Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS 1§ Omfattar personer med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS 1§ Omfattar personer med"— Presentationens avskrift:

1 LSS 1§ Omfattar personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande

2 2§-4§-5§-6§ 2§ Lägger fast ansvaret mellan kommuner och landstinget (9§) 4§ Lagen ersätter inte rättigheter i annan lagstiftning 5§ Levnadsvillkor som andra 6§ Grundad på respekt, självbestämmande (inflytande) och integritet

3 7§-8§ 7§ Rätten till insatser - behov av stöd i sin livsföring som inte tillgodoses på annat sätt Skall tillförsäkra goda levnadsförhållanden och anpassas utifrån individuella behov (utredning, bedömning, beslut, genomförande och uppföljning), ska vara varaktiga och samordnade 8§ insatser ska ges endast om den enskilde begär det

4 9§ 1. Rådgivning eller annat personligt stöd – särskild kompetens
2. personlig assistans eller ekonomisk stöd till assistans 3.Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5.Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför hemmet 7. korttidstillsyn - över 12 år 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom 9. Bostad med särskild service för vuxna eller anpassad bostad 10. Daglig verksamhet

5 9a§ Definierar de grundläggande behov som ska föreligga för personlig assistans Hjälp med den personliga hygienen Måltider Klä på och av Kommunicera med andra Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

6 9b§ och 9e§ 9b§ Insatsen ska vara beviljad innan personen fyller 65 år eller att ansökan har kommit till kommunen senast dagen innan man fyllt 65 år, insatsen får inte ökas efter att personen har fyllt 65 år 9e§ Lägger fast att omvårdnad ingår vid korttidsvistelse, avlösarservice, korttidstillsyn, familjehem, bostad för särskild service för barn och ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet

7 Personlig assistans – nyheter i LSS

8 Lagändringar 1 juni och 1 juli 2013
Inspektionen för vård och omsorg inrättas och införs som tillsynsmyndighet 1/6-13 Ändringar i LSS och SFB som syftar till att motverka fusk och överutnyttjande av personlig assistans

9 Ändringar i LSS rörande personlig assistans
9c§ LSS kommun och tillsynsmyndighet får göra hembesök – nekad tillträde kan leda till indragen ersättning 9d§ LSS utförande av assistans som inte medför rätt till ersättning jmf ny uppgiftsskyldighet enligt 11a§ LSS (uppgifter som visar den arbetstid manarbetar och uppgifter att man inte är sjuk mm) 13§ villkor för tillstånd 15§ utökad skyldighet för kommunen att underrätta och anmäla fusk till Försäkringskassan

10 forts 23§ krav på lämplighet för tillstånd och anmälningsskyldighet för kommunen 24§ anordnadens skyldighet att tillhandahålla assistens 26§ tillsyn 26g§ grunder för återkallande av tillstånd 27§ överklagande av beslut

11 Hembesök 9c§ LSS Rätten till hembesök och inspektion – avser om assistans utförs av närstående eller inom hushåll Kommunen har rätt till besök om det behövs antingen för bedömning av insats eller för tillämpning av lagen Tillsynsmyndigheten har rätt till inspektion Vägrat tillträde kan leda till att det ekonomiska stödet dras in eller sätts ned – för detta krävs att den enskilde är informerad (kan överklagas)

12 forts Bestämmelsen innebär att möjlighet att ge assistans inom familj och hushåll återinförs Kommunens besöksrätt syftar inte till tillsyn av insatsens utförande och medger inte undersökning av bostad Syftet är att bedöma rätten till insats och om insatser utförs Tillsynsmyndigheten ska följa upp kvalitet

13 Indragning /nedsättning 9c§ andra st LSS
För beslut om indragning eller nedsättning krävs upprepat nekat tillträde utan giltig anledning – samt att den enskilde är erinrad om konsekvensen Giltig anledning kan vara sjukdom eller närståendes inställning (Kan överklagas)

14 Assistans som inte medför rätt till ersättning 9d§ LSS
Assistans som utförs av underårig Assistans som utförs av någon som är bosatt utanför ESS Assistans som utförs av någon saknar förmåga p.g.a. sjukdom, ålderdom eller liknande Assistans som utförs i strid med vissa bestämmelser i arbetstidslagen (kan överklagas genom laglighetsprövning)

15 10§ och 13§ 10§ Individuell plan ska erbjudas
13§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter

16 15§ kommunens uppgifter Fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen Verka för att behoven blir tillgodosedda Informera om mål och medel för verksamheten Medverka för att personer får tillgång till arbete eller studier Verka för att fritids- och kulturutbud blir tillgängligt Anmäla till förmyndaren att en person antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man ( även om dessa ska upphöra) Samverka för intresseorganisationer Anmäla till FK när personligassistans kan vara aktuellt Anmäla när personligassistans kan upphöra t. ex. beviljad boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg el annat Anmäla till FK om det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än köp av personlig assistans Anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares kan ifrågasättas

17 19§ -29§ 19§ Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 21§ LSS insatser enligt 9§ är avgiftsfria 26a§ kommun och landsting kan vitesföreläggas om man inte fullgör sina åtaganden 27§ Beslut om insatser kan överklagas till förvaltningsrätten och o s v 29§ Tystnadsplikt enligt Sekretesslagen


Ladda ner ppt "LSS 1§ Omfattar personer med"

Liknande presentationer


Google-annonser