer


Google-annonser