Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter
10 kap. miljöbalken

2 fastighetsgränser fastighetsbestämning fuskbyggen stambyten fönsterbyten annonser hemnet energieffektivitet strandskyddsdispens sanering industrier trafikombyggnader trafik översvämningszoner bryggor pirar otillåten vattenverksamhet bygglov tillbyggnader grannar dolda fel besiktningar styrelse årsredovisning hantverkare domstol hävning upplåtelseavtal köpeavtal träd hus bostadrätt industrifastighet gård lantbruk investering lån räntor tomträtt fastighetsägare tomträttshavare isolering el renoveringar tågtrafik störande verksamheter pendlingsavstånd cykelavstånd lokaltrafik buller buller centrum centralt förort landet skärgården kök badrum sovrum förråd förvaring

3 Miljörättslig princip
Förorenaren betalar – PPP ”polluters pays principle” Uppdrag från regeringen att se till att vi får fler privatfinansierade saneringar områden i Sverige, 6000 identifierade i Skåne.

4 Ansvar för åtgärdande Verksamhetsutövare
Den som bedriver miljöfarlig verksamhet, ex. industrin, fastighetsägaren som har en oljepanna. Exploatör. Den som sprider föroreningarna. Fastighetsägaren som förvärvade fastigheten 1 januari 1999 eller senare. Med fastighetsägare likställs även förvärv av tomträtt. 10:2 MB VU 10:3 MB FÄ

5 Samma gäller även avseende förorenade byggnader eller anläggningar.
Var och en som förvärvade den förorenade fastigheten är ansvarig för att utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs om förvärvaren kände till föroreningen eller borde ha upptäckt den. För privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast den förvävare som vid förvärvet kände till föroreningen. Samma gäller även avseende förorenade byggnader eller anläggningar. Förvärv avser: Köp, byte eller gåva, Tillskott till ett bolag eller en förening, eller Utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening. 10:3 MB

6 Ansvarets omfattning I skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Ansvarets omfattning bestäms med utgångspunkt från: Hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum. Vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar. Omständigheterna i övrigt. Verksamhetsutövarens bidrag till föroreningen. 10: 4 MB Avhjälpande – utredning, efterbehandling och andra åtgärder. Undersökningar har inte ansett oskäliga att göra.

7 Flera ansvariga Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga ska de enligt huvudregeln vara solidariskt ansvariga. Fördelningen av det solidariska ansvaret sker efter vad som anses vara skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet eller omständigheterna i övrigt. Slutsats: Det går inte att sälja fastigheten och hoppas komma undan ansvaret genom försäljningen för det solidariska ansvaret gäller alla fastighetsägare som har förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999. Om inte ansvaret begränsas enligt 10:3 MB. Se ansvarets omfattning sliden.

8 Trianon/Landskronahem
Köpeskilling: 29,2 mkr. Efterbehandlingskostnad: ca 23 mkr + ränta enligt 6 § räntelagen. Rättegångskostnader: ca 8 mkr. Säljaren: ca 19 mkr i efterbehandlingskostnad plus ränta och ca 8 mkr i rättegångskostnader. Två fastigheter, en industri och en bostad revs i början av 2000-talet – oljeförorening – krav på sanering från kommunen – köparen sanerade – krävde säljarens del – skälighet – verksamhetstiden avgjorde – Trianon 13/18 delar och Landskronahem 3/18-delar (3,8 mkr). Miljöfarlig verksamhet – värmecentral med oljeeldning. Oljeföroreningarna upptäcktes – 10 år senare dom från Högsta domstolen.

9 Avtal Köparen och säljaren kan inte att avtala bort ansvaret enligt 10 kap. miljöbalken. Tillsynsmyndigheten kan välja att ställa krav mot vilken verksamhetsutövare/fastighetsägare man vill. Därefter får de ansvariga reglera ansvaret sinsemellan i mark- och miljödomstolen om man inte når en överenskommelse.

10 Säljarens upplysningsplikt
Upplysning om att fastigheten är förorenad eller kan misstänkas vara förorenad. Innebär en utökad undersökningsplikt för köparen.

11 Fastigheten saneras för statliga medel
Bedömningen har gjort att det inte finns någon ansvarig som kan krävas på ansvar. Ny fastighetsägare innebär att det finns en ny ansvarig. Bedömningen har gjorts på de uppgifter som fanns vid det tillfället. Gotland – fastighet med snickeriverksamhet var man använt koppar, arsenik och krom t.ex. Arsenikhalterna var så höga att risker för akuta hälsoeffekter inte kunde uteslutas. Tidigare industrifastighet. Idag var det en villafastighet på fastigheten som låg vid Östersjöns strand. Ingen ansvarig verksamhetsutövare – statligt objekt. Det skulle kosta ca 1,85 mkr att åtgärda fastigheten. Under processen med åtgärder som ofta föregås av provtagningar under flera år så såldes fastigheten. Länsstyrelsen förelade fastighetsägaren att betala 50 % dock max 800 tkr. Fastighetsägaren överklagade till miljödomstolen och miljööverdomstolen, det slutade med att fastighetsägaren tvingades betala 25 % av kostnaden, dock högst 400 tkr.

12 Värdeökning Den som äger en fastighet där avhjälpande åtgärder vidtas kan trots frihet från ansvar förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som åtgärderna medför. Trots ansvarig verksamhetsutövare så kan fastighetsägaren bli tvingas betala en del av kostnaderna om åtgärderna skulle leda till en värdeökning på fastigheten. Osäljbar fastighet – saneras – blir värdefull igen. F.d. industriområde som saneras av vu – ligger vid vatten – värdeökning som resultat. Fastighetsägaren får betala en del av kostnaderna.

13 Viktigt att tänka på Fråga säljaren:
Vilka tidigare verksamheter som förekommit på fastigheten (verksamhetshistorik). Har fastigheten riskklassats som förorenad. Upplys köparen om det ansvar som kan uppkomma för denne som köpare om krav ställs på åtgärder eller fastigheten håller på att saneras. Skadestånd Hävning av köp


Ladda ner ppt "Fastighetsägarens ansvar för förorenade fastigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser