Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Väsby Labs Poängsystem för Fyrklövern Stadsutveckling kopplat till flexibla priser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Väsby Labs Poängsystem för Fyrklövern Stadsutveckling kopplat till flexibla priser."— Presentationens avskrift:

1 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Väsby Labs Poängsystem för Fyrklövern Stadsutveckling kopplat till flexibla priser

2 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Målet med poängsystemet Säkerställa att Väsby Labs idéer förverkligas Ge en prispremie till dem som tar & förverkligar risk Valfrihet för byggherrar & förutsägbarhet om priser Nyskapande system i linje med tidigare innovationsarbete inom Väsby Labs

3 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Säkerställa att Väsby Labs idéer förverkligas Vilken samhällsbyggnadsprocess vill vi ha? - Kravlista som kommunen tagit fram? - Vet kommunen bäst? - Tvingande planbestämmelser? - Kommer byggherren att vilja hitta sätt att kringgå dem för att lättare passa in sina idéer och sitt byggsystem? - Dialog utifrån varje aktörs förmåga att bidra till de mål som satts upp? Målet med poängsystemet

4 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Grundstomme i Poängsystemet Ett markpris Fem fokuspunkter Tre klasser

5 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Markpris - Fyrkövern 3 200 kr/kvm BTA Inklusive gata Inklusive plankostnader Parkering per lgh = 0,35 Vi hoppas att ingen kommer betala det priset…

6 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Väsby Labs Poängsystem Stadsmässighet Samverkan Innovation Lokaler Parkering Brons Guld Silver Brons Guld Silver Brons Guld Silver Brons Guld Silver Brons Guld Silver 0 0 125 100 0 0 60 40 0 0 60 40 0 0 60 40 0 0 500 300 Total premie: 0 -1 000 kr/kvm ljus BTA Total premie: 0 -1 000 kr/kvm ljus BTA Byggrättspris: 3 200 kr - premie Byggrättspris: 3 200 kr - premie Väsby Labs Stämpel Sammanvägd bedömning Väsby Labs Stämpel Sammanvägd bedömning Klassning PremieFokuspunkt Summering av premie Slutpris för byggrätt

7 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Bedömning av klass Byggherrar gör själv första bedömning av vilken klass som de vill eftersträva Slutlig bedömning av kvalitativa fokuspunkter görs av oberoende jury Slutlig bedömning av kvantitativa fokuspunkter görs av kommunens tjänstemän Bedömningen görs parallellt med detaljplanearbete

8 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Att tänka på Byggherrar väljer själva mix av insatser och åtgärder För Silverklassning måste Brons också uppnås För Guldklassning måste Silver också uppnås För Guldklassning erhålls premie för både silver och guld Poängsystemet utgör bilaga till optionsavtalet avseende rätt att köpa mark i Fyrklövern

9 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 När i processen avgörs markprisrabatten?

10 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Exempel på åtgärder Följande bilder finns med som referensmaterial och ger en översikt över vilka åtgärder som ger premier. För närmare beskrivning hänvisas till separat PM

11 Stadsmässighet Brons o Variation i bebyggelsen avseende utformning, höjd och ägarförhållanden. Variationen relateras primärt till förhållandet mellan byggherrar inom respektive detaljplan. o Höga arkitektoniska krav som inte motverkar genomförbarheten o Tydliga gränser mellan privat och offentligt rum o Entréer är vända mot gatan och fasader utformas för att främja visuell kontakt mellan bostad och gata. o Bebyggelsen placeras mot gata. Silver o Bidra till en tät stad som många bor och jobbar i. Tex. lokaler i lägen där det ej finns skallkrav, små lgh med gemensam- hetsutrymmen mm. o Skapar förutsättningar för livskraftigt butiks-, restaurang-, kultur- och serviceutbud. Visar på en flexibilitet som är föränderlig över tid samt verkar för ett samutnyttjande av funktioner inom respektive kvarter samt inom stadsutvecklingsområdet i stort. o Främjande av dagsljusbelysning. o Bidra till en struktur som kan förändras över tid och efter behov tex. bokaler eller PARKering yta möjlig för park om p- behovet minskar o Bidra till genomsläppliga kvarter. Tillåta ett visuellt eller fysiskt flöde genom kvarteret. o Pedagogisk och upplevelserik hantering av dagvatten i öppna lösningar. Bidra till att hanteringen synliggörs och att utformningen bidrar med en visuell och/eller informativ aspekt till stadsdelen. Guld o Framhävande av platsens unika identitet och kvaliteter o Stark, egen identitet i del och helhet – hemmet, kvarteret, gatan, torget, parken. o Livcykelperspektivet – behovet av kontakt med andra människor och rätten till att få vara själv o Komplexitet och informationsrikedom i kvarteret. o Högsta klass på arkitektur och stadsrum, i helhet och detalj Fokuspunkt - Stadsmässighet

12 Stadsmässighet Brons o Medborgardialog i samråd och granskningsskede o Bidra till positiv kommunikation och ingå i marknadsföringsarbete om Fyrklövern och Väsby Labs o Samarbete med byggherrar inom samma utvecklingsområde inom Fyrklövern o Silver o Brukarinflytande i planerinsskedet o Initiera kommunikationskampanj kring Väsby Labs och fyrklövern o Samverkan med aktör med annan inriktning. Exempelvis bostadsbyggare + restaurang-ägare o Guld o Medskapande i planprocess (brukare och närboende) o Debattera om bostad/stadsutveckling i fyrklövern och Väsby Labs i DN, SvD eller motsvarande press o Debattera om bostad/stadsutveckling i fyrklövern och Väsby Labs i branschpress o Samarbete i oväntad konstellation med andra aktörer Fokuspunkt - Samarbete

13 Stadsmässighet Brons o Arbeta på nya sätt för att få fram utvecklingsidéer o Multiutnyttjande av en plats – en plats med flera olika funktioner som kan förändras över tid o Silver o Stadsodling eller motsvarande samverkansprojekt på temat miljö och hållberhet med framtida boende i området/medborgare i Väsby o Byggande av passivhus eller på annat sätt bostäder med motsvarande minimerad miljöpåverkan o Skapa förutsättningar för påverkbar energiförbrukning hos den boende/slutkunden o Bidra med förstärkning och utveckling av kompetens hos medverkande aktörer o Anläggande av grönt tak, plantera stora träd, eller på annat sätt åtgärder på byggnader och gårdar som minimerar klimatpåverkan och främjande av hälsa utöver lagkrav nödvändiga för planens genomförande o Guld o Nyskapande medborgardialog o Användning av nya tekniska lösningar i syfte att minska klimatpåverkan o Byggande av plusenergihus eller motsvarande anläggning som genererar energi o Ta fram prototyper för morgondagens stadsbyggnad Fokuspunkt - Innovation

14 Stadsmässighet Brons o P-tal på 0,35 inom fastigheten samt att byggherren – Erbjuder 5-års abonnemang i bilpool inkluderat i hyran/avgiften – Rabatterat pris för resor med kollektivtrafiken – Aktivt marknadsför bilpoolslösningar till de boende – Anlägger cykelparkering till en kvantitet och kvalitet som är minst 2 platser per lägenhet. o Markparkering får ej utföras synlig från allmän plats. Endast enstaka parkeringsanläggningar får utföras synliga från allmän plats och innehålla max tio (10) platser. Silver o P-tal på 0,6 inom fastigheten samt att byggherren – Anlägger cykelparkering till en kvantitet och kvalitet som är minst 2 platser per lägenhet. o P-tal på 0,5 samt att byggherren – Erbjuder 5-års abonnemang i bilpool inkluderat i hyran/avgiften – Rabatterat pris för resor med kollektivtrafiken – Aktivt marknadsför bilpoolslösningar till de boende – Anlägger cykelparkering till en kvantitet och kvalitet som överstiger det ordinära kraven i klass Brons Guld o P-tal på 0,7 inom fastigheten samt att byggherren – Anlägger cykelparkering till en kvantitet och kvalitet som är minst 2 platser per lägenhet. o P-tal på 0,6 samt att byggherren – Erbjuder 5-års abonnemang i bilpool inkluderat i hyran/avgiften – Rabatterat pris för resor med kollektivtrafiken – Aktivt marknadsför bilpoolslösningar till de boende – Anlägger cykelparkering till en kvantitet och kvalitet som överstiger det ordinära kraven i klass Brons Fokuspunkt - Parkering

15 Stadsmässighet Brons o Lokaler i lägen i enlighet med programskiss är ett skallkrav. o Utformningen av lokalen skall tydligt visa gränsen mellan lokalens verksamhet och övrig verksamhet i respektive projekt. o Silver o Utformning av enskilda projekt eller kvarter som bidrar till att lokaler möjliggörs i lägen som ej redovisats enligt programskiss. o Flexibilitet i lokalutformningen som möjliggör ändrad användning över tid Guld o Samarbeten mellan aktörer som främjar andelen lokaler inom ett kvarter. o Utveckling av lokaler som främjar en nyetablering av företagsinriktningar som hittills ej är verksamma i de centrala delarna av Väsby Fokuspunkt - Lokaler

16 www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Kontaktperson Alarik von Hofsten, projektansvarig Fyrklövern 070 920 74 15 alarik.von.hofsten@upplandsvasby.se


Ladda ner ppt "Www.upplandsvasby.se Sveriges arkitekter 2015-09-22 Väsby Labs Poängsystem för Fyrklövern Stadsutveckling kopplat till flexibla priser."

Liknande presentationer


Google-annonser