Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen som reglerade omhändertagandet av utvecklingsstörda och ansvaret att driva särskolor (landstinget) 1954.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen som reglerade omhändertagandet av utvecklingsstörda och ansvaret att driva särskolor (landstinget) 1954."— Presentationens avskrift:

1 Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen som reglerade omhändertagandet av utvecklingsstörda och ansvaret att driva särskolor (landstinget) 1954 lagen om vård och undervisning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

2 LSS 5§ Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja jämlikhet i levnadsvillkor Full delaktighet i samhällslivet Möjlighet att leva som alla andra Utifrån de bärande principerna i handikappolitiken, tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet

3 Personkretsen 1§ Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, ……..

4 9§ Stödformer Rådgivning och annat personligt stöd Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans, beslut innan man fyller 65 år Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet för personer i personkrets 1 och 2

5 LSS 6§ Insatser enligt lagen ska harmonisera med och komplettera insatser som görs av andra samhällsorgan Stöd ska ges och utformas i samverkan med den enskilde eller vårdnadshavare (god man) Verksamheten skall vara av god kvalitet och systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras

6 7§ Rätten till stöd och service om behovet inte tillgodoses på annat sätt Rätten till goda levnadsvillkor Den enskilde måste kunna lita på att insatser ges så länge behovet föreligger och att kontinuiteten garanteras Insatserna skall vara samordnade och samarbete skall ske med andra samhällsorgan och myndigheter Insatserna skall ha en aktiverande prägel Kommunen kan inte dröja med att verkställa domar från domstolar t.ex. man kan inte hänvisa till resursbrist

7 8§ Begäran om insatser Den enskilde över 15 år Vårdnadshavare God man Förmyndare Förvaltare

8 9§ Råd och stöd Landstinget som huvudman (barnhabilitering och vuxen habilitering) -Kurator -Psykolog -Dietist -Sjukgymnast -Talpedagog -Arbetsterapeut -mm

9 9§ Personlig assistans Avser omfatta svårt funktionshindrade som behöver hjälp med den personliga hygienen, intagande av måltider och annan personlig service (grundläggande behov) Beviljade timmar (om de överstiger 20 timmar) bekostas av staten (FK) 2012 267:-/timme Kommunens yttersta ansvar, t.ex. vid assistentens sjudom, ibland vid behov av dubbelassistans mm Man ska ha klart med bostadsanpassning och hjälpmedlen innan man beviljar dubbelassistans

10 9§ Ledsagare Syfte att bryta isoleringen Anpassas utifrån individuella behov Begränsad insats Enklare aktiviteter Liten ersättning till omkostnader i samband med ledsagning

11 9§ Kontaktperson Kan ses som icke professionell stöd I syfte att bryta isoleringen genom samvaro, hjälp att delta i fritidsverksamhet eller annan hjälp

12 9§ Avlösarservice I syfte att familjen får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, ta hand om syskon Kan ges som regelbunden service eller vid akuta behov

13 9§ Korttidsvistelse Sker utanför hemmet i syfte att den enskilde ska få miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga får avlösarservice Kan förläggas hos en stödfamilj eller korttidshem Kan ibland vara sommarläger eller kurs Kan vara regelbunden insats eller vid akuta behov

14 9§ Korttidstillsyn För barn över 12 år utanför det egna hemmet före och efter skoldagen, lovdagar, studiedagar, längre lov och sommarlov’ Oftast ordnas korttidstillsyn i skolans lokaler, ibland i lokaler som är avsedda för korttidsvistelse

15 9§ Familjehem och bostad med särskild service För familjehem gäller samma krav som placeringar med SoL Bostad med särskild service är i första hand avsedd för barn med omfattande omvårdnadsbehov ofta med komplicerade och ökande behov

16 9§ Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad Bostad utan bemanning med boendestöd Bostad med personal för anläggningen ( trapphusboende, satellitlägenhet eller liknande, med tillgång till gemensamma utrymmen för service och gemenskap) Gruppbostad med personal som täcker alla de enskildas stödbehov (omvårdnad ska ingå 9c§) (boendestöd kan även ges enligt SoL)

17 9§ Daglig verksamhet Dagcenter Individuella placeringar Kooperativ Daglig verksamhet kopplat till boendet Kommunen ska medverka till att den enskilde får tillgång till arbete eller anställning inom Samhall Gäller inte personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar

18 10§ Individuell plan Individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde I planen ska även åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller landstinget redovisas Särskild samordningsansvar åvilar kommunen enligt14§LSS, vid kommunikation med andra myndigheter krävs samtycke från den enskilde

19 16§ Gemensamma bestämmelser för landstingets och kommunernas ansvar Ansvar för de som är bosatta i kommunen, dock ej de som är bosatta i kommunen genom ett beslut av en annan kommun (specialinriktade boenden/skolor) Avser en person flytta till en kommun har personen rätt att få förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9§ Korttidsvistelse i en annan kommun t.ex. vis semester, bosättningskommunen har huvudansvaret men vistelsekommunen har ansvar att ge insatser i akuta situationer och är skyldig att bistå med utredning som behövs för att bosättningskommunen kan besluta i ärendet

20 19§ Avgifter Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut – avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnadspris

21 21§ Dokumentation och gallring Bestämmelserna i 21a-d§ svarar mot det som finns i kap.11 och 12 i SoL


Ladda ner ppt "Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen som reglerade omhändertagandet av utvecklingsstörda och ansvaret att driva särskolor (landstinget) 1954."

Liknande presentationer


Google-annonser