Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 26 augusti 2015 Konjunkturläget, augusti 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 26 augusti 2015 Konjunkturläget, augusti 2015."— Presentationens avskrift:

1 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 26 augusti 2015 Konjunkturläget, augusti 2015

2 Sammanfattning Återhämtningen i Sverige fortsätter Höga tillgångspriser i både Sverige och omvärlden oroar Hög arbetslöshet minskar bara långsamt Låg inflationen leder till fortsatt negativ reporänta Stram budget när ekonomin stärks

3 Prognosen i sammandrag (juni 2015 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,0 (-0,8)-1,5 (-1,6)-1,9 (-1,9) Offentligt finansiellt sparande 3 -0,25 (-0,25)-0,45 (-0,40)0,00 (0,00)Reporänta 2 1,6 (1,7)0,9 (0,9)0,5 (0,5)KPIF 7,5 (7,5)7,7 (7,7)7,9 (7,9)Arbetslöshet 1 3,1 (3,2)3,0 (2,8)2,3 (2,3)BNP 201620152014

4 Fördjupningar BNP kan tolkas på många olika sätt Konsekvenser av ett balansmål för de offentliga finanserna

5 BNP-utvecklingen bromsar in i tillväxtekonomierna Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

6 Svag global varuhandel och industriproduktion Procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden t.o.m. maj JUNI publiceras antagligen 25 augsti

7 Stor nedgång på börsen i Shanghai, smittar av sig på västvärldens börser Index 2014-12-30=100, dagsvärden, januari-augusti 2015

8 Men konsumentförtroende över eller nära historiskt medelvärde borgar för fortsatt återhämtning Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

9 Även inköpschefsindex för tillverkningsindustrin tyder på fortsatt återhämtning Inköpschefsindex, säsongsrensade månadsvärden

10 Tillväxten i OECD-länderna tar fart igen andra halvåret BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Oljepriset har fallit, liksom många andra råvarupriser Index 2005=100 respektive dollar per fat, veckovärden

12 Oljeprisfallet har dämpat inflationen Årlig procentuell förändring, månadsvärden

13 Ovanligt låg löneökningstakt i förhållande till arbetsmarknadsläget i USA Årlig procentuell förändring, inverterad skala respektive procent av arbetskraften, månadsvärden

14 Fed börjar höja i september, men mycket osäker prognos Procent, dagsvärden

15 Stigande konfidensindikatorer för näringslivet i Sverige Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

16 Barometerindikatorn för augusti på nivå som är förenlig med fortsatt god BNP-tillväxt Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Även industrin bidrar nu till BNP-tillväxten Procentenheter, kalenderkorrigerade värden

18 Bostadsinvesteringar ökar snabbt från låg nivå Miljarder kronor, fasta priser respektive procent

19 Befolkningsökning och färdigställda nya lägenheter Tusental personer och lägenheter

20 Sverige har klarat sig bra avseende total BNP- tillväxt sedan finanskrisen Genomsnittlig BNP-tillväxt 2005-2014, fast pris

21 Men hög befolkningstillväxt dämpar utvecklingen av materiellt välstånd Genomsnittlig BNP-tillväxt 2005-2014, fast pris

22 Svag välståndsutveckling i Japan till följd av stigande demografisk försörjningsbörda Genomsnittlig BNP-tillväxt 2005-2014, fast pris

23 Sysselsättningsökningen har bromsat in men tar sig igen senare i år Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

24 Fortsatt höga anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

25 Långsam nedgång i arbetslösheten till slutet av nästa år Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

26 Långa arbetslöshetstider tyder på sämre matchning och hög jämviktsarbetslöshet Genomsnittlig tid i arbetslöshet, 15–74 år, veckor, säsongsrensade kvartalsvärden

27 Normala samband talar för snabbare löneökningstakt framöver även i Sverige Procent av potentiellt arbetade timmar respektive procentuell förändring

28 Inflationen har bottnat och är på väg upp Årlig procentuell förändring, månadsvärden

29 Kronanförsvagningen starkt bidragande till högre inflation Effektiv växelkurs KIX 1992-11-18=100, månadsvärden

30 Riksbanken tror på snabb uppgång i inflationen – har ”lovat” mer expansiv penningpolitik om utfallen blir lägre än prognos KPIF, årlig procentuell förändring

31 Riksbanken sänker reporäntan en gång till Styrräntor, procent, dagsvärden

32 Underskotten i offentliga finanser minskar framöver, men långt från överskottsmålet Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

33 Utgiftsåtgärder om ca 20 miljarder kronor per år framöver för ett bibehållet välfärdsåtagande 20152016201720182019 2015− 2019 Skattehöjningar132821 20103 varav beslutade 1 131150029 varav prognostiserade01715212074 Utgiftsåtgärder132821 20103 varav beslutade 1 131100024 varav prognostiserade01720212080 Effekt på strukturellt sparande000000 Finanspolitik i staten, miljarder kronor Anm. Till detta kan läggas prognostiserade skattehöjningar i kommunerna på 18 mdkr 2016-2019, vilket behövs om välfärdsåtagandet ska bibehållas. 1 Avser den beslutade statsbudgeten för 2015 och vårändringsbudgeten 2015.

34 Finanspolitiken har mildrat lågkonjunkturen och måste därför stramas åt när konjunkturen förbättras Procent av potentiell BNP

35 Även om överskottsmålet inte uppnås är ställningen i offentliga finanser stark – utrymme finns att möta oväntat svagare konjunktur Procent av BNP

36 Prognosen i sammandrag (juni 2015 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,0 (-0,8)-1,5 (-1,6)-1,9 (-1,9) Offentligt finansiellt sparande 3 -0,25 (-0,25)-0,45 (-0,40)0,00 (0,00)Reporänta 2 1,6 (1,7)0,9 (0,9)0,5 (0,5)KPIF 7,5 (7,5)7,7 (7,7)7,9 (7,9)Arbetslöshet 1 3,1 (3,2)3,0 (2,8)2,3 (2,3)BNP 201620152014


Ladda ner ppt "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 26 augusti 2015 Konjunkturläget, augusti 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser