Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SKÅNE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SKÅNE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SKÅNE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Skåne län har en svarsfrekvens på 100%, vilket är högre än merparten av länen. Respondenterna i Skåne län förefaller ha en relativt samstämmig syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Över en tredjedel utav respondenterna från Skåne län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Skåne län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I SKÅNE LÄN 2 n = 13 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Hälsa, vård och omsorg Digitalt utanförskap/innanförskap FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT SKÅNE LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Skåne län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 13/ Svarsfrekvens = 100% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Skåne län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I SKÅNE LÄN n = 13 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I SKÅNE LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I SKÅNE LÄN n = 13 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I SKÅNE LÄN Top 5 påverkansområden i Skåne län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 13 / Svarsfrekvens = 100% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I SKÅNE LÄN 4 n = 13 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I SKÅNE LÄN n = 13 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I SKÅNE LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I SKÅNE LÄN Tydlighet och ledning behövs för att leda strategiarbetet. Det kräver tid och resurser och koordinering på flera plan och mellan flera organisationer/förvaltningar. Viktigt att tydligt förklara nyttoeffekter som motiverar kostnaderna. Nödvändigheten av att offentliga verksamheter arbetar och fokuserar på de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär Spridning av förståelse för/kunskap om vad den digitala agendan/digitaliseringsarbetet ska leda till/användas till. Vikten av "rätt" organisatorisk hemvist för det strategiska arbetet med digitala agendan. Vikten av förståelse för kopplingen mellan bredbandsutbyggnad/god tillgång till bredband med hög kapacitet (bredbandet som verktyg) och digitala agendan (innehållet i bredbandet) Insikt i arbetet med den digitala agendan Att få kommunerna att samverka över kommungränserna för effektivare lösningar Har bara deltagit i en workshop och den var inte särskilt givande. Samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet för att gemensamt uppnå mål till 2020. Förändring tar tid. Allokera resurser för att informera Att ta del av andra regioners arbete, att ha en liten och effektiv kärngrupp som leder arbetet Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I SKÅNE LÄN Tydliga beslut och ledning Arbetet har varit positivt i den bemärkelsen att ett skånskt Bredbansforum bildats. Stort behov finns fortfarande av att hitta stödjande funktioner kring utbyggnaden i länet. Digitalisering i all ära, men finns det inte ett fysiskt nät utbyggt kan vi inte få full utväxling på det. Jag tror att man underskattat hur svårt det kommer att vara med utbyggnaden utanför städer och tätorter. Den bygger till stor del på ideellt arbete som just nu famlar med resurser och sakkunskap. Man underskattar vad det krävs för att få till ett bynätsprojekt, vilket ändå ska stå för en stor del av att nå 90 % tillgång till 100 Mbit. Regionen måste, tillsammans med Länsstyrelsen som sitter på Landsbygdsprogramspengar och är delaktiga i andra delar kopplat till bredbandet, måste se till att det avsätts mer resurser för att utbyggnaden ska hålla tempot. Vad gäller digitaliseringen behöver man arbeta mer med argument för vad vi ska ha tekniken till i skolan, vård och omsorg, medborgardialog. Det krävs utvecklings- och innovationsarbete inom kommuner och regionen, framförallt ner i förvaltningar "ut på golvet" för att ge politiker och tjänstemän argument och förståelse för vad tekniken kan göra för att utveckla verksamheter. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Entreprenörskap och företagsutveckling Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Skola och utbildning Hälsa, vård och omsorg 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Tydligare styrning och samordning Bredbandsutbyggnad Finansiering E-tjänster och e-förvaltning Samverkan Bredbandsutbyggnad E-tjänster och e-förvaltning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Övrigt Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SKÅNE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser