Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling genom aktionsforskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling genom aktionsforskning"— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling genom aktionsforskning
Karin Rönnerman Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

2 AKTIONSFORSKNING Aktion Forskning Lärande

3 Aktionsforskningens signum
Problemorienterat Praktikorienterat Förbättringsinriktat

4

5 Olika steg i aktionsforskning
Kartläggning genom tankekarta Formulera en fråga ur den egna praktiken (söka kunskap) Planera en förändringsinsats Genomföra en handling (aktion) Följa processen (studera med verktyg) Beskriva resultaten Tolka och analysera resultaten Reflektera över uppkomna resultat i relation till tidigare erfarenheter och teori Dokumentation

6 Kartläggning genom tankekarta
Att tillsammans med arbetslaget göra en tankekarta över verksamheten och därur ringa in ett område som man är överens om behöver förbättras Beskriv vad som är problemet Formulera en fråga till problemet

7 Från fråga till Aktion Att med utgångspunkt i din frågeställning planera för en förbättring Vad kan du pröva för att förbättra situation? Beskriv aktionen/insatsen Genomför aktionen

8 Verktyg Dagbokskrivande Observationer Samtal/Intervju Dokumentation

9 Dagboksskrivande Reflektion av skilda slag Praktisk reflektion Diskuterande reflektion Teoretisk reflektion

10 Val av observation eller intervju
Att utifrån betrakta Iaktta beteenden Studera samspel Synliggöra mönster Att inifrån locka Fånga tankar Följa resonemang Delge erfarenheter Uttrycka åsikter, känslor, värderingar

11 Hur observera eller intervjua
Fasta formulär Löpande text Skuggning Videofilma Intervjua Intervjua med bandspelare Anteckna samtal Gruppsamtal Tankekarta

12 Att handleda aktionsforskning
Klargör parternas olika förväntningar Kunna se ur olika perspektiv Ösa ur dagboken Alla lika rätt till tid och rum Utmaning av för-givet-tänkande Reflektion Koppling till teorier

13 Handledningens dilemman
Förväntningar Förankring Legitimitet

14 Förskollärarnas erfarenhet av handledning:
bra att få hjälp att bena i sin uppgift men det måste vara utmanande och bra strukturerat. god hjälp att fokusera på det som var viktigt, att snäva in när det spretade. Och att komma igång igen när det kändes motigt - fick inspiration. fått mig att tänka till. Har genom detta fått många nya insikter. värdefullt att sätta ord på det man arbetat med och att andra har fått lyssna och kommenterat. Handledaren har fört utvecklingsarbetet framåt.

15 Vilka verktyg passar att följa din aktion?
Dagbok är grundläggande i all aktionsforskning som ett basverktyg. Välj ytterligare verktyg som gör att du kan få syn på vad som händer när du infört en förändring. Observation, video (fångar miljöer, beteenden). Intervju (fångar tankar, resonemang).

16 Barns delaktighet i vardagen
Hur får vi barn delaktiga i vardagliga rutiner? Aktion Verktyg Ändra miljön Ändra förhållningssätt Videofilma Observera Dagbok

17 Dokumentation Följa linjen förutsättningar-process-resultat
Använd bilder Berättande Beskrivande Koppla till liknande projekt Relatera till litteratur och styrdokument Reflektera över ditt eget lärande

18 Struktur av rapport Förutsättningar (kort beskrivning av verksamheten, beskrivning av problemområdet, relatera till styrdokument. Skriv fram en frågeställning). Process (beskriv aktionen samt vilka verktyg som valts för att följa den, ange tydligt omfattning av insamling). Resultat (sammanfatta observationer/ intervjuer i tabell eller gör kategorier, se likheter/skillnader. Slutsats! Leder arbetet till en ny aktion? Relatera till litteratur. Reflektion vad lärde vi oss av att arbeta på detta sätt.

19 Möte mellan kunskapsfält
Praktiker kunskap Erfarenhet Kreativitet Förtrogenhet Sunt förnuft Handling Konkreta situationer Vetenskaplig kunskap Avgränsad Distanserad Teorier Metoder Analyser Rapportering Granskning Vetenskapligt grundat Aktion Praktikgrundat

20 Inslag i aktionsforskning
Individuell reflektion Kollektiv reflektion Användande av verktyg Teoretiska begrepp för förståelse av praktiken

21 Förutsättningar för kvalitetsutveckling genom aktionsforskning
Tid Förankring i arbetslaget Stöttande ledning

22 Verktygen ger distans och ny kunskap
Självreflektion Dagboksskrivande Insikt Dialog Handledning i grupp Kollektiv/Kollegial Forskning Dokumentation Kommunikativ

23 Dagbok Dokumentation Möte i grupp

24 Personlig kunskap Kommunikativ kunskap Kollegial kunskap

25 Dagbok Personlig kunskap Kvalitets utveckling Dokumentation Kommunikativ kunskap Handledning Kollegial kunskap


Ladda ner ppt "Skolutveckling genom aktionsforskning"

Liknande presentationer


Google-annonser