Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+ Aktiviteter inom projektet: Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet Hanna Egard, följeforskare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+ Aktiviteter inom projektet: Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet Hanna Egard, följeforskare"— Presentationens avskrift:

1 + Aktiviteter inom projektet: Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet Hanna Egard, följeforskare Hanna.Egard@mah.se

2 + Mål: stödja utvecklingen av EBP inom verksamhetsområdet FOKUS: Förstärkt inflytande och delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning Förstärkt brukarmedverkan Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning ( uppföljning delaktighetsmodellen)

3 + Aktiviteter inom projektet BISAM Dialogmöten Forskarträff Delprojekt Öppen referensgrupp

4 + Projektledningsgruppen Projektledare Forskningsledare 11 personer som representerar de tre kunskapskällorna: brukare, praktik och forskning. Representanter från kommun, region, handikapporganisationer och primärbrukare “ Följer projektets utveckling tillsammans med projektledaren “(ur handlingsplanen)

5 + Dialogmöten 4 tillfällen Information om projektet /satsningen Samtal om hur arbetet med brukarinflytande sker inom kommunerna  idéer till delprojekten

6 + Delprojekten Vad är delaktighet och självbestämmande för dig? Nyskapande verksamheter för brukarinflytande Utvärderingsverkstäder Daglig verksamhet och steget efter.. Hemsida

7 + BISAM –brukarinflytande samordnare “kontakten mellan projektet och intresserade kommuner och verksamheter” (från informationsblad) Förmedla kontakter mellan verksamheter och projektet BISAM: personal eller brukare inom kommuner och offentliga organisationer. Kommuner, Privat verksamhet och representanter Handikapporganisationer Ej någon från region skånes verksamheter I linje med handlingsplanen: Lära av varandra, samverka över kommun och verksamhetsgränser Skapa nätverk och bestående strukturer mellan kommuner och privata org.

8 + Brukarmedverkan i projektet Öppna referensgrupper (2?) Arbeta på att förbättra tillgängligheten och möjligheten för brukare att delta aktivt på möten kring projekten och delprojekten mm (diskussioner och minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte 19 mars 2014)

9 + Projektledningsgruppen “Diskuterar det strategiska upplägget och planering av projektet tillsammans med projektledare och forskningsledare” Inte ett beslutsorgan  Stödstrukturens styrgrupp är beslutande Förtydligande av uppdrag och mandat ( komplement minnesanteckningar möte 2013-11-07)

10 + Projektledningsgruppsmöte Representanter från kommuner och brukarorganisationer har varit närvarande och aktiva vid alla eller merparten av mötena Representanter från Region Skåne har endast varit med på ett par möten Representanter från region Skåne uttrycker intresse för samarbete endast avseende delprojekt som knyter an till region skånes befintliga projekt/ verksamhet

11 + Vilken betydelse har det för EBP- projektet att Region Skåne inte är med i projektledningsgruppen och i delprojekten?

12 + 1. De strategiska målen i överenskommelsen 3. INSATSER FO ̈ R UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK 3.1. Strategiska ma ̊ l fo ̈ r arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik Staten och SKL a ̈ r o ̈ verens om att inom o ̈ verenskommelsen prioritera fo ̈ ljande strategiska ma ̊ l (som sattes i o ̈ verenskommelsen 2011) fram till och med 2013: - Det finns en la ̊ ngsiktigt ha ̊ llbar struktur fo ̈ r utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtja ̈ nsten och angra ̈ nsande omra ̊ den inom ha ̈ lso- och sjukva ̊ rden i alla la ̈ n, samfinansierad av huvudma ̈ nnen. Källa: ”Sto ̈ d till en evidensbaserad praktik fo ̈ r god kvalitet inom socialtja ̈ nsten” O ̈ verenskommelse fo ̈ r a ̊ r 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (s.10)

13 + 2. “Utvecklingsarbetets varför och vad? “Handlingsplanen Långsiktigt och praktiskt verksamhetsstöd Utveckla brukarmedverkan på alla nivåer och verksamheter inom funktionshinderområdet Samverkan mellan olika inititativ, sprida metoder och lära av varandra Källa: Regional handlingsplan för evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning

14 + Slutsatser Merparten av det som gjorts ligger i linje med överenskommelse, handlingsplan och målsättning Kommunerna har en aktivare roll än region skåne


Ladda ner ppt "+ Aktiviteter inom projektet: Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet Hanna Egard, följeforskare"

Liknande presentationer


Google-annonser