Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om fonden fondbolaget och förvaltaren Fondspararprofil Målsättning och Placeringsinriktning Fondens riskprofil Historisk avkastning Skatteregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om fonden fondbolaget och förvaltaren Fondspararprofil Målsättning och Placeringsinriktning Fondens riskprofil Historisk avkastning Skatteregler."— Presentationens avskrift:

1 Information om fonden fondbolaget och förvaltaren Fondspararprofil Målsättning och Placeringsinriktning Fondens riskprofil Historisk avkastning Skatteregler Fonden är en global värdepappersfond. Fonden bildades i maj 2011. Det fondförvaltande bolaget är Lundmark & Co Fondförvaltning AB med org nr 556703-8269 och säte i Stockholm. Bolaget fick tillstånd att bedriva fondverksamhet den 3 januari 2007. Fondens förvaringsinstitut är SEB och revisorer är Grant Thornton. Fonden riktar sig främst till sparare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondsparare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens främsta mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå. Fonden eftersträvar att uppnå en avkastning som över tiden placerar fonden bland de 25 procent bästa av jämförbara fonder. Fondens placeringsinriktning är den globala värdepappersmarknaden och placeringarna görs framför allt i aktier och i andra aktie- och räntefonder på världsmarknaden. Fonden placerar medlen på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förut- sättningarna för aktier bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 % av medlen på räntemarknaden eller i ränterelaterade värdepapper. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden använder derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och att minska risker och kostnader i förvaltningen. Fonden får inte använda sig av OTC-derivat. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Fonden placerar dock över hela världen vilket innebär att dess medel inte är riskexponerade mot någon begränsad geografisk marknad. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument kommer ej höja fondens riskprofil. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr. Fondens risker på en skala 1-5, där fem är högst risk: Marknadsrisk 2 Koncentrationsrisk 4 Kreditrisk 1 Likviditetsrisk 1 Valutarisk 2 Uppgifter saknas då fonden är nystartad. Fondens beskattning: Fonden beskattas i Sverige för sina inkomster, men får göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbel- beskattning ges utdelning och skatt betalas därför normalt inte av fonden. Fondspararens skatt (fysisk person skattskyldig i Sverige): Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till fond- försäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Faktablad Aktiv världen Sverigeregistrerad värdepappersfond

2 Faktablad Aktiv världen Sverigeregistrerad aktiefond Avgifter Utdelning Andelsvärde Köpa/sälja andelar Övrig information Avgifter som betalas direkt av spararen Insättningsavgift: 0 % Uttagsavgift:0% Avgifter som tas ur fonden (och som påverkar TER) Förvaltningsavgift (fast): 2,45 % Kostnader utöver TER samt omsättningshastighet kan inte anges då fonden är nystartad. Courtage och förvaringskostnader belastar fonden och varierar mellan åren. Utöver de avgifter som fondbolaget tar ut tillkommer avgifter i de underliggande fonder som fonden placerar i. Fondbolaget har träffat avtal om avgiftsdelning med flera av de fondbolag i vars fonder fonden placerar i. Avgiftsdelningen medför att delar av förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna betalas tillbaka till fonden och kommer fondandelsägarna till godo. Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut före avgiftsdelning i underlig- gande fond är 1 % av underliggande fonds värde. Inga prestationsbaserade avgifter får tas ut i underliggande fonder. Förändringar i avgiftsstrukturen kräver enhälligt beslut från fondbolagets styrelse. Sådana förändringar meddelas andelsägarna omedelbart. Eventuell utdelning sker i maj året efter räkenskapsåret. Utdelningen återinvesteras i nya fondandelar. På särskild begäran lämnas utdelningen kontant. Andelsvärdet tillhandahålles dagligen hos fondbolaget. Det publiceras även dagligen i vissa dags- och nättidningar. Andelsvärdet offentliggörs även via de förvaltarrapporter som fondbolaget producerar. Fonden är öppen för handel varje svensk bankdag. Senaste uppgift om kurs, till vilken avräkning vid handel med fondandelar skett, kan varje bankdag lämnas av fondbolaget och förvaringsinstitutet. Försäljnings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på försäljnings- respektive inlösendagen. Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar sker hos fondbolaget eller eventuell återförsäljare, såsom ombud för fondbolaget, genom begäran om insättning respektive uttag av aktuellt belopp på andelsägarens fondkonto. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till, en vid tidpunkten för begäran, okänd kurs. För begäran som inkommit senast kl 15.30 varje bankdag sker avräkning till det fondandelsvärde som kommer att fastställas för samma bankdag. För begäran som inkommit efter kl 15.30 sker avräkning men till fondandelsvärdet för påföljande bankdag. Informationsbroschyr, årsberättelse samt halvårsredogörelse kan erhållas såväl före som efter köp av andelar. Finansinspektionen utövar tillsyn över fonden och fondbolaget. Ytterligare upplysningar finns på www.lundmarkfonder.se Ansvarig förvaltare är Eric Lundström, tel. 08-21 44 35 Ansvarig för klagomål är Lars Bredenberg, tel. 08-21 44 34. Lundmark & Co Fondförvaltning AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 STOCKHOLM Telefon 08 – 21 44 34 Detta faktablad publicerades 2011-05-12


Ladda ner ppt "Information om fonden fondbolaget och förvaltaren Fondspararprofil Målsättning och Placeringsinriktning Fondens riskprofil Historisk avkastning Skatteregler."

Liknande presentationer


Google-annonser