Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack Q2 2011 För externt bruk Carl Sundblad, Produktspecialist,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack Q2 2011 För externt bruk Carl Sundblad, Produktspecialist,"— Presentationens avskrift:

1 1 SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack Q2 2011 För externt bruk Carl Sundblad, Produktspecialist, SEB Wealth Management Marknadsföringsmaterial för externt bruk – Godkänd för distribution i Sverige

2 2 Valutamarknaden - En marknad med unika möjligheter  Världens största marknad – omsätter 3000 miljarder USD dagligen (enligt BIS Survey 2007). –Likviditeten i valutamarknaden är god, - även under krisåret 2008.  Erbjuder strukturella ineffektiviteter som kan utnyttjas genom skicklig förvaltning.  90% av affärerna på valtuamarknaden genomförs i syfte att möjliggöra andra primära affärer.  90% av marknaden kan därmed inte välja exakt när de vill handla.  Dessa “tvingade” aktörer bidrar med likviditet till marknaden och måste agera på marknaden. “SEBs valutafonder startades i syfte att dra fördel av valutahandelns avkastningsströmmar, på samma sätt som många banker idag gör för egen räkning på daglig basis” Källa: SEB Multi Manager Currency Team

3 3 Produktprofil  En kombination av valutahandelsstrategier ger en väldiversifierad portfölj  Urvalet görs globalt bland världens främsta valutaförvaltare.  Förvaltarna bakom de ingående valutahandelsstrategierna analyseras enligt en “bottom up”-process  Riskhantering sker kontinuerligt och i realtid  SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack har som målsättning att generera en god riskjusterad avkastning över tid med ett volatilitetsmål om 4-5%.*  SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack har som målsättning att generera en god riskjusterad avkastning över tid med ett volatilitetsmål om 8-10%.* På begäran finns produktblad, faktablad, prospekt samt hel- och halvårsrapporter att tillgå för fonden på www.seb.se/fonder. *Volatilitets – och avkastningsmål är det mål som förvaltaren strävar efter att uppnå, men det finns ingen garanti för att detta uppnås. 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå (2) baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse. SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå (3) baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse. SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack

4 4 Investeringsfilosofi  Forskning och analys på över 600 slumpmässigt utvalda portföljer visar att kombinationer av olika strategier reducerar risken för värdefall och förbättrar möjligheterna till god riskjusterad avkasning.  Anledningen till detta är den låga korrelationen mellan olika valutahandelsstrategier –Den genomsnittliga korrelationen mellan förvaltare i fondens investeringsunivers är låg (0,04).  Regelbunden uppföljning av hur väl förvaltare håller sig inom sina risklimiter och avkastningsmål.  Portföljens risk övervakas i realtid.  Förvaltare handlar inte själva utan all handel i fonden sker centraliserat genom en egenutvecklad handelsstruktur. –

5 5 Investeringsprocessen - Implementering i fyra steg Förvaltaranalys Portföljkonstruktion Den egna databasen SEB FX Map Riskkontroll på såväl portfölj- som förvaltarnivå  Världens största databas över valutaförvaltare med över 150 olika strategier  Kvalitativ förvaltaranalys utförs enligt en skräddarsydd process utifrån förvaltningsteam, portföljkonstruktion, investeringsprocess och investeringsfilosofi  Förvaltaranalysen innehåller både kvalitativa och kvantitativa aspekter vilket skapar goda diversifieringsmöjligheter utifrån flera perspektiv.  Förvaltningsteamet sätter upp nivåer för hur stora förluster som tolereras på månadsbasis för olika delar av portföljen samt övervakar alla förvaltares positioner i realtid. Idégenerering Diversifiering och förvaltarkorrelation, volatilitetsanalys och riskbalansering Riskkontroll Urval av de bästa förvaltarna

6 6 Förvaltningsteamet - SEB Multi Manager Currency Team  Förvaltningsteamet har över 30 års samlad erfarenhet från de globala valutamarknaderna.  Teamet, som tillhör SEB Investment Management, är baserade i London. Namn Andy Woolmer Toby Johnson Position Portföljförvaltare Förvaltaranalytiker Ålder 41 Erfarenhet 17 år 18 år Tidigare anställning Dresdner, Citi, Prudential, SEB FX London Chemical, AIG, SEB FX London SEB Multi-Manager Currency Team Andy Woolmer och Toby Johnson Quantitative Scoring SEB Stockholm - Ulrika Bergman Factor Modelling SEB/Key London - Toby Goodworth Compliance SEB London - Malcolm Crow Risk Control SEB London - Rob Hitchins Fund Custody & Administration State Street & SEB Lux Legal SEB London - David Lockie

7 7 Utmärkande egenskaper  Världens största databas över valutaförvaltare med information om över 150 strategier  Begränsad exponering mot enskilda valutor och motparter såsom banker och institutioner och övergripande riskhantering i realtid.  Daglig likviditet i såväl fonden såväl som i den underliggande marknaden.  Den låga korrelationen mellan olika valutahandelsstrategier reducerar risken för värdefall och förbättrar möjligheterna till god riskjusterad avkasning  Förvaltningsteam med lång praktisk erfarenhet från den globala valutamarknaden

8 88 SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack* Produktfakta Startdatum2008-08-20 Ansvarig förvaltareAndrew Woolmer (Skandinaviska Enskilda Banken AB) FondbolagSEB Asset Management S.A. (Luxemburg) JämförelseindexFonden har inget jämförelseindex Förvaltningsavgift**1,10% Resultatbaserad avgift**10% på avkastningen överstigande STIBOR 1M, HWM InträdesavgiftIngen Minsta insättningIngen Handel och värderingDaglig Risknivå (1-7)2 – Alternativ investering, låg risk Volatilitetsmål***4-5% årligen över en marknadscykel Legal strukturLuxemburgisk värdepappersfond, UCITS III *Andelsklassen valutasäkras så långt som möjligt i svenska kronor gentemot fondens basvaluta. Fonden hette tidigare SEB Multi Manager Currency Fund **Kostnad för förvaltning av de underliggande valutahandelsstrategierna tillkommer och kan uppgå till maximalt 2% samt en resultatbaserad avgift på maximalt 30% av fondens överavkastning HWM – innebär att om fondandelskursen faller tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän fondandelarnas värde har passerat sin tidigare högsta kurs. ***Volatilitets- och avkastningdmål är det mål som förvaltaren strävar efter att uppnå, men det finns ingen garanti för att detta uppnås. Fondens fullständiga namn är SEB Multi-Manager Currency Defensive C (H-SEK) På begäran finns produktblad, faktablad, prospekt samt hel- och halvårsredogörelser att tillgå för fonden. Risknivå (skala 1–7) 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse.

9 99 SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack Produktfakta Startdatum2011-04-19 Ansvarig förvaltareAndrew Woolmer (Skandinaviska Enskilda Banken AB) FondbolagSEB Asset Management S.A. (Luxemburg) JämförelseindexFonden har inget jämförelseindex Förvaltningsavgift*1,5% (H-SEK) Resultatbaserad avgift*10% på avkastningen överstigande STIBOR 1M, HWM InträdesavgiftIngen Minsta insättningIngen Handel och värderingDaglig Risknivå (1-7)3 – Alternativ investering, medelrisk Volatilitetsmål**8-10% årligen över en marknadscykel Legal strukturLuxemburgisk värdepappersfond, UCITS III Andelsklassen valutasäkras så långt som möjligt i svenska kronor gentemot fondens basvaluta. *Kostnad för förvaltning av de underliggande valutahandelsstrategierna tillkommer och kan uppgå till maximalt 2% samt en resultatbaserad avgift på maximalt 30% av fondens överavkastning HWM – innebär att om fondandelskursen faller tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän fondandelarnas värde har passerat sin tidigare högsta kurs. **Volatilitets- och avkastningdmål är det mål som förvaltaren strävar efter att uppnå, men det finns ingen garanti för att detta uppnås. Fondens fullständiga namn är SEB SICAV 4 - SEB Multi-Manager Currency Defensive C (H-SEK) På begäran finns produktblad, faktablad, prospekt samt hel- och halvårsredogörelser att tillgå för fonden. Risknivå (skala 1–7) 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse.

10 10 Huvudsakliga risker  Marknadsrisk –Sparande i fonder innebär att investerare måste kunna acceptera att fondandelsvärdet kan minska från tid till annan  Kreditrisk –Den risk som skapas av att fondens motparts kreditvärdighet ändras på ett icke förutsägbart sätt och investeringens värde därigenom försämras.  Likviditetsrisk –Risken att en finansiell aktör drabbas av en förlust på grund av att det inte finns tillräcklig likviditet på marknaden. Dålig likviditet innebär att det är svårt att finna köpare när man vill sälja och vice versa

11 11 Disclaimer Detta presentationsmaterial kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/mb/disclaimerswww.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd omwww.seb.se placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.


Ladda ner ppt "1 SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack Q2 2011 För externt bruk Carl Sundblad, Produktspecialist,"

Liknande presentationer


Google-annonser