Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsen presenterade i febr 2007 riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsen presenterade i febr 2007 riktlinjer för missbruks- och beroendevård."— Presentationens avskrift:

1 Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsen presenterade i febr 2007 riktlinjer för missbruks- och beroendevård - rekommendationerna är gemensamma för socialtjänst och hälso- och sjukvård I nov 2007 gemensam ansökan om utvecklingsmedel för implementering Gemensamt implementeringarbete av riktlinjerna Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 1

2 Viktiga förutsättningar Politisk mandat hos de båda huvudmännen om samverkan ur ett individperspektiv där den enskildes behov lyfts fram Tid och resurser avsätts för att arbeta med dessa frågor med fokus på samverkan Gemensam projektledning/styrgrupp mellan huvudmännen för arbetet med implementeringen 2

3 Kunskapsutveckling inom missbruks- och beroendevården Den 24 april 2008 fattade regeringen beslut om en överenskommelse med SKL om implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Staten avsätter särskilda medel för att stimulera kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (28 milj år 2008) Kommuner och landsting behöver ta ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården och målet är att nå en kunskapsbaserad verksamhet 7 län utsetts år 2008 som pilotlän, utökas under åren 2009 – 2010 8 kommuner som pilotkommuner i Norrbotten Medel avsatta t o m år 2010 Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 3

4 Personal inom kommuner och landstinget har adekvat kompetens för att fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med riktlinjerna Huvudmännen har tydliggjort ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård Rutiner för samverkan finns såväl internt inom kommuner och landsting som gemensamt mellan huvudmännen så att personer med missbruks- och beroendeproblematik får ett adekvat omhändertagande i sammanhängande vårdprocesser Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som kommer att användas för systematisk dokumentation och uppföljning Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård Delmål för utvecklingsarbetet 4

5 Politisk ledningsgrupp sociala beredningen och 2 landstingsråd Resursansvariga – verksamhets chefer Klienter och berörd anställd personal Andra landsting och kommuner Brukarorganisationer Specialister Referensnätverk Lokala samverkansgrupper 14 grupper i länet Arbetsgrupper/studiegrupper Styrgrupp = länsstyrgrupp Projektgrupp Repr för soc.tj, psyk, medicin, PV, akutmott, kriminalvården projektledare Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 5

6 Politiska ledningsgruppen Jan Larsson, SN-ordf Pajala Eva Bergström, SN-ordf Luleå Henning Åhman, SN-ordf Arvidsjaur Iris Dimitri, vice SN-ordf Gällivare Kenneth Nilsson, SN-ordf Kiruna Marlene Haara, SN-ordf Haparanda Agneta Eriksson, SN-ordf Piteå Agneta Granström, landstingsråd Britt Westerlund, landstingsråd Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 6

7 Styrgruppen Bo Westerlund, div.chef primärvård Britta Wallgren, div.chef medicin specialitet Hans Rönnqvist, div.chef opererande Stefan Bergström, div.chef psykiatri Agneta Ekman, soc.chef Luleå Gunnar Eriksson, soc.chef Piteå Mikael Lekfalk, soc.chef Kalix Stefan Hämäläinen, soc.chef Kiruna Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 7

8 Projektgruppen Agneta Bygdell, socialtjänst Harald Segerstedt, psykiatri Jonas Thörnqvist, primärvården Ulla Isaksson, medicin specialitet Astrid Rendahl, akutmottagning Ulf Hedberg, kriminalvården Helena Asklund, processledare Marja-Leena Komulainen, projektledare Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 8

9 Specialistgrupp Primärvården Missbruks- och beroende-enheten Psykiatrin Rättspsykiatrin Länsstyrelsen Implementering av riktlinjer för missbruks- beroendevård 9

10 Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård Lokala arbets-/studiegrupper Lokala arbets-/studiegrupper med representanter från kommuner och landsting bildas Samordningsansvaret hos socialtjänsten Grupperna får definiera målen och ambitionsnivån för implementering på lokal nivå Grupperna kommer bl a att arbeta med att utveckla samverkansrutiner och metoder för den lokala missbruksvården 10

11 Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 11

12 Kartläggning Kännedom om nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Vilken utbildning har man inom missbruks- och beroendeområdet Vilka utbildningsbehov finns i verksamheterna Vilka metoder använder man idag Vilka samverkansrutiner finns Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 12

13 8-9.Erhållen vidareutbildning & behov av utbildning inom missbruks- & beroendeområdet Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

14 10.Har Du fått info om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för mb/beroendevården? 12. Bedömer Du att Ditt arbete kommer att påverkas av Soc styrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården? Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

15 13. Har Ni påbörjat arbetet med implementering av Soc styrelsens nationella riktlinjer för mb/beroendevården? Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

16 24. Har Ni skriftliga riktlinjer för samverkan med landstinget i arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblematik? Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

17 25. Har Ni på annat sätt upparbetade rutiner för samverkan med landstinget i arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblematik? Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

18 26. Arbetar Ni efter de upprättade samverkansrutinerna? Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

19 27. I Hur stor utsträckning sker samverkan med andra huvudmän kring patienter med samsjuklighet (personer med missbruk/beroende & samtidig psykisk störning eller sjukdom)? Karläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

20 Vad är gjort? Organisationen är klar Information till politik och ledningsgrupper hos huvudmännen Kontaktnät i socialtjänsten Initierat bildandet av lokala arbetsgrupper Kartläggning av kompetens och utbildningsbehov inom socialtjänsten är genomförd Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 20

21 Vad är gjort ? Planering för hösten 2008 och överenskommelse med SKL Ett nätverk för erfarenhetsutbyte på nationell nivå Utbildning av utbildare i ASI, AUDIT, DUDIT och MI samt chefsutbildning genom SKL Samverkan mellan FoU-enheter och LTU initierat för att följa och utvärdera projekten Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 21

22 Utmaningar Att få brukarorganisationer och behandlingshem delaktiga i processen Att skapa gemensam syn och förhållningssätt i arbetet Att skapa vårdprocesser och samverkansrutiner mellan huvudmännen Att skapa en hållbar kompetensutveckling över tid Att skapa ett gemensamt styrdokument för missbruks- och beroendevården i länet Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 22

23 Mer information www.sos.se www.skl.se/kunskaptillpraktik www.bd.komforb.se, klicka på Pågående projekt och Implementering riktlinjer www.bd.komforb.se helena.asklund@bd.komforb.se marja-leena.komulainen@bd.komforb.se Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård 23


Ladda ner ppt "Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsen presenterade i febr 2007 riktlinjer för missbruks- och beroendevård."

Liknande presentationer


Google-annonser