Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

och aktuella handikappolitiska frågeställningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "och aktuella handikappolitiska frågeställningar"— Presentationens avskrift:

1 och aktuella handikappolitiska frågeställningar
Seminarium om personlig assistans och aktuella handikappolitiska frågeställningar Vasa Finland 14/ Tel

2 Innehåll Styrdokument och lagar som styr stödinsatserna Varför LSS?
Personkretsen i LSS Personlig assistans – för vem och hur? Förändringar i reformen sedan 1994 Framgångsfaktorer Aktuella utmaningar

3 Funktionshinderpolitiska styrdokument i Sverige
Världen: FN Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2009 Europa: EU - Måldokument och deklarationer och två-åriga handlingsplaner Sverige: Funktionshinderpolitiska målen 2011 – 2016 (Regeringen) En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Lagstiftning; HSL SOL LSS Kommuner/landsting: Funktionshinderpolitiskt program/handlingsplaner Policy och riktlinjer

4 Diskrimineringslagstiftning 2009
Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av: kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder Aktuellt: Är otillgänglighet diskriminering?

5 Hur många av befolkningen Sverige har funktionsnedsättning?
Var femte person, ca 20 % av befolkningen, uppger sig ha någon typ av funktionsnedsättning Minst 10 % av befolkningen har någon form av permanent funktionsnedsättning 1,5 % av barn i Sverige har omfattande funktionsnedsättning 1 % av vuxna i Sverige har omfattande funktionsnedsättning

6 Inriktningsmålen i svensk fh-politik
Regeringens skrivelse (mars 2010) Ökad fysisk tillgänglighet IT-politiken Socialpolitiken Utbildningspolitiken Kultur, medier och idrott Arbetsmarknadspolitiken Rättsväsendet Transportpolitiken Folkhälsopolitiken Strategin Operativa delmål och en struktur (framtagna av 17 myndigheter) för uppföljning inom prioriterade områden enligt ovan

7 Lagstiftning för vård, stöd och service
Hälso- och sjukvårdslagen – HSL (landstinget) Socialtjänstlagen – SoL (kommunen) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS (kommunen)

8 LSS - Inflytande och delaktighet
Verksamheten enligt denna lag ska bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

9 Krav på bemanning Möjlighet att flytta
LSS 6§ Bemanning För verksamheten enligt denna lag ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. LSS § Förhandsbesked Rätten att flytta och ansöka om insatsen i förväg

10 Kvalitet i stödinsatser
Insatserna anpassas efter den enskildes behov Hänsyn tas till att behoven kan variera över tid Den enskildes inflytande över planering, utformning och genomförande av insatser Insatserna karaktäriseras av: Kontinuitet Tillgänglighet Samordning Varaktighet

11 Personkrets 1 – 3 LSS Personer med utvecklingsstörning, autism eller med autismliknande tillstånd/autismspektrumtillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande men är stora och förorsakar betydande svårigheter i dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

12 Personlig assistans LSS-insatser = 10 rättigheter
Råd och stöd (av landstinget) Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år Boende för barn/ungdom (familjehem/elevhem) Boende för vuxna (gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad) Daglig verksamhet (för pkr 1 och 2)

13 Personlig assistans Grundläggande behov minst 20 timmar i veckan
Stöd vid förflyttning Stöd vid hygiensituationer: toalettbesök, dusch mm Stöd vid matsituationer; beredning, matning mm Stöd vid kommunikation Om assistans beviljas – då ingår alla stödjande insatser; hemtjänst, ledsagning mm

14 Hur många har assistans?
Statlig assistansersättning (FK) (aug 2012) Kommunens assistans enl LSS (dec 2011) 58 % väljer privat assistansanordnare (enl FK) Statlig assistansersättningsbelopp per timme beslutas årligen Aktuellt belopp 267 kr/timme (2012)

15 Rätten till assistans – rätten till liv
Erhålla personlig integritet inför familjemedl m fl Få kontinuitet i stödet Få självbestämmande Flytta till eget hem Bilda familj Studera Arbeta Delta i fritidsaktiviteter Delta i samhällets gemenskap och leva som andra

16 Valfrihet – att få välja utförare/assistent
Godkända företag/annordnare på Socialstyrelsens webbplats totalt ca 1300 anordnare – inom Indipendent Living Institute Listar 235 assistansanordnare i Sverige varav 222 har lämnat uppgifter Har tillsammans 9303 kunder (nästan hälften av alla) Statistik om assistans Löneutveckling sedan Kollektivavtal – jämförelser Nytt projekt ”Assistanstips” – 3 årigt projekt

17 Utmaningar Anhöriga som assistenter - Kan motverka reformens syfte
Oseriösa assistansföretag - Kan drabba oskyldiga Kostnadsutveckling – Kan ge restriktivitet vid bedömningar Regeländringar - Kan bli en kollektiv bestraffning Rekryteringsproblem - Påverkar kontinuitet

18 LSS- utredning LSS-utredningen - slutbetänkande
”Möjlighet att leva som andra” (SOU 2008:77) Flera utredningsdirektiv Utreda Råd och stöd Utreda Personlig assistans Utreda helheten i LSS

19 Ändringar i LSS från den 1 januari 2011
LSS-kommitténs slutbetänkande SOU 2008:77 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet LSS ska finnas kvar som rättighetslag Nuvarande huvudmannaskap (staten)ändras inte Åtgärder övervägs för att dämpa kostnadsutvecklingen för personlig assistans Tillsyn och kontroll måste förstärkas för att öka kvalitet och trygghet

20 Socialstyrelsens tillsyn ska omfatta all verksamhet enligt LSS
Tillsyn och kontroll Socialstyrelsens tillsyn ska omfatta all verksamhet enligt LSS Även personlig assistans, inklusive assistansberättigade som själva är arbetsgivare för sina assistenter Assistansersättning (enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken) ska bara kunna användas till sådan assistans som regleras i LSS och omfattas därmed bl.a. av samma tillsynsregler

21 Tillståndskrav och anmälningsplikt för personlig assistans
Det ska krävas tillstånd för att enskilda ska få bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans enligt LSS Tillståndsplikt för övrig enskild verksamhet enligt LSS Anmälan till Socialstyrelsen Kommun eller landsting som driver verksamhet enligt 9 § 6-10 ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas En assistansberättigad som är arbetsgivare åt sina assistenter blir skyldig att göra en anmälan till Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

22 Barnperspektiv infört i LSS
Regler om barnets bästa När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas Regler om barns rätt att komma till tals När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas stor betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad Registerutdrag på berörd personal

23 Kommunen - Försäkringskassan
Kommunen ska anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om personlig assistans eller ekonomiskt stöd till personlig assistans enligt LSS och personen antas ha rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

24 Behov av s k dubbel assistans
Den som behöver mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel har utretts Lagen om bostadsanpassningsbidrag Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

25 Missbruk av assistansersättning – uppmärksammats i utredningar samt medialt Skadar reformen och påverkar tillgången till assistans på sikt Kriminella företag Enskilda personer med funktionsnedsättning missbrukar reformen Kostnader för assistans ökar

26 Sept 2012 – ny proposition ang assistans
”Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning” Inspektioner i bostaden när anhöriga är assistenter Anordnare skyldig att anmäla felaktig användning av assistansersättning

27 Tack!


Ladda ner ppt "och aktuella handikappolitiska frågeställningar"

Liknande presentationer


Google-annonser