Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning"— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning
Dialogkonferens Örebro

2 Öppna jämförelser – funktionshinder
Område Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning LSS-området kommuner LSS-området enheter Datakällor Kommunenkäter Officiell statistik Kommunenkäter Enkäter till enheter Publicering 2010, 2011, 2013 2012, 2013 2012, 2013

3 Olika typer av jämförelser
Mellan åren 2012 och 2013 Mellan områden, exempelvis mellan LSS och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Med riket, länet och andra kommuner Med enheter inom er kommun

4 LSS-området, kommuner (1/3)
Helhetssyn och samordning Intern samordning aktuella rutiner för samordning Extern samverkan aktuella överenskommelser för samverkan Individuell plan Rutiner för att erbjuda individuell plan Rutin för dokumentation av erbjudande om individuell plan

5 LSS-området, kommuner (2/3)
Tillgänglighet Information om LSS i alternativa format På kommunens webbplats På t.ex. socialkontor Trygghet och säkerhet Uppföljning av beslut bostad med särskild service resp. daglig verksamhet

6 LSS-området, kommuner (3/3)
Självbestämmande och integritet Användande av brukarundersökningar (LSS) Habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet (LSS) Från daglig verksamhet till arbete (LSS) Rutin för att pröva möjligheten till arbete (LSS) Kunskapsbaserad verksamhet Handläggares kompetens

7 LSS-området, enheter (1/2)
Aktuell genomförandeplan delaktiga i utformningen Gemensamma möten "boråd" på enheten Förslagslåda eller motsvarande för synpunkter och önskemål Särskilt utsedd stöd-/kontaktperson bland personalen tillgång till privat badrum och privat kök gemensamt kök dygnet runt. Gäller bara gruppbostad. gemensamt vardagsrum dygnet runt. Gäller bara gruppbostad.

8 LSS-området, enheter (2/2)
Gemensamt kök och/eller vardagsrum i anslutning till enheten. Gäller bara servicebostad. Kompetensutvecklingsplaner för personalen Samlad kompetensutvecklingsplan för enheten Enhetens gemensamhetsutrymmen har inventerats ur ett tillgänglighetsperspektiv

9 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (1/3)
Helhetssyn och samordning Intern samordning aktuella rutiner för samordning Extern samverkan aktuella överenskommelser för samverkan Individuell plan Rutin för upprättande av individuell plan

10 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (2/3)
Tillgänglighet Informationsplatser Uppsökande verksamhet Trygghet och säkerhet Uppföljningssystem

11 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (3/3)
Självbestämmande och integritet Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Från sysselsättning till arbete eller praktik Stöd i vardagen Kunskapsbaserad verksamhet Behovsinventering Handläggares kompetens

12 Övergång från sysselsättning till arbete Personer med psykisk funktionsnedsättning
Beskrivning Förekomst av personer som i kommunen har gått från biståndsbedömd sysselsättningsinsats till arbete under perioden 21 november november 2012? Svarsfrekvens Örebro län: 83 procent Riket: 87 procent Kommun Förekomst Lekeberg Nej Laxå Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Ja Kumla Askersund Karlskoga Lindesberg Örebro län 40 procent Ja Riket 39 procent Ja Med arbete avses arbete på den öppna arbetsmarknaden, lönebidragsanställning, praktikplats, Samhall eller annat skyddat arbete Källa: Kommunundersökning psykisk funktionsnedsättning 2012

13 Övergång från daglig verksamhet (LSS) till arbete
Beskrivning Har kommunen haft personer som gått från daglig verksamhet enligt LSS till arbete under perioden 21 november november 2012? Svarsfrekvens Örebro län: 83 procent Riket: 93 procent Kommun Förekomst Lekeberg Nej Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Örebro Kumla Ja Askersund Karlskoga Lindesberg Örebro län 10 procent Ja Riket 42 procent Ja Med arbete avses arbete på den öppna arbetsmarknaden, lönebidragsanställning, praktikplats, Samhall eller annat skyddat arbete Källa: Kommunundersökningen LSS 2012

14 Uppföljning av beslut – daglig verksamhet
Kommun Andel uppföljda beslut Antal uppföljda / beslut Lekeberg 0% 0/28 Laxå 0/18 Hallsberg 13% 4/30 Degerfors 3% 1/38 Hällefors 100% 32/32 Örebro 0/487 Kumla 10/78 Askersund 0/36 Karlskoga 34% 38/112 Lindesberg 2% 2/98 Örebro län 9% 87/1003 Riket 31% 8 395/27 227 Beskrivning Andel beslut av daglig verksamhet som följts upp inom ett år. Svarsfrekvens Örebro län: 83 procent Riket: 93 procent Tabellen visar hur många beslut av daglig verksamhet som följs upp under ett år. Andelar syns dock inte på vår webb i dagsläget. Där visas endast om man följer upp alla beslut eller inte. Endast Hällefors är grön på SoS webb. Vi ser över möjligheterna att publicera andelar istället framöver. Källa: Kommunundersökningen LSS 2012

15 Kompetensutvecklingsplan för personal i daglig verksamhet
Beskrivning Andel enheter där samtlig personal som varit anställd minst ett år har en individuell, aktuell och skriftlig kompetens-utvecklingsplan Svarsfrekvens Örebro län: 85 procent Riket: 85 procent Andel enheter inom daglig verksamhet med kompetensutvecklingsplan för samtlig personal Procent På Socialstyrelsens webbplats kan alla enheter inom både daglig verksamhet och bostad med särskild service jämföras utifrån ett 20-tal indikatorer. Källa: Enhetsundersökningen LSS 2012

16 Slutsatser och åtgärdsplan
Beskriv problemen, utifrån resultaten i öppna jämförelser och andra uppgifter Sätt mål - vad vill ni uppnå i er kommun? Vad kan ni göra för att uppnå målet eller målen? Beskriv gärna flera olika alternativ: Vad innebär alternativen? Vilka effekter förväntar ni er? Både positiva och negativa. Vilka personer/samverkansparter berörs? Hur och när ska uppföljning ske? Bilden beskriver hur man kan ta sig an arbetet med att utveckla verksamheten utifrån ÖJ.

17 Kontaktuppgifter Staffan Söderberg Matilda Hansson


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser