Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesuppföljning & rapportering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesuppföljning & rapportering"— Presentationens avskrift:

1 Lägesuppföljning & rapportering

2 Lägesuppföljning En väl fungerande lägesuppföljning är nödvändig för
en rättvisande lägesbild, som är en förutsättning för en god lägesuppfattning … och en mycket viktig förut- sättning för ett gott utfall av planering och ledning … Ibland kan det ställas extra krav på ledning och stabstjänst: Händelsen kräver stor insats av personal och resurser. Insatsen förväntas ta lång tid. Stora geografiska eller många verksamhetsområden berörs, Flera (samhälls-) kritiska system är störda/berörda Flera samverkande aktörer är ianspråktagna (stort krav på samverkan) Skadeområdet har stor omfattning

3

4 Lägesuppföljning Kan bestå av: Dagbok Lägeskarta Situationsskiss
Verksamhetstablå Sambandstablå Samverkanstablå Aktivitetstablå Annat (som ger information om förutsättningar, handlingsalternativ, resurser m.m.) Samverkansstablå Sambandstablå Verksamhetstablå

5 Dagbok Tnr Händelse Anmärkning 081030
Sida nr …3… Datum 20xx-xx-xx Tnr Händelse Anmärkning 081030 Elförsörjningen till området Ö och SO Hindsen utslagen (inom Alinge, Bedinge och Cevinge församlingar) E.ons nät 081035 Länsväg 127 blockerad S Fryele Vassgölens kommun informerad 081042 Kraftig trädfällning i trakten av Vret Trafikverket informerat Ledning innebär en kontinuerligt pågående process! Innebär: - Ständig uppföljning av läget, och från detta göra överväganden och fatta beslut om åtgärder/förändring i åtgärder. Fördela arbetsuppgifter och resurser samt följa arbetet. Reglera beredskap inom staben (och hos underställda). Samverkan över lång tid i en föränderlig situation och med varierande resurser och uppgifter. Samordna åtgärder och verksamheter såväl inom egen organisation som med andra berörda organisationer. Ge order, direktiv, råd, rekommendationer etc. Vid stora händelser kräver situationen att den som leder/har ansvaret för en verksamhet har en stab till sitt förfogande! Dagboksbladet avslutat ……………………… Kl. ………………… Signatur ………………………………………………………………………………….…

6 Lägeskarta x Vägen blockerad 081035 Stormfälld skog 081042
Gasolutsläpp Strömlöst Brandbil Värmestuga e.on

7 Lägeskarta Färgkodning Skadlig, farlig verksamhet
Explosionsrisk Egen verksamhet, egna enheter Tankbil Översvämmat område Gränser, tidsangivelser Samverkande enheter Arbetsgrupp ur E.on Ammoniak Område med gas, radiak, farligt ämne

8 Situationsskiss N mot Bagarby Ruskeån mot Fryele
Situationsskiss över läget utmed väg 127 S Fryele Upprättad av Nils Nilsson mot Säkersta

9 Tablåer Verksamhetstablå Sambandstablå Samverkanstablå Aktivitetstablå
Spegla pågående verksamhet Befintliga resursers utnyttjande Tilldelade uppgifter Sambandstablå Kontaktytor (myndigheter, funktioner etc.) Anropssignaler/ISSI- & MSISDN-nummer Frekvenser/talgrupper Samverkanstablå Klarar ut vilka samverkande myndigheter/organisationer staben har kontakt med, inbördes förhållanden etc. Aktivitetstablå Planerad verksamhet Sambandstablå Verksamhetstablå Samverkansstablå Vem ansvarar för respektive tablå?

10 Rapportering ? ! Rapportering är en viktig verksamhet!
Utan en god lägesuppfattning och lägesbild (fordrar bl.a. rapportering) är prioritering svår att genomföra. Länsstyrelsen ska bl.a. kunna prioritera och fördela statliga och internationella förstärkningsresurser! ? !

11 Rapportering UNDER FÖRE Nationell nivå Regeringen MSB Socialstyrelsen
Förberedelser Förberedelser Extraordinära händelser Extraordinära händelser Regional nivå Länsstyrelsen Regionen Förberedelser Extraordinära händelser Lokal nivå Kommunen

12 Rapportering Rapportering kan ske i WIS, via fax, telefon, e-post eller på annat överenskommet/meddelat sätt! Rapportering vid fasta tidpunkter, eller då kritiska gränser nåtts (ex.vis. vid förändring i status). Det finns ingen fastställd rapporteringsmall! Punkter kan/får utformas vid respektive tillfälle/händelse!

13 Rapportering LÄGESRAPPORT från XX kommun 2015-xx-xx kl………….. EXEMPEL
Händelsebeskrivning Omfattning (skadeläge, konsekvener) Kritiska verksamhetsområden (shvv, el-, tele, IT m.m.) Trafikläget Inriktning / Prioritering Vidtagna / Planerade åtgärder Tillgängliga resurser Samverkande aktörers verksamhet Behov av ytterligare resurser Behov av samverkan 11.Informationsverksamhet 12.Bedömd utveckling på kort och lång sikt 13. … … … … EXEMPEL

14 Rapportering Elförsörjning Livsmedelsförsörjning Värmeförsörjning
IT/Internet Telekommunikation Skydd, ordning & säkerhet Elförsörjning Skola/barnomsorg Renhållning Kommunal ledning/Info Miljö- och hälsa Socialtjänst Vatten och avlopp Elförsörjning Uppgift saknas Inga störningar Vissa störningar Stora störningar

15 Rapportering

16 Rapportering Hälso- och viss sjukvård i sär- skilda boenden


Ladda ner ppt "Lägesuppföljning & rapportering"

Liknande presentationer


Google-annonser