Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS"— Presentationens avskrift:

1 Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

2 LSS grundläggande principer
Att leva som andra Självbestämmande, inflytande och integritet Goda levnadsvillkor Delaktighet Tillgänglighet Rättighetslag Pluslag Insatser enbart på egen eller vårdnadshavares begäran Målet är att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt. Insatserna är avsedda att minska följderna av funktionsnedsättningen för såväl den enskilde som anhöriga. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Ska i största mån ges möjlighet till inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Innebörden är att individen skall få en möjlighet att leva ett liv som andra som inte har en funktionsnedsättning. Främja och underlätta delaktighet - individen själv avgör vad som är en rimlig nivå för delaktighet och samhällsengagemang. Vid innebörd som inte begränsas till lagstiftning Definierade och för enskilda personer utkrävbara förmåner om man uppfyller givna förutsättningar. Syftet var att skydda de mest utsatta även i i ekonomiskt svåra tider. Pluslag till SoL och HSL, en framställa om stöd/service skall i första hand prövas enligt LSS eftersom detta i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde och först därefter prövas enligt SoL.

3 Ansökan/begäran Insatser enligt LSS ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne (8 § LSS). Enligt 11 kap. 10 § SoL har barn som har fyllt 15 år rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt SoL. Barn som fyllt 15 år kan alltså själva ansöka om bistånd utan att vårdnadshavaren företräder dem.

4 tre Personkretsar LSS omfattar insatser för särskilt stöd och service åt personer: 1 med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd 2 med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller 3 med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service Pk 1 intelligenskvot under 70, utvecklingsstörningen funnits före 16 års ålder, Pk 2 hjärnskada innan 16 års ålder pk 1, kroppslig art ex tumör hjärnblödning, inflammation el skador av yttre våld ex trafikskador. Begåvningsmässigt används inte längre som diagnos utan man pratar om kognitiva svårigheter såsom koncentration, perception och minne. För att ingå i grupp 2 motsvarar begränsningarna i kognition de svårigheter som personer med utvecklingsstörning kan ha. Pk 3 Varaktighet: ej av tillfällig el övergående natur, generellt minst 1 år, Stort: påverka flera livsområden samtidigt ex boende, arbete, fritid, kommunicera, förmåga att ta till sig information, strukturera och organisera och förstå den egna vardagen, sköta ekonomi. Normalt åldrande, över 65, betydande svårigheter, dagligt el så gott som dagligt behov av långvarigt el upprepat stöd. Omfattande: toabesök, på/avklädning, matlagning, kommunikation, förflyttning, kvantitativ och kvalitativa aspekter.

5 personkretsbedömning av små barn
Det stöd och omvårdnad en förälder ger till ett barn utan funktionsnedsättning utgör norm för vad som är normalt. Det hjälpbehov och insatser som går utöver vad som är normalt för ett barn i samma ålder, utgör grunden för bedömning av stödbehov. På grund av barnets låga ålder framgår kanske inte om funktionsnedsättningen är så stor att den orsakar betydande svårigheter, alla barn i låg ålder har svårigheter med att tala, äta, gå. Kan man inte få intyg om varaktighet uppfylls inte kravet på varaktighet och då skall vårdnadshavarna informeras om att ny ansökan bör göras när funktionshindrets omfattning och varaktighet kan bedömas säkrare.

6 10 insatser 9 § 1 LSS Rådgivning och annat personligt stöd 9 § 2 LSS Biträde av personlig assistent 9 § 3 LSS Ledsagarservice 9 § 4 LSS Kontaktperson 9 § 5 LSS Avlösarservice 9 § 6 LSS Korttidsvistelse 9 § 7 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 § 8 LSS Bostad med särskild service för barn eller ungdomar 9 § 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna 9 § 10 LSS Daglig verksamhet

7 Omvårdnad enligt 9 c LSS Omvårdnad ingår i följande insatser enligt LSS: Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Familjehem Bostad med särskild service för barn och ungdomar Bostad med särskild service för vuxna Daglig verksamhet Med omvårdnad avses praktiska åtgärder som för att stödja och hjälpa till med dagliga personliga behov som personen har svårt att klara själv, ex äta, sköta hygien, gå och förflytta sig, kommunicera.

8 9 § 1 LSS Rådgivning och annat personligt stöd
Komplement till annat stöd från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Insatsen syftar till att underlätta för den enskilde att leva med funktionshindret. Stöd ges från habiliteringen utifrån hälso- och sjukvårdslagen Flera av de insatser som tidigare rymdes inom råd och stöd har omdefinierats till HSL-insatser och omfattas inte längre av LSS. Förändringen inleddes -97 då det kom 2 regeringsrättsdomar som slog fast att habiliteringsåtgärder och behandling inte ryms inom råd och stöd

9 9 § 2 LSS biträde av personlig assistent
För att få rätt till personlig assistans enligt LSS krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hjälp med grundläggande behov ska vara av mycket privat karaktär och insatsen skall vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag, för att ge rätt till personlig assistans.

10 Forts 9 § 2 LSS biträde av personlig assistent
Grundläggande behov Personlig hygien Klä av och på sig Måltider Kommunikation Ingående kunskap Grundläggande behov över 20 tim/vecka – FK Ingående kunskap innebär att assistenten behöver ha ingående kunskap om den enskilde. Det kan vara behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär

11 9 § 3 LSS Ledsagarservice Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning skall kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder Rättspraxis har visat att insatsen ledsagarservice enligt LSS endast avser vardagligare aktiviteter av enklare karaktär. Ledsagarservice är en social tjänst.

12 9 § 4 LSS Kontaktperson Syftet med kontaktperson är att denna skall vara en medmänniska som kan ge stöd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Insatsen kan ges till ungdomar och vuxna. Biträde av kontaktperson skall inte beviljas en person som har ett fungerande privat nätverk. Kontaktpersonen skall inte vara en anhörig, personal, tjänsteman, god man eller förvaltare för den enskilde.

13 9 § 5 LSS avlösarservice i hemmet
Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning oavsett dennes ålder, från anhöriga eller andra närstående. Utgångspunkt för insatsen bör vara den funktionsnedsattes hem. Avlösning kan ges under såväl dagar, kvällar, nätter som helger. Skall kunna ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

14 9 § 6 lss korttidsvistelse
Korttidshem Stödfamilj Lägervistelse Insatsen skall tillgodose behov av rekreation och miljöombyte för den funktionsnedsatte personen och/eller behov av avlastning för närstående.

15 9 § 7 lss korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter själva skoldagen samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Därefter skall vårdnadshavaren informeras om rätten att söka korttidstillsyn enligt LSS. Korttidstillsyn kan beviljas även om vårdnadshavaren är hemma eftersom den unges behov av att leva som andra ungdomar i samma ålder och umgås med kamrater skall beaktas.

16 9 § 8 LSS Bostad med särskild service för barn eller ungdomar
Ett av socialtjänstens främsta mål är att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna växa upp i sina föräldrahem. Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en insats som kan komma i fråga först om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar. Insatsen skall ses som ett komplement till boende i föräldrahemmet. Om annat boende behövs på grund av att vårdnadshavaren brister i omsorg om barnet på sådant sätt att det finns påtagliga risker för barnets hälsa eller utveckling, eller om barnet själv utsätter sin hälsa för påtagliga risker har stadsdelsnämnden skyldighet att ingripa. Barn som vårdas med stöd av SoL och LVU kan samtidigt erhålla insatser enligt LSS.

17 9 § 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna
Bostad med särskild service kan erbjudas en person med funktionsnedsättning som inte kan bo i ordinärt boende. Bostad med särskild service enligt LSS kan verkställas som gruppbostad, servicebostad, eller annan särskilt anpassad bostad. I gruppbostad och servicebostad ingår omvårdnad, fritidsaktivitet och kulturella aktiviteter som en del av insatsen. I bostad med särskild service ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdsavtalet Gruppbostad är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I insatsen igår att det skall finnas en fast personalgrupp i själva gruppbostaden. Den enskilde garanteras en fullvärdig lägenhet. En gruppbostad kan vara belägen i ett vanligt flerfamiljshus, ett separat hus med lägenheter eller friliggande småhus. I gruppbostaden ska det finnas gemensamma utrymmen för umgänge. En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. Personligt stöd skall ges i den omfattning som den enskilde behöver. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp. De som bor i servicebostaden bör ha tillgång till samvaro i en gemensamhetslokal eller träffpunkt. I anslutning till denna lokal kan även personalens bas inrymmas.

18 9 § 10 Lss daglig verksamhet
Den som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Den som har dv enlig LSS har enligt beslut av kommunfullmäktige rätt till habiliteringsersättning, 53:- för heldag och 37:- för halvdag.

19 Individuell plan § 10 Lss I samband med att man beviljas en insats enligt LSS skall den enskilde informeras om att hen kan begära att en individuell plan enligt § 10 LSS upprättas. Syftet kan vara att ge en överblick över planerade och beslutade insatser. Det är den enskilde som begär att en individuell plan skall göras och som avgör planens omfattning.

20 Barnperspektivet 1 januari 2011 infördes bestämmelser om barns bästa och barns rätt att komma till tals i LSS. Bestämmelsen om barnets bästa får i LSS störst betydelse för insatsens innehåll och utformning. I samband med myndighetsutövning enligt LSS kan dock barnets bästa utgöra ett kriterium för att en insats skall beviljas, trots att barns bästa finns lagreglerat i LSS. Anledningen är att det skulle innebära en försvagning av den starka rätt till en viss insats som LSS ger enskilda idag, dvs även vårdnadshavare.

21 Hjälp i hemmet enligt sol – för personer under 65 år med funktionsnedsättning
Hemtjänst Boendestöd Trygghetslarm Hemvårdsbidrag Fixartjänster för yngre

22 hemtjänst Hemtjänst är en insats som vid sidan av omvårdnad och psykossocialtstöd även inbegriper förekommande serviceuppgifter som praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning, tvätt, inköp etc. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. 2009 infördes Göteborgsmodellen för hemtjänst. Göteborgsmodellen syftar till att öka den enskildes makt över sin vardag och de beviljade serviceinsatserna i hemtjänsten. Det innebär att ”servicetiden” kan disponeras även för annat enligt en beslutad ”basmeny”. I vissa fall kan inte serviceinsatsen bytas ut, ex om en person som utöver normal underhållsstädning behöver hjälp med extra städning pga sjukdom eller funktionsnedsättning.

23 boendestöd Insatsen är förbehållen personer med
Psykiska funktionsnedsättningar Intellektuella funktionsnedsättningar Neurologiska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism 1. Skall vara en konsekvens av psykisk störning 2. Utvecklingsstörning, skall ha uppkommit före 16 års ålder. 3.Med omfattande kognetiva funktionsnedsättningar, stroke, MS, Huntington, Parkinson, ALS, förvärvad hjärnskada

24 Forts. Boendestöd Det skall finnas ett behov av rehabiliterande/habiliterande stöd av personal med särskild kompetens och kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att klara sin dagliga livsföring. Insatsen ska bidra till att öka den enskildes motivation att leva ett självständigt liv, bryta passivitet och isolering samt att ge stöd i att komma ut i sociala sammanhang och/eller delta i sysselsättning. Insatsen är kostnadsfri för den enskilde. Ett pedagogiskt förhållningssätt.

25 trygghetslarm Trygghetslarm i den enskildes bostad har som syfte att den enskilde lätt skall få kontakt för att få hjälp vid akuta behov. Insatsen ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna bo kvar i sin invanda miljö. Avgift tas ut som en månadsavgift enligt hemtjänsttaxan. Individuellt larm, kopplat till en trygghetsjour som aktiveras av den enskilde.

26 hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag är ett kommunalt bidrag. Hemvårdsbidrag beviljas som bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. För att ha rätt till hemvårdsbidraget skall man vara stadigvarande bosatt i kommunen. Hemvårdsbidrag ger ekonomisk ersättning till de personer för vilkas anhöriga/närstående utför merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst. Merarbetet skall främst bestå av personlig omvårdnad. Det merarbete som åsyftas är inte sådant man normalt hjälper varandra med i en familj. Behovet av hjälp med omvårdnad ska bedömas föreligga under minst 6 månader. Med undantag av vård i livets slutskede.

27 Forts Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag utgår i fem nivåer utifrån bedömd omfattning av vårdbehov. Föreligger behov ska även bedömning ske om vårdaren är en person som bedöms lämplig för uppgiften. Hemvårdsbidraget utbetalas till vårdtagaren och är inte skattepliktigt. Det omfattar inte heller sociala förmåner. Bidraget utgår som ett månadsbidrag och bevilja för högst ett år i taget. Sökanden informeras alltid om möjligheten att ansöka om vårdbidrag respektive handikappersättning hos Försäkringskassan. Finns en framtagen ”poänglista”. Behovet av omvårdnad, stöd, aktivering och/eller tillsyn måste bedömas överstiga en viss poängnivå för att bidrag överhuvudtaget skall kunna utgå. Vårdbidrag/ handikappersättning mer förmånligt för den enskilde då man inte behöver meddela/avdrag görs om man är bortrest eller inneliggande på sjukhus.

28 Fixartjänster för yngre
I Göteborgs stad finns det biståndsbedömda och avgiftsfria servicetjänster för personer med funktionsnedsättning under 67 och som bor i eget boende. Servicetjänsterna beviljas som bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Fixartjänster ska bidra till att förebygga skador och olycksfall samt öka individens självständighet och trygghet. Fixartjänster är uppgifter som en yngre person utan funktionshinder normalt kan utföra själv. Tjänsterna är avgiftsfria men den enskilde får dock svara för inköp för eventuella material. Fixartjänster är en service, men inte en rättighet för den enskilde. Personer i särskilt boende eller som har personlig assistans ingår inte eftersom de insatserna redan omfattar serviceinsatser. Exempel på uppgifter Byta batterier, glödlampor och proppar Sätta upp gardiner Bära ut eller ta in trädgårdsmöbler Hämta saker från vinden eller källaren Salta/sanda i hala trappor Lägga halkskydd under mattor Göra säkerhetsrond i hemmet Fixartjänster är inte Sysslor som en yngre person utan funktionshinder inte heller klarar Sysslor som är omfattande eller ofta förekommande Fixaren utför inte uppgifter som ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter Fixaren hjälper inte till med snöskottning, fönsterputs, trädgårdsarbete eller städ och tvätt


Ladda ner ppt "Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS"

Liknande presentationer


Google-annonser