Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesuppföljning & rapportering. En väl fungerande lägesuppföljning är nödvändig för en rättvisande lägesbild, som är en förutsättning för en god lägesuppfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesuppföljning & rapportering. En väl fungerande lägesuppföljning är nödvändig för en rättvisande lägesbild, som är en förutsättning för en god lägesuppfattning."— Presentationens avskrift:

1 Lägesuppföljning & rapportering

2 En väl fungerande lägesuppföljning är nödvändig för en rättvisande lägesbild, som är en förutsättning för en god lägesuppfattning … och en mycket viktig förut- sättning för ett gott utfall av planering och ledning … Lägesuppföljning

3

4 Kan bestå av: Dagbok Lägeskarta Situationsskiss Verksamhetstablå Sambandstablå Samverkanstablå Aktivitetstablå Annat (som ger information om förutsättningar, handlingsalternativ, resurser m.m.) Lägesuppföljning Samverkansstablå Sambandstablå Verksamhetstablå

5 Dagbok TnrHändelseAnmärkning 081030Elförsörjningen till området Ö och SO Hindsen utslagen (inom Alinge, Bedinge och Cevinge församlingar) E.ons nät 081035Länsväg 127 blockerad S FryeleVassgölens kommun informerad 081042Kraftig trädfällning i trakten av VretTrafikverket informerat Sida nr …3… Datum 20xx-xx-xx Dagboksbladet avslutat ………………………Kl. …………………Signatur ………………………………………………………………………………….…

6 Lägeskarta Strömlöst 081030 x x x x x Vägen blockerad 081035 Stormfälld skog 081042 e.on Gasolutsläpp 080645 Värmestuga Brandbil

7 Lägeskarta Färgkodning Skadlig, farlig verksamhet Egen verksamhet, egna enheter Gränser, tidsangivelser Samverkande enheter Område med gas, radiak, farligt ämne Explosionsrisk Översvämmat område 080830 Ammoniak 080845 Arbetsgrupp ur E.on Tankbil 12 3 4567

8 Situationsskiss Ruskeån mot Bagarby mot Säkersta Situationsskiss över läget utmed väg 127 S Fryele 081035 Upprättad av Nils Nilsson mot Fryele N

9 Samverkansstablå Sambandstablå Tablåer Verksamhetstablå Spegla pågående verksamhet Befintliga resursers utnyttjande Tilldelade uppgifter Sambandstablå Kontaktytor (myndigheter, funktioner etc.) Anropssignaler/ISSI- & MSISDN-nummer Frekvenser/talgrupper Samverkanstablå Klarar ut vilka samverkande myndigheter/organisationer staben har kontakt med, inbördes förhållanden etc. Aktivitetstablå Planerad verksamhet Verksamhetstablå Vem ansvarar för respektive tablå?

10 Rapportering Rapportering är en viktig verksamhet! Utan en god lägesuppfattning och lägesbild (fordrar bl.a. rapportering) är prioritering svår att genomföra. Länsstyrelsen ska bl.a. kunna prioritera och fördela statliga och internationella förstärkningsresurser! ?? ? !! !

11 Kommunen Förberedelser Länsstyrelsen Regeringen Förberedelser Regionen MSBSocialstyrelsen Förberedelser Rapportering Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå Extraordinära händelser FÖREUNDER

12 Rapportering Det finns ingen fastställd rapporteringsmall! Rapportering kan ske i WIS, via fax, telefon, e-post eller på annat överenskommet/meddelat sätt! Punkter kan/får utformas vid respektive tillfälle/händelse! Rapportering vid fasta tidpunkter, eller då kritiska gränser nåtts (ex.vis. vid förändring i status).

13 Rapportering LÄGESRAPPORT från XX kommun 2015- xx-xx kl………….. 1.Händelsebeskrivning 2.Omfattning (skadeläge, konsekvener) 3.Kritiska verksamhetsområden (shvv, el-, tele, IT m.m.) 4.Trafikläget 5.Inriktning / Prioritering 6.Vidtagna / Planerade åtgärder 7.Tillgängliga resurser 8.Samverkande aktörers verksamhet 9.Behov av ytterligare resurser 10.Behov av samverkan 11.Informationsverksamhet 12.Bedömd utveckling på kort och lång sikt 13.… … … … EXEMPEL

14 Rapportering Livsmedelsförsörjning Värmeförsörjning IT/Internet Telekommunikation Skydd, ordning & säkerhet Elförsörjning Skola/barnomsorg Renhållning Kommunal ledning/Info Miljö- och hälsa Socialtjänst Vatten och avlopp Uppgift saknas Inga störningar Vissa störningar Stora störningar Elförsörjning

15 Rapportering

16 Hälso- och viss sjukvård i sär- skilda boenden


Ladda ner ppt "Lägesuppföljning & rapportering. En väl fungerande lägesuppföljning är nödvändig för en rättvisande lägesbild, som är en förutsättning för en god lägesuppfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser