Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreståndares kompetens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreståndares kompetens"— Presentationens avskrift:

1 Föreståndares kompetens
Meningen bakom Socialstyrelsens krav vid tillståndsprövning

2 Den som står före En garant för att:
enskilda tillförsäkras goda levnadsvillkor omvårdnaden kännetecknas av god etik, värdigt bemötande, god planering, dokumentation och uppföljning personalen har den kunskap som behövs, får handledning, erbjuds kompetensutveckling verksamheten utvecklas och följs upp samt följer utvecklingen på området, t ex ny lagstiftning och forskning

3 Föreståndarens uppdrag
omsätta lagens intentioner och gällande författningar i praktiken besitta kunskap om verksamhetens målgrupp ha god kännedom om enskildas personliga förhållanden och behov omvärlden: ta del av ny kunskap och forskning och anpassa verksamheten därefter kontinuerlig bevakning av ny lagstiftning och nya författningar eller ändringar i befintliga författningar på området

4 Tre ben Formell kompetens Reell kompetens Vandel

5 Formell kompetens/Utbildning
Är det fruktbart att lista godkända utbildningar? Socialstyrelsens svar på frågan är nej. Normering gällande två tillståndspliktiga slag, Bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 punkten LSS och Hem för vård eller boende 7 kap. 1 § 1 punkten, SoL. Lämplig utbildning och högskoleutbildning om minst 120 p (180 hp)

6 Föreskrifterna SOSFS 2003:20 (HVB-föreskriften)
SOSFS 2002:9 (bostad med särskild service)

7 Vägledande domar Guldlyran AB, mål nr 37839-10, 2011-09-27
Mångsbo Vård AB, mål nr , Haganäs Ek. för. mål nr , Pers. kooperativet Drao Thea, mål nr ,

8 Benen igen... Utbildning och erfarenhet utgör en helhet. Brister i formell kompetens kan uppvägas av lång och adekvat reell kompetens. Brist på adekvat reell kompetens kan diskvalificera trots formell kompetens. Undantaget är föreståndare för HVB där praxis utvecklats från domstolar. Minst 120 p krävs. Resultat av vandel är utslagsgivande

9 Tillståndspliktig verksamhet enligt LSS
Enligt 23 § första stycket LSS, får en enskild person inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva sådan verksamhet som avses i 9 § 2 och 6-10 LSS 9 § 2 Personlig assistans 9 § 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 § 8 Bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § 9 Bostad med särskild service för vuxna 9 § 10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder

10 Tillståndspliktig verksamhet enligt SoL
Ett bolag , en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av (7 kap 1 §) 1 Hem för vård eller boende 2 Sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap, 5 § andra st eller 5 kap 7 § tredje st 3 Hem för viss annan heldygnsvård 4 Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad tid under dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs


Ladda ner ppt "Föreståndares kompetens"

Liknande presentationer


Google-annonser