Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter 10 kap. miljöbalken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter 10 kap. miljöbalken."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter 10 kap. miljöbalken

2

3 Miljörättslig princip Förorenaren betalar – PPP ”polluters pays principle”

4 Ansvar för åtgärdande 1.Verksamhetsutövare -Den som bedriver miljöfarlig verksamhet, ex. industrin, fastighetsägaren som har en oljepanna. -Exploatör. -Den som sprider föroreningarna. 2. Fastighetsägaren som förvärvade fastigheten 1 januari 1999 eller senare. Med fastighetsägare likställs även förvärv av tomträtt.

5 Var och en som förvärvade den förorenade fastigheten är ansvarig för att utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs om förvärvaren kände till föroreningen eller borde ha upptäckt den. För privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast den förvävare som vid förvärvet kände till föroreningen. Samma gäller även avseende förorenade byggnader eller anläggningar. Förvärv avser: –Köp, byte eller gåva, –Tillskott till ett bolag eller en förening, eller –Utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening.

6 Ansvarets omfattning I skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Ansvarets omfattning bestäms med utgångspunkt från: –Hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum. –Vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar. –Omständigheterna i övrigt. –Verksamhetsutövarens bidrag till föroreningen.

7 Flera ansvariga Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga ska de enligt huvudregeln vara solidariskt ansvariga. Fördelningen av det solidariska ansvaret sker efter vad som anses vara skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet eller omständigheterna i övrigt. Slutsats: Det går inte att sälja fastigheten och hoppas komma undan ansvaret genom försäljningen för det solidariska ansvaret gäller alla fastighetsägare som har förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999.

8 Trianon/Landskronahem Köpeskilling: 29,2 mkr. Efterbehandlingskostnad: ca 23 mkr + ränta enligt 6 § räntelagen. Rättegångskostnader: ca 8 mkr. Säljaren: ca 19 mkr i efterbehandlingskostnad plus ränta och ca 8 mkr i rättegångskostnader.

9 Avtal Köparen och säljaren kan inte att avtala bort ansvaret enligt 10 kap. miljöbalken. Tillsynsmyndigheten kan välja att ställa krav mot vilken verksamhetsutövare/fastighetsägare man vill. Därefter får de ansvariga reglera ansvaret sinsemellan i mark- och miljödomstolen om man inte når en överenskommelse.

10 Säljarens upplysningsplikt Upplysning om att fastigheten är förorenad eller kan misstänkas vara förorenad. –Innebär en utökad undersökningsplikt för köparen.

11 Fastigheten saneras för statliga medel Bedömningen har gjort att det inte finns någon ansvarig som kan krävas på ansvar. Ny fastighetsägare innebär att det finns en ny ansvarig.

12 Värdeökning Den som äger en fastighet där avhjälpande åtgärder vidtas kan trots frihet från ansvar förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som åtgärderna medför.

13 Viktigt att tänka på Fråga säljaren: –Vilka tidigare verksamheter som förekommit på fastigheten (verksamhetshistorik). –Har fastigheten riskklassats som förorenad. Upplys köparen om det ansvar som kan uppkomma för denne som köpare om krav ställs på åtgärder eller fastigheten håller på att saneras.


Ladda ner ppt "Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter 10 kap. miljöbalken."

Liknande presentationer


Google-annonser