Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016

2 Processen Dokumentet Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016 beslutas av universitetsstyrelsen den 11 juni 2015. Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar och ger förutsättningar och riktlinjer för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildning (NLU), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten. Fakulteternas/NLU:s verksamhetsplaner behandlas i en höstdialog med rektorerna. Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016 ersätts av dokumentet Verksamhetsplan och budget 2016 som beslutas av universitetsstyrelsen december 2016.

3

4 Prioriterade områden 2016 utbildningskvalitet översyn av utbildningsutbudet externfinansiering och vetenskaplig publicering kompetensförsörjning internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön interna samverkansformer effektiv administration

5 Prioriterat område: kompetensförsörjning Universitetet ska inför 2016 genomföra ett enhetligt sätt att organisera rekryteringsarbetet utforma en plan för att öka Linnéuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare utforma ett förslag för arbetet med rekrytering av nyckelkompetens utforma ett förslag för arbetet med balansera underrepresenterat kön avseende professorer Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2016: peka ut vilka nyckelkompetenser som behövs visa hur andelen disputerade och professorer ska öka visa hur den internationella rekryteringen ska öka visa hur meriteringen av underrepresenterat kön avseende professorer ska stödjas redovisa arbetet med att behålla och kompetensutveckla all befintlig personal

6 Utmanande utbildningar Universitetet ska inför 2016: utforma ett kvalitetssäkringssystem för alla tre utbildningsnivåer samordna utvecklingen av en alumnverksamhet utforma ett förslag hur universitetet ska samordna arbetet med digitalt lärande utforma ett förslag om hur studenters språkfärdigheter kan säkerställas Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2016: redovisa en plan för det systematiska arbetet med utbildningskvalitet visa hur antalet studenter på avancerad nivå ska öka presentera en prognos av det framtida söktrycket visa hur studenternas efterfrågan respektive arbetsmarknadens behov påverkar utbildningsutbudet visa hur fakulteten bidrar till studenters inträde på arbetsmarknaden redovisa en plan för hur uppdragsutbildning ska utvecklas så att intäkterna ökar med 10 procent på 3 år

7 Framstående forskning Universitetet ska inför 2016: utforma ett program för sabbatstermin för framgångsrika forskare utforma ett stöd för publicering via open access Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2016: redovisa hur forskningens externfinansiering ska öka med 5 procent per år redovisa hur vetenskaplig publicering ska öka redovisa strategier för arbetet i relation till Familjen Kamprads stiftelse men också i förhållande till andra viktiga forskningsfinansiärer såsom KK-stiftelsen, VR, Horisont 2020, Formas, Vinnova, Riksbankens jubileumsfond m fl.

8 Samhällelig drivkraft Universitetet ska inför 2016: utveckla en modell för fördelning och uppföljning av strategiska medel för samhällelig drivkraft formulera en policy och handlingsplan som grund för en årlig reviderad verksamhetsplanering samordna och utveckla kunskap för att stödja uppdragsutbildning Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2016: redovisa hur fakulteten/NLU samordnar och utvecklar arbetet med samhällelig drivkraft samt hur detta arbete kopplas till kommittén för samhällelig drivkraft redovisa en plan för att stärka förutsättningar och incitament för lärare och forskare att utveckla arbetet med samhällelig drivkraft

9 Globala värden - internationalisering Universitetet ska inför 2016: föreslå en förbättrad modell för fördelning och uppföljning av strategiska medel för internationalisering föreslå hur stödet för internationell rekrytering av anställda och mottagandet av dessa rekryteringar ska stärkas föreslå hur förutsättningarna för att kulturell mångfald i klassrummet ska stärkas föreslå hur internationalisering på hemmaplan ska stärkas Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2016: beskriva hur internationaliseringspolicyns prioriteringar ska uppnås senast år 2020, särskilt fokus bör läggas på hur kulturell mångfald i klassrummet kan användas på ett konstruktivt sätt

10 Globala värden - hållbar utveckling Universitetet ska inför 2016: arbeta för att miljöcertifiera universitetet utforma och fastställa Linnéuniversitetets hållbarhetsmål för 2016-2018 Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen inför 2016: redovisa hur hållbarhetsmålen ska uppnås

11 Globala värden – lika villkor Universitetet ska inför 2016: intensifiera lika villkorsintegreringen för utvalda processer med hjälp av jämställdhetsintegrering som verktyg ta fram en plan för att höja kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt tydliggöra ansvarsfördelning och hantering av uppkomna missförhållanden planera för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt som ska användas i all undervisning

12 Globala värden – lika villkor Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2016: redovisa planer för utbildningsinsatser inom lika villkorsområdet planera för arbetet med lika villkorsintegrering för de processer som är aktuella under året visa hur all personal och studenter ska få information om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och se till att personalen har kunskap om ansvarsfördelning och rutiner vid hantering av missförhållanden. visa hur lärare ska använda ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen

13 Verksamhetsstöd Universitetsförvaltningen ska inför 2016: planera ett fortsatt samarbete mellan universitetsförvaltningen och fakultetskanslierna för att hitta effektivare och rättssäkra processer utifrån genomförda uppföljningar föreslå och genomföra förbättringar planera det kontinuerliga förbättringsarbetet inom givna ekonomiska ramar fortsatt utveckling av arbetssättet med intern styrning och kontroll Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen inför 2016: visa hur det samlade verksamhetsstödet kan effektiviseras och förbättras visa hur kostnadsandelen för det fakultetsgemensamma verksamhetsstödet ska minska i förhållande till fakultetens totala kostnader

14 Ekonomiska förutsättningar I avsnittet ges de ekonomiska förutsättningarna som ska beaktas i höstens budget- och planeringsarbete. För anslagstilldelningen bygger de ekonomiska förutsättningarna på uppgifter i ändringspropositionen för 2015, ”vår­propositionen”. Höstens budgetproposition och andra eventuella förändringar beaktas under höstens budgetarbete. Universitetets budget 2016 beslutas av universitetsstyrelsen i december 2015. För ytterligare information se dokumentet Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016. (Dnr 2015/162-1.1 )


Ladda ner ppt "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser