Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flera skadeståndsskyldiga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flera skadeståndsskyldiga"— Presentationens avskrift:

1 Flera skadeståndsskyldiga
Fredric Korling Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

2 Flera skadeståndsskyldiga
Tendens i svensk rätt att ålägga flera personer skadeståndsskyldighet samtidigt. Utgångspunkt – om det finns flera skadeståndsskyldiga, kan den skadelidande välja vem han önskar rikta anspråket mot. I första hand – den som kan betala… Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

3 Flera skadeståndsskyldiga
6:4 SkL – om flera är skadeståndsskyldiga svarar de solidariskt. Regeln gäller vid såväl culpa- och principalansvar såsom strikt ansvar. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

4 Flera skadeståndsskyldiga
Förutsättning för solidariskt ansvar: Att de skadeståndsskyldiga svarar för samma skada. Vid osäkerhet bedöms skadan enligt reglerna om konkurrerande skadeorsaker samt bevisregler. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

5 Flera skadeståndsskyldiga
Den skadelidande kan således kräva ut hela skadeståndsbeloppet från den han önskar… …vilket ger den krävde en regressrätt gentemot de andra skadestånds-skyldiga. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

6 Flera skadeståndsskyldiga
Vilka svarar för samma skada? Medveten samverkan Tillfällig samverkan Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

7 Flera skadeståndsskyldiga
Vållande Vid culpabedömningen tas i princip ingen hänsyn till graden av vållande. Orsak – ersättningsskyldigheten inskränks ej i huvudregel av att ringa vållande medför stor skada (jfr adekvansbedömningen). Exempel – en inbrottstjuv och dennes medhjälpare. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

8 Flera skadeståndsskyldiga
Undantag: Enligt 6:4 SkL är ansvaret ej solidariskt i den mån ”annat följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av de skadeståndsskyldiga”. Vad som avses är jämkning, se t.ex. NJA 1993 s. 727. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

9 Flera skadeståndsskyldiga
Fördelning mellan flera skadestånds-skyldiga Vid culpa Oftast en uppgörelse mellan de skadeståndsskyldigas försäkringsbolag. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

10 Flera skadeståndsskyldiga
Fördelning mellan skadestånds-skyldiga Vid brott Tidigare ansågs ingen regressrätt föreligga vid brott. NJA 1937 s. 264 (plenum) 6:4 SkL saknar reglering av denna fråga men principen anses fortfarande vara gällande. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

11 Flera skadeståndsskyldiga
Fördelning mellan flera skadestånds-skyldiga Fördelning får ske efter vad som anses ”skäligt” (graden av vållande). T.ex. en skadevållare har handlat uppsåtligen och en av oaktsamhet (obs! uppsåtligt orsakade skador av minderåriga). Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

12 Flera skadeståndsskyldiga
Principalansvar 3:1 SkL 4:1 SkL Kontraktsförhållande Se till ev. avtalsklausuler angående ansvarsfördelning. Glöm inte att se till avtalet såsom helhet! Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

13 Flera skadeståndsskyldiga
Förhållandet mellan strikt ansvar och annans vållande Den strikt ansvariga har regressrätt gentemot den vållande 7 kap. 1 § 2 st. sjölagen (1994:1009) 47 § 1 st. ägofredslagen (1933:269) 6 § 1 st. 2 p hundlagen (1943:459) 8 § luftfartsansvarighetslagen (1922:382) Jfr ansvarsförsäkringens kanaliserande verkan. Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

14 Flera skadeståndsskyldiga
Särskild form av bedömning Trafikskadelagen (1975:1410) Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

15 Flera skadeståndsskyldiga
Förhållandet mellan flera som har strikt ansvar 2 § 1 st. luftansvarighetslagen (1922:382) 18 § 2 st. atomansvarighetslagen (1968:45) 32:8 MB (1998:808) Produktansvarlagen (1992:18) 20 § 1 st. trafikskadelagen (1975:1410) Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro

16 Flera skadeståndsskyldiga
Rättsfall angående flera skadestånds-skyldiga NJA 1937 s. 264 NJA 1985 s. 690 NJA 1993 s. 727 NJA 2004 s. 746 I & II Fredric Korling, Stockholms universitet, Örebro


Ladda ner ppt "Flera skadeståndsskyldiga"

Liknande presentationer


Google-annonser