Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fredric Korling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fredric Korling"— Presentationens avskrift:

1 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fredric Korling fredric.korling@juridicum.su.se

2 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Tendens i svensk rätt att ålägga flera personer skadeståndsskyldighet samtidigt. Utgångspunkt – om det finns flera skadeståndsskyldiga, kan den skadelidande välja vem han önskar rikta anspråket mot. I första hand – den som kan betala…

3 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga 6:4 SkL – om flera är skadeståndsskyldiga svarar de solidariskt. Regeln gäller vid såväl culpa- och principalansvar såsom strikt ansvar.

4 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Förutsättning för solidariskt ansvar:  Att de skadeståndsskyldiga svarar för samma skada.  Vid osäkerhet bedöms skadan enligt reglerna om konkurrerande skadeorsaker samt bevisregler.

5 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Den skadelidande kan således kräva ut hela skadeståndsbeloppet från den han önskar… …vilket ger den krävde en regressrätt gentemot de andra skadestånds- skyldiga.

6 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Vilka svarar för samma skada?  Medveten samverkan  Tillfällig samverkan

7 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Vållande  Vid culpabedömningen tas i princip ingen hänsyn till graden av vållande.  Orsak – ersättningsskyldigheten inskränks ej i huvudregel av att ringa vållande medför stor skada (jfr adekvansbedömningen).  Exempel – en inbrottstjuv och dennes medhjälpare.

8 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Undantag:  Enligt 6:4 SkL är ansvaret ej solidariskt i den mån ”annat följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av de skadeståndsskyldiga”.  Vad som avses är jämkning, se t.ex. NJA 1993 s. 727.

9 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fördelning mellan flera skadestånds- skyldiga  Vid culpa Oftast en uppgörelse mellan de skadeståndsskyldigas försäkringsbolag.

10 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fördelning mellan skadestånds- skyldiga  Vid brott Tidigare ansågs ingen regressrätt föreligga vid brott. NJA 1937 s. 264 (plenum) 6:4 SkL saknar reglering av denna fråga men principen anses fortfarande vara gällande.

11 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fördelning mellan flera skadestånds- skyldiga Fördelning får ske efter vad som anses ”skäligt” (graden av vållande). T.ex. en skadevållare har handlat uppsåtligen och en av oaktsamhet (obs! uppsåtligt orsakade skador av minderåriga).

12 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Principalansvar  3:1 SkL  4:1 SkL Kontraktsförhållande  Se till ev. avtalsklausuler angående ansvarsfördelning.  Glöm inte att se till avtalet såsom helhet!

13 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Förhållandet mellan strikt ansvar och annans vållande  Den strikt ansvariga har regressrätt gentemot den vållande 7 kap. 1 § 2 st. sjölagen (1994:1009) 47 § 1 st. ägofredslagen (1933:269) 6 § 1 st. 2 p hundlagen (1943:459) 8 § luftfartsansvarighetslagen (1922:382)  Jfr ansvarsförsäkringens kanaliserande verkan.

14 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Särskild form av bedömning  Trafikskadelagen (1975:1410)

15 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Förhållandet mellan flera som har strikt ansvar  2 § 1 st. luftansvarighetslagen (1922:382)  18 § 2 st. atomansvarighetslagen (1968:45)  32:8 MB (1998:808)  Produktansvarlagen (1992:18)  20 § 1 st. trafikskadelagen (1975:1410)

16 Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Rättsfall angående flera skadestånds- skyldiga  NJA 1937 s. 264  NJA 1985 s. 690  NJA 1993 s. 727  NJA 2004 s. 746 I & II


Ladda ner ppt "Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro 050428 Flera skadeståndsskyldiga Fredric Korling"

Liknande presentationer


Google-annonser