Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Emerging Markets Index.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Emerging Markets Index."— Presentationens avskrift:

1 Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder.se Cicero Emerging Markets Index www.cicerofonder.se

2 Disclaimer Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna presentation är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr 2 2

3 Vårt DNA  Privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000  Specialiserad på aktiv förvaltning av svenska/nordiska aktie- och räntefonder, globala aktiefonder och allokeringsfonder (FoF) samt förvaltning av indexfonder på tillväxtmarknader  Vänder sig såväl direkt till institutionella investerare som privatpersoner genom samarbete med flertalet banker och fondplattformar i Sverige  Förvaltar idag ca 10 mdr SEK  18 anställda, varav 9 förvaltare/analytiker 3 Marcus Tullius Cicero Född år 106 BC, död år 43 BC ”Som man sår, får man skörda”

4 Förvaltningsteamet 1.Christer Sterndahlen – Förvaltningsansvarig En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 24 års branscherfarenhet. Förvaltat Cicero Focus sedan 2008. Utnämnd till årets Sverigeförvaltare av Dagens Industri och Morningstar 2011. 2. Bengt Holmström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 30 års branscherfarenhet. Medförvaltare till Cicero Focus sedan 2008. Tidigare huvudansvarig förvaltare för Trygg Allemansfond, Gota Trygg Fonder Allemansfonder och Fri Placering Fondförvaltning AB. 3. Mikael Sandström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Partner Cicero Fonder med 30 års branscherfarenhet. Ingår i Ciceros förvaltningsteam sedan 2003. Tidigare förvaltare KFA och KPA. 4. Jonas Eklund – Förvaltare indexfonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2013 med 17 års branscherfarenhet. Tidigare kvantanalytiker/trader på Pan Capital. 5. Carl Odelstierna – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2009 med 7 års branscherfarenhet. 6. Oscar Sterndahlen – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2012 med 2 års branscherfarenhet. 7. Daniel Harlid – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2014 med 5 års branscherfarenhet. Tidigare förvaltare på Bandling & Partners. 8. Anders Malmborg – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2014 med huvudansvar för institutionella kunder. 28 års branscherfarenhet bl a från Intervalor, Banco Fonder/Alfred Berg och Handelsbanken. 9. Mikael Eriksson – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2013, 5 års branscherfarenhet. 4

5 5 Fondutbud Institutionella investerare

6 Investeringsfilosofi Indexfonder Indexförvaltning - målsättning att generera en avkastning i nivå med index netto efter erlagd förvaltningskostnad, med en exponering som så långt möjligt speglar vald marknad/index Vår övertygelse och framgångsfaktorer Aktiemarknadsexponering via futures (snarare än aktiekorgar), vilket ger följande fördelar:  Per definition en exponering mot hela index  Inget behov av omviktning vid indexjusteringar eller större värdeförändringar bland de underliggande aktierna  Klart lägre handelskostnader (kostnader för transaktioner, settlement och skatter)  Lättare att hantera in-/utflöden genom investering i ett enda värdepapper med god likviditet  Användningen av futures frigör likviditet (~90% av exponeringen), vilken kan placeras i räntepapper med låg risk och därmed ge en viss meravkastning Signum och kännetecken  Full exponering mot vald marknad/index  Kostnadseffektiv och flexibel förvaltning via futures  Målavkastning i nivå med index efter förvaltningskostnad 6

7 Hållbara placeringar Ansvarsfulla investeringar: Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har påbörjat processen för att anta FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI. Särskilda etiska urvalskriterier: Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i  Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.  Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Dessa kriterier gäller samtliga fonder som Cicero förvaltar. För några av fonderna – Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond Cicero Focus SRI, Cicero SRI Sverige och Cicero Världen – görs därutöver en negativ SRI branschscreening. 7

8 Cicero Emerging Markets Index Fondprofil & inriktning 8 FondnamnCicero Emerging Markets Index Ansvarig förvaltareJonas Eklund (Carl Odelstierna, Oscar Sterndahlen) FondtypSvenskregistrerad UCITS IV-fond HandelDagligen (dock stängd helgdagar i USA) FondvalutaSEK PlaceringsinriktningEmerging Markets, bolag noterade på tillväxtmarknader FondprofilIndexfond med exponering via futures. Valutaexponering mot USD. Hävstång/gearingNej, men derivat i form av futures används löpande i förvaltningen JämförelseindexMSCI EM NR SEK

9 9 Investeringsuniversum OMXPRI ~ 250 bolag Cicero Emerging Markets Index 1 (aktivt) innehav Kvalitativ analys Portföljkonstruktion Steg 2: Kvalitativ analys  Utvärdering indexfutures  Utvärdering räntepapper Steg 3 : Portföljkonstruktion  Indexfuture  Portföljvikter räntepapper Cicero Fonder Förvaltningsmodell Investeringsprocess Steg 1: Kvantitativ analys  SRI branschscreening (räntepapper) Kvantitativ analys

10 10 Aktiemarknadsexponeringen sker via future. Detta frigör likvida medel som placeras i räntebärande instrument. SRI branschscreening Cicero Emerging Markets Index screenar bort räntebärande instrument från emittenter där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:  Vapen  Tobaksprodukter  Alkohol  Spel  Pornografi  Fossila bränslen Steg 1: Kvantitativ screening

11 11 Utvärdering aktieindexfutures:  Utvärdering av det mest lämpade/kostnadseffektiva instrumentet Utvärdering räntepapper: Eftersom aktiemarknadsexponeringen sker via future, frigörs likvida medel som placeras i räntebärande instrument utifrån följande kriterier:  Räntepapper emitterade i USD (proxy)  Företagspapper/statspapper  Rating = Investment Grade (BBB eller högre)  Löptid = normalt 1 år, snittlöptid till förfall i portföljen 6 månader  Företrädesvis FRN Steg 2: Kvalitativ analys

12 12 Allokering aktieindexfuture  Exponering så nära 100% av fondförmögenheten som möjligt  Rullning var tredje månad (kostnad ~5 bp/år) Portföljvikter  Aktieindexfuture = 0%  Marginalsäkerhet ~10%, vilken hålls i USD (proxy).  Räntepapper i USD (proxy) ~89% - i grunden de gängse UCITS-reglerna - interna riktlinjer = max 5% i enskilt innehav  Kassa (SEK) < 1%, fonden ”fullinvesterad”, dvs. endast transaktionslikviditet Steg 3: Portföljkonstruktion

13 Löpande förvaltning Daglig övervakning av fondportföljen – finjusteringar till följd av eventuella in/utflöden Månadsvis portföljgenomgång  Översyn räntepapper  Rullning av future (var tredje månad) Säljdisciplin/omprövning räntepapper (exempel):  När bolaget väsentligt ökar skuldsättningen  När bolagets vinsttillväxt och övriga utveckling inte motsvarar våra förväntningar  Generellt svag utveckling för den bransch i vilken bolaget är verksamt  När bolaget genomför förvärv/fusion som väsentligt påverkar kassa, kassaflöde och skuldsättning negativt  När bolagsledningen förändras påtagligt och osäkerheten därmed ökar  När värderingen av räntepapperet ej längre är attraktivt relativt andra placeringsalternativ 13 ”Vem som helst kan fela, men endast den dumme framhärdar i sitt fel”

14 14 Sedan fondens start Rullande per 2015-06-30 Kalenderår Förvaltningsresultat

15 15 Portföljvikter respektive aktieexponeringLänderfördelning aktieindexfuture De största innehaven (räntepapper) Regionfördelning aktieindexfuture Aktuell portfölj Juni 2015 Aktieexponering: 99,9% MSCI EM Fut Sep 2015

16 Nyckeltal 16 Standardavvikelse (sedan start)16,2% Risk - jämförelseindex14,3% KIID-risk6 Årlig avkastning sedan start -0,2% Sharpekvot sedan start -0,01 Sharpekvot rullande 12 m -0,39

17 Fondfakta 17

18 Organisation 18 Styrelse 4 externa ledamöter 1 intern ledamot Ordf. Håkan Källåker Compliance Extern: Magnusson Advokatbyrå Björn Wendleby VD Christer Sterndahlen Förvaltning Christer Sterndahlen Administration Karin Strängby Marknadsföring & Försäljning Bengt Holmström Mikael Sandström Mikael Eriksson Anders Malmborg Risk Intern: Anders Alvin Internrevisor Extern: Moneo Agneta Bremander Extern revisor Deloitte Jan Palmqvist 18

19 Robert Sandberg Jennie Edqvist Ann-Louise McCaffrey Karin Strängby Christina Sturk Pierre Görmarker 19 Administrationsteamet

20 Månadsvis avkastning 20

21 21 Avkastning utvalda aktiva EM-fonder Augusti 2015

22 22 Portföljinnehav Juni 2015

23 23 Cicero Emerging Markets Index Länder- & branschfördelning

24 24 Förklaring daglig diff mot index Future prisar in hela marknadsrörelsen  Vid stora händelser i marknaden kommer dess fulla effekt prisas in i future direkt, medan vissa delmarknader/regioner i EM index är stängda och full effekt i index syns först nästa dag. Tidpunkt för NAV-sättning  NAV grundar sig på pris på future och USD/SEK kl. 15.45 (fondens avstämningstid)  Index utgår från slutkurs på varje delmarknad  Omräkning av index till SEK görs på USD/SEK slutkurs => Förändring av index och USDSEK efter 15.45 ger Tracking Error mot index Marknadsklimat  Vid negativt marknadsklimat blir future lite ”billig”, och vice versa. Sammantaget: Det kan skilja över 1% i utveckling mellan fonden och index på en viss enskild dag, vilket kan vara fallet vid ett givet månads- eller kvartalskifte och därigenom påverka avlästa avkastningssiffror. Detta jämnar dock ut sig över tiden.

25 UNPRI 25 UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:  Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.  Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.  Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.  Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.  Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.  Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

26


Ladda ner ppt "Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Emerging Markets Index."

Liknande presentationer


Google-annonser