Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatuppsats i Statistik 732G32

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats i Statistik 732G32"— Presentationens avskrift:

1 Kandidatuppsats i Statistik 732G32
Isak Hietala

2 Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet, och sätta in arbetet i ett sammanhang använda kunskaper och färdigheter som förvärvats vid studier på grundläggande nivå författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i statistik genomföra opposition på en annan uppsats på grundläggande nivå i statistik

3 Del 1 – Problemformulering och litteraturgenomgång
Tidsperiod: Nu – 14 feb Föreläsningar (F1-F4) som ska vara till hjälp när man ska skriva uppsats Handledarkontakt Gå noga igenom bakgrunden till problemet, tillgängliga data, samt de specifika frågor uppdragsgivaren vill ha svar på Sätt in ert arbete i ett vetenskapligt perspektiv Har någon (forskare/student) tidigare studerat ert problem? Finns det studier om liknande problem? Vad har tidigare studier hittat? Kan man dra lärdom av dessa? Välj lämplig metod för att lösa ert problem Vilka metoder har tidigare studier använt? Vilka metoder passar för problemställningen och era data? Motivera varför ni har valt en viss (vissa) metoder Skriv ett första utkast om bakgrund, syfte, beskrivning av data, referenslista Lämna till handledare för feedback Förbered för uppsatsförslagsseminarium Uppsatsförslagsseminarium 14 feb - obligatoriskt Ca 8 min presentation med slides Skall inkludera problemet med specifika frågor, beskrivning av data, beskrivning av vad tidigare studier hittat, förslag på metod/metoder

4 Del 2 – Huvudsakliga arbetet, första fasen
Tidsperiod: 14 feb – 5 april Utveckla/korrigera ert uppsatsförslag och utkast utifrån vad som kom upp på uppsatsförslagsseminariet Handledarkontakt Fortsätt undersöka data och ordna data så att ni har dem i en bra form Transformationer? Skapandet av variabler? Hämtning av nya data? Missing data? Leta efter litteratur om metoden/rna som ska användas Börja analysera data Fortsätt skriva/modifiera utkast Skriv ett första utkast över metod och resultat Lämna till handledare för feedback Förbered för mitterminsseminarium Mitterminsseminarium 5 april - obligatoriskt Ca 8 min presentation med slides Kort sammanfattning av vad ni hittills har gjort. Kan inkludera problemet, data, metodval, analyser, preliminära resultat, problem ni har stött på

5 Del 3 – Huvudsakliga arbetet, andra fasen
Tidsperiod: 6 april – 19 maj Utveckla/korrigera uppsatsen utifrån saker som kom upp på mitterminsseminariet Handledarkontakt Gör klart alla analyser Skriv klart tidigare delar Bakgrund, Data, Metod, Resultat, Referenslista Lämna till handledare för feedback Skriv en Diskussion av resultaten och slutsatser Denna del är en av de viktigaste delarna i uppsatsen och ska inte skrivas i all hast mot slutet Skriv en sammanfattning av uppsatsen samt bestäm titel Handledaren ska ge sitt godkännande av den färdiga uppsatsen senast 19 maj Uppsatsen ska vid detta tillfälle vara helt färdig. Alla delar av uppsatsen ska finnas med. Man kan inte tänka att man ska göra fler analyser senare, skriva diskussionsdelen eller referenslistan senare osv. Fråga handledaren hur lång tid han/hon behöver för att läsa uppsatsen innan 19 maj

6 Del 4 – Slutfasen Tidsperiod: 21 maj – 7 juni
Uppsatsen lämnas till opponenter 21 maj Ni får en uppsats ni ska opponera på 21 maj Gå noga igenom uppsatsen ni ska opponera på Förbered inför oppositionsseminarium Oppositionsseminarium ca maj - obligatoriskt ett tvåtimmars-seminarium där författarna, opponenterna, handledare samt eventuellt andra lärare medverkar Syftet är att gå igenom hela uppsatsen och ge konstruktiv kritik Revidera er uppsats utifrån vad som kom upp på oppositionen samt utifrån handledarens förslag Förbered inför den slutliga presentationen Lämna den helt färdiga uppsatsen till examinator för slutgiltig betygsbedömning 7 juni Det är examinatorn som bestämmer betyget för uppsatsen Presentationsseminarium 7 och 8 juni - obligatoriskt Ett offentligt seminarium där författarna presenterar sin uppsats

7 Handledning Ta en första kontakt med handledaren direkt efter denna föreläsning Vanligtvis träffar man handledaren ca en gång varannan vecka Vissa perioder kan det behövas oftare/mer sällan Det är vanligtvis studenterna som sätter ”agendan” Vid varje handledartillfälle ska ni kunna visa vad ni gjort sedan förra gången Det är bra att skicka utkast till handledaren i god tid innan möten så att ni kan få feedback på vad ni skrivit/gjort Vid varje möte bör man bestämma vad som ska göras inför nästa möte Handledarrollen Uppsatsarbetet är ett självständigt arbete där ni ska använda er av all kunskap ni inhämtat från tidigare kurser (samt viss kunskap från denna kurs). Handledaren ska fungera som ett stöd för er som ni kan diskutera val av metod, tolkningar av resultat etc. med. Det är inte meningen att det är handledaren som ska tala om för er vad ni ska göra. Kom med förslag! Visa vad ni gjort/skrivit och be om feedback! Diskutera er fram till hur det är lämpligt att fortsätta. Om ni är på fel spår ska handledaren påpeka detta och tillsammans kan ni komma fram till ett lämpligare spår.

8 Betyg Vi kommer gå igenom betygskriterierna för kursen under senare föreläsning, men redan nu är det bra att veta att betyget för kursen (U/G/VG) baseras mycket på: Metodkunskap Har lämplig metod använts? Har metoden använts på korrekt sätt? Uppsatsarbete och process Är analyserna korrekta? Är tolkningar korrekta? Finns det en koppling till tidigare forskning? Är uppsatsen skriven med ett akademiskt språk? Självständighet Hur mycket hjälp har handledaren tillhandahållit? Hur väl har studenten tillgodogjort sig handledningen? Presentation och opposition Är uppsatsens innehåll presenterad på ett bra sätt? Är oppositionen väl genomförd med konstruktiv kritik? Har studenten förstått och tagit till sig konstruktiv kritik på den egna uppsatsen? Förmåga att genomföra uppsatsarbetet inom givna tidsramar Har alla deadlines hållit? Om uppsatsen inte får godkännande av handledaren senast 20 maj blir den underkänd. Examinatorn har också rätt att under arbetets gång underkänna en student om examinatorn bedömer det som omöjligt att uppsatsarbetet kommer hinnas med inom givna tidsramar. Om en uppsats blir underkänd under terminen får studenten komma tillbaka året efter och skriva uppsats om ett nytt ämne

9 Uppgift till nästa gång:
Gå in på och klicka på biblioteket Sök efter litteratur som handlar om ämnet ni ska skriva om Nästa gång har vi en föreläsare från biblioteket som ska visa oss hur man på lättast sätt söker efter information om ett ämne Kom gärna hit med frågor till honom!


Ladda ner ppt "Kandidatuppsats i Statistik 732G32"

Liknande presentationer


Google-annonser