Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip H-C Kuo: How do Small Firms Make Inventory Accounting Choices ?, Journal of Business, Finance and Accounting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip H-C Kuo: How do Small Firms Make Inventory Accounting Choices ?, Journal of Business, Finance and Accounting."— Presentationens avskrift:

1 Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip H-C Kuo: How do Small Firms Make Inventory Accounting Choices ?, Journal of Business, Finance and Accounting 20(3) 1993.

2 Journal of business finance & accounting April/1993 n How do small firms make inventory accounting choices n Författare: Horng-Ching Kuo, Taiwan

3 LIFO n Förutsatt att priserna stiger redovisas en mindre beskattningsbar inkomst samt ett ökande kassaflöde. n Desto större skatteinbesparingar desto större motiv att antingen behålla eller byta till lifo. n LIFO kostar mer p g a högre bokförings- och inventariekostnader. u Dessa kostnader som för det mesta är fasta till sin natur kan bättre slukas av större bolag.

4 FIFO n FIFO har en resultatförbättrande effekt. u Mr. Kuo påstår att FIFO är attraktivt för företag med hög skuldsättningsgrad. F Få Internationella studier stöder detta påstående. F Företag med hög skuldsättning i riskfyllda branscher har påvisats föredra FIFO. u Mr. Kuo påstår att stora företag inte gärna redovisar stora vinster p g a att en stor vinst ofta medför negativ politisk publicitet som t ex kan leda till olika kontrollåtgärder. Därför antas större bolag föredra LIFO.

5 Belöningar n Om belöningar förknippas med resultat kan man i allmänhet anta att ledningen avsiktligt försöker styra resultatet i önskad riktning för att maximera den egna belöningen. u Internationella undersökningar har dock inte kunnat påvisa detta. u Företagsledningen väger de olika alternativens förväntade utkomster mot varann.

6 Ägarstruktur n Företagsledningens påverkningsmöjligheter vid val av redovisningsmetod antas vara beroende av det egna aktieinnehavet. n I ett företag där bolagsledningen äger få aktier kan man i mindre grad påverka beslutet om redovisningsmetod än i bolag där ägandet är större. u FIFO ökar resultatet vilket ökar ledningens bonus ifall belöningarna är sammankopplade med resultatet.

7 Ägarstruktur forts. u LIFO ökar kassaflödet och värdet på aktierna vid stigande priser, vilket gynnar aktieägarna. n Företagsledningen väger fördelarna med högre belöningar mot fördelarna av ett höjt aktievärde. u Då ägandet ökar betydligt blir LIFO en mer intressant metod.

8 Andra variabler n Sociologiska orsaker u “In order to make the firm socially fit” n Kapitalintensiva företag är mer benägna att använda LIFO än arbetsintensiva företag. u Bla p g a att de oftast redovisar ett bättre resultat. n Åtminstone i USA använder stora företag oftare LIFO än mindre företag.

9 Till Slut n Jämförbarhet? n Bilagor u Kostnader u Vad är tillförlitligt? u Duger uppskattade värden?


Ladda ner ppt "Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip H-C Kuo: How do Small Firms Make Inventory Accounting Choices ?, Journal of Business, Finance and Accounting."

Liknande presentationer


Google-annonser