Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Bakgrund Nationellt regeringsbeslut 2010 (SOU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Bakgrund Nationellt regeringsbeslut 2010 (SOU."— Presentationens avskrift:

1 Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Bakgrund Nationellt regeringsbeslut 2010 (SOU 2011:55) Definition av hemsjukvård Överföringen av hemsjukvården i Norrbotten februari 2013 Syftet med överföringen i Norrbotten Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

2 Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Mål Helhetssyn och samordning Vårdkvalitet och patientsäkerhet Tillgänglighet till vård och omsorg i hemmet dygnet runt Delaktighet Patientfokus och parallella organisationer bör genomsyra alla områden för utvärderingen. Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

3 Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Syfte Bidra med underlag hur överförandet av ansvaret för hemsjukvård har fungerat ur såväl ett patient/brukar- som ett medarbetarperspektiv. Deskriptiv och kunskapsfrämjande. Övergripande fråga: ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

4 Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Metod Kvantitativ och kvalitativ ansats Enkäter till personal Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med personal Djupintervjuer med patienter/brukare och närstående Statistiska uppgifter (SIP, avvikelserapporter m m) Patient- och brukarorganisationer erbjuds att bidra med sina synpunkter Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

5 Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Tidsplan Datainsamling under hösten 2015, enskilda-/gruppintervjuer Enkät planeras att sändas ut december 2015 Patientintervjuer december-januari Fortsatt datainsamling och analys januari-februari 2016 Sammanställning i form av rapport Redovisning till Länsstyrgruppen och politisk samverkansberedning våren 2016 Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

6 Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Kommunikationsplan Kontinuerliga avrapporteringar till: Referensgruppen Samverkansforum Operativa ledningsgruppen Länsstyrgruppen Referensgrupp (patient- och brukarrepresentanter) Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

7 Några övergripande frågeställningar Vilka är de tre största vinsterna med kommunaliseringen av hemsjukvården? Vilka är de tre största utmaningarna med kommunaliseringen av hemsjukvården? Vad kunde man initialt ha gjort annorlunda? Era tankar och förslag till framtida förändringar? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

8 Lägesrapport - Något av vad vi hittills gjort Omvärldsorientering (rapporter, studiebesök, deltagande i nationellt nätverk m m) Förankringsarbete utifrån upprättad kommunikationsplan och möten med företrädare för socialtjänst och närsjukvård Mött företrädare för pensionärs- och handikapporganisationer Genomfört intervjuer med personal (13 individuella intervjuer och 6 gruppintervjuer) Konstruerat enkätfrågor som riktar sig till personal Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

9 Lägesrapport – Vad kommer sen? Ytterligare ett antal intervjuer med personal Möte med Länspensionärsråd och Länshandikappråd Utskick av enkät (början av januari) Intervjuer med patienter/brukare och närstående Sammanställning och analys av intervjuer och enkätsvar Rapportskrivning Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten


Ladda ner ppt "Plan för utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Bakgrund Nationellt regeringsbeslut 2010 (SOU."

Liknande presentationer


Google-annonser