Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i BVF 923 version 4.0, gäller från

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i BVF 923 version 4.0, gäller från"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i BVF 923 version 4.0, gäller från 2011-06-01

2 Beslut Åtgärder ska vidtas i intilliggande spår då risk finns att fordon/arbetsredskap/materiel kan inkräkta på säkerhetszonen. Hastighetsnedsättning ska ske till 70 km/h förbi arbetsplatsen. Om entreprenören bedömer att man kommer att inkräkta på säkerhetszonen ska istället A-skydd anordnas på intilliggande spår.  Arbete med tågvarning får endast bedrivas enligt följande: Spår med största tillåtna hastighet 120 km/h

3 Beslut Arbete med tågvarning på driftplats får endast bedrivas enligt följande: Grundregel är att arbete med tågvarning inte får bedrivas på driftplatser med mer än 4 tågspår. Efter särskild inventering och riskbedömning, som utförs av entreprenören i samråd med byggledare, kan arbete med tågvarning utföras med de restriktioner som tas fram för den specifika driftplatsen.   Åtgärderna är en förstärkning av de krav som finns i BVF 923.

4 Beslut Nya och förändrade regler som ersätter de kompletterande regler till BVF 923 som beslutades den 4 oktober Ändringar enligt nedan ska vara införda i BVF923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde senast En dokumenterad riskbedömning ska alltid göras innan arbete i spår, och förutom den arbetsmiljömässiga säkerheten för personalen i spåret även innehålla tydlig planering av säkerheten på intilliggande spår). Den konsekvensreducerande åtgärden som hastighetsrestriktion av 70 km/tim på intilliggande spår som infördes i beslutet 4 oktober, tas bort och ersätts med den säkerhetsrelaterade åtgärden ovan.

5 Beslut Det tillfälliga beslutet vid tågvarning 120 km/tim slopas. Som säkerhetshöjande åtgärd tas möjligheten till yttertågvarnare bort, detta begränsar möjligheten att arbeta med skyddsformen tågvarning vid otillräckliga siktförhållanden. Arbete med tågvarning på driftplats ska särskilt riskbedömas utifrån möjligheten för utrymning. Förbudet med tågvarning vid platser med mer än 4 huvudspår slopas. Ny omarbetad BVF 923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde med införande av de nya reglerna ovan och med fokus på förstärkt beskrivning av regler för SoS-planerarens och SoS-ledarens roller och uppgifter

6 Kompletterande beslut 2011-05-06
Trafikverket ska ta fram checklista för riskbedömning som ett särskilt dokument. Det kommer att ske tillsammans med spårentreprenörer och andra intressenter och överlämnas till Transportstyrelsen för granskning. Efter granskning beräknas checklistan att vara utgiven 1 september. Dokumentet ska användas vid riskbedömning av alla som genomför aktiviteter. Riskbedömningen ska ske per aktivitet och både vid förplanering, verifiering av förplanering och direktplanering.

7 Nyheter i BVF 923 version 4.0, gäller från 2011-06-01

8 Nyheter i BVF 923 Riskbedömning har införts som ett nytt begrepp för att höja betydelsen av den säkerhetsmässiga planeringen av skyddet. Tidigare begrepp ’SoS-planering’ är ersatt av ’riskbedömning’.  Riskbedömningen ska innehålla en tydlig planering av åtgärder för att inte personal, arbetsredskap eller fordon ska kunna komma in i säkerhetszonen för intilliggande spår. Riskbedömning ska vara skriftlig och underskriven. Riskbedömningen är processbeskriven i kapitel och text

9 Nyheter i BVF 923 Tillsyningsman är SoS-ledare vid A-, L- och E-skydd.
Tågvarning med yttertågvarnare är ej längre tillåtet. Arbete med tågvarning på driftplats ska riskbedömas utifrån möjligheten för utrymning. Samtliga varselkläder, ska uppfylla standard EN 471, klass 3. Ny funktion SoS-planerare Tydliggörande av SoS-ledarens roll Hastighetstabell, numer upp till 150 km/h

10 Nyheter i BVF 923 - övergångsregler
Riskbedömning ska börja tillämpas fr.o.m Fram till dess kan riskbedömning i detta dokument läsas som SoS-planering. En checklista för riskbedömning kommer då att finnas publicerad Fram till dess gäller de tidigare reglerna om innehåll i SoS-planering (kap 13.1) i BVF 923 vers. 3.0. Med SoS-planerare menas arbetsledning t o m Därefter gäller att kompetens SoS-planerare ska utföra föreskrivna arbetsuppgifter.

11 Nyheter i BVF 923 - övergångsregler
Kraven på varselkläder och varselväst gäller för nya entreprenader som upphandlas efter Kraven ska dock vara uppfyllda för alla entreprenader senast

12 Nyheter i BVF 923 - checklistan
Trafikverket tar fram checklista för riskbedömning. I föreskriften finns enbart rubrikerna för riskbedömning. Bedömning av de risker som är förknippade med aktiviteten i spårområdet enligt BVF 923. En riskbedömning ska göras för varje aktivitet i spårområde. Riskbedömningen ska vara dokumenterad. Vid egenförflyttning behöver inte riskbedömningen vara dokumenterad.

13 Nyheter i BVF 923 - checklistan
Checklistan används också för att beskriva åtgärder. Används vid förplanering, kontroll av förplanering och direktplanering. Riskbedömning ska ske per aktivitet. Checklistan används för aktiviteter i tillämpbara delar.

14 Nyheter i BVF 923 – checklistan tidplan
Remissförslag klart Remissutskick Remissvar Hantering av remissvar – fysiskt möte Slutversion till Transportstyrelsen för granskning Svar från Transportstyrelsen Eventuella ändringar av checklista Fastställande av checklista och distribution Checklistan börjar gälla


Ladda ner ppt "Nyheter i BVF 923 version 4.0, gäller från"

Liknande presentationer


Google-annonser