Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhets(kultur)mätning Västra Götalandsregionen vecka 42-45 2015 KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhets(kultur)mätning Västra Götalandsregionen vecka 42-45 2015 KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhets(kultur)mätning Västra Götalandsregionen vecka 42-45 2015 KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

2 Två enkätundersökningar hösten 2015 Medarbetarenkäten Under en treveckorsperiod (v.37-39) har alla medarbetare möjlighet att besvara enkäten. Resultat till förvaltningarna november och december. Dialog på arbetsplatserna startar. Varje avdelning gör sin handlingsplan. Handlingsplanerna följs upp av chef och återrapporteras till överordnad chef. Ledningsgrupper summerar och vidtar eventuellt strategiska beslut eller aktiviteter. Koncernledningsgrupperna följer upp helheten. PS-kulturenkät Under en treveckorsperiod (v.42-45) har medarbetare som arbetar patientnära möjlighet att besvara enkäten. Resultat till förvaltningarna i december. Dialog på arbetsplatserna startar. Varje verksamhet/avdelning gör sin handlingsplan. Handlingsplanerna följs upp av chef och återrapporteras till överordnad chef. Ledningsgrupper summerar och vidtar eventuellt strategiska beslut eller aktiviteter. Koncernledningsgrupperna följer upp helheten. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

3 Vad avses med patientsäkerhetskultur? Förhållningsätt och attityder, hos individer och grupper inom en vårdenhet HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

4 Syfte Kartlägga styrkor och svagheter för att tydliggöra förbättringsområden Öka insikten om faktorer som kan påverka patientsäkerheten Studera förändringar i förhållningssätt och attityder som en effekt efter genomförda åtgärder HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

5 Enkäten Enkäten förvaltas av SKL och är en svensk version av en enkät utvecklad av AHRQ i USA, Hospital Survey on Patient Safety Culture. Indikator förvaltar den nationella databasen Ca 84 000 svar i jämförelsedatabasen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

6 Patientsäkerhetsplan Uppföljning av patientsäkerhetskulturen som en del i egenkontroll som vårdgivaren är skyldig att genomföra regelbundet. Mätningar ska genomföras i Västra Götalandsregionens utförarförvaltningar 2015 och sedan vart annat år. Uppföljning genom handlingsplaner på alla nivåer baserat på mätningsresultat Koncernstab Hälso- och sjukvård/ Enhet patientsäkerhet

7 Patientsäkerhetsplan Koncernstaben: Stödjer och samordnar regionens patientsäkerhetskulturmätningar Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna Bevakar forskning och utveckling inom området Förvaltningarna: Genomför patientsäkerhetskulturmätningar Fortsatta åtgärder för att stärka patientsäkerhetskulturen Verka för att öka benägenheten att rapportera avvikelser KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

8 Patientsäkerhetsplan Mål Höjning med 10 % jämfört med resultatet 2013 i dimensionerna: Benägenhet att rapportera avvikelser Återföring och kommunikation av avvikelser Överlämningar och överföringar av patienter och information Svarsfrekvens ≥70 % KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

9 Svarsfrekvens VGR 2013 Utskickade:29807 Inkomna:19319 Svarsfrekvens:69 % Mål ≥ 65 %

10 Utfall VGR

11 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET Utfall VGR Stort förbättringsbehovVisst förbättringsbehov Välfungerande

12 Öppna svar 19% av respondenterna har använt möjligheten att lämna öppna svar Andelen är relativt jämt fördelad mellan förvaltningar och de större yrkeskategorierna Personal som arbetar patientnära har skrivit kommentarer i högre utsträckning Respondenter som i enkäten skattat verksamhetens patientsäkerhet som låg har i större utsträckning lämnat öppna svar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET/HF

13 Hur har avvikelserapporteringen förändrats mellan 2013 och 2014 i regionen i sin helhet och i respektive förvaltning?

14 Avvikelserapportering (MedControl)

15 Avvikelserapportering 2013-2014 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

16 Överbeläggningar och skador i vården Rapport, Överbeläggningar och rapporterade skador i vården 2012-maj 2013 http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for-Verksamhetsutveckling/God-vard1/Saker-vard/Lara-av-misstag/ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

17 AV-rapporterLM ej suicidKlagomålVårdplatserLM/1000 AV-rappLM/100 klagomålLM/100 vpl 20132014201320142013201420132014201320142013201420132014 SU989585909267275319184018369,37,833215,03,6 SkaS3197333955871156216441,61,5640,8 SÄS298629411797691486 5,73,122103,51,9 NU2408203623261321447597609,612,817183,03,4 KS1016871162937203 1,06,93160,53,0 AL6046301420 1041051,76,35201,03,8 VGR sjukhus (ej Ns) 2010618407139117619726401340346,96,422163,52,9 NH15141525334620815021,830,21631 FTV522470156272628,712,85623 VGR22402206491921748729388,68,42219 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

18 Nationell sammanställning av landstingens resultat 2012-2014 Öppen kommunikation men bristande stöd från ledningen ser positivt på samarbetet inom den egna vårdenheten anser sig ha en öppen kommunikation Däremot uppger flera att de är kritiska till den högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet många händelser inte rapporteras samarbetet mellan vårdenheterna är bristfälligt de har en hög arbetsbelastning sämre avvikelsehantering men bättre stöd till patienter HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

19 Nationell sammanställning av landstingens resultat 2012-2014 Två förändringar på nationell nivå är tydliga sedan de förra mätningarna genomfördes (2010–2011): Återföringen och kommunikationen kring avvikelser har försämrats. Det kan vara en signal på brister i patientsäkerhetsarbetet. Informationen och stödet till patienten vid en negativ händelse har förbättrats. Det kan ha ett samband med den nya patientsäkerhetslagen från 2011 som förtydligar arbete med patientmedverkan. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

20 Enkätens dimensioner och frågor 14 dimensioner och frågornas nummer i enkäten. Bokstaven r står för omvänd fråga. ( Varje fråga finns i handboken Att mäta patientsäkerhetskultur.) 1.Öppenhet i kommunikationen (C2, C4, C6r) 2. Återföring och kommunikation kring avvikelser (C1, C3, C5) 3. Benägenhet att rapportera händelser (D1, D2, D3) 4. Överlämningar och överföringar av patienter och information (F3r, F5r, F7r, F11r) 5. Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete (F1, F8, F9r) HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

21 6. Icke straff- och skuldbeläggande kultur (A8r, A12r, A16r) 7. Lärande organisation (A6, A9, A13) 8. Sammantagen säkerhetsmedvetenhet (A10r, A15, A17r, A18,) 9. Bemanning (A2, A5r, A7r, A14r) 10. Närmaste chefens agerande kring patientsäkerhet (B1, B2, B3r, B4r) Patientsäkerhetskultur 8 11. Samarbete mellan vårdenheterna (F2r, F4, F6r, F10) 12. Samarbete inom vårdenheten (A1, A3, A4, A11) HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET Enkätens dimensioner och frågor

22 13. Information och stöd till patient/närstående vid vårdskada (G3, G4, G5, G6) 14. Information och stöd till personal vid vårdskada (G7, G8) Självskattad patientsäkerhetsnivå (E1) HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET Enkätens dimensioner och frågor

23 Den öppna frågan Ge gärna förbättringsförslag och synpunkter på patientsäkerheten och patientsäkerhetsarbetet på din arbetsplats. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET/HF

24 Tidsplan Vecka 42-45Enkäten besvaras Vecka 42-45 ( 12/10-8/11) - Enkäten besvaras 19/10Påminnelse 1 !!19/10 - Påminnelse 1 !! 26/10Påminnelse 2 !!! 26/10 – Påminnelse 2 !!! 8/11Stängning !!!! 8/11 – Stängning !!!! KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

25 Målgrupper Målgrupper för enkäten? Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära (ssk, BM, läkare, usk, skötare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister etc.) Hälso- och sjukvårdspersonal som inte arbetar patientnära vars arbete är av betydelse för patientsäkerheten (chefer i vården, vårdutvecklare, sekreterare etc.) inte Personer som inte bör delta: Personer som varit sjukskrivna en längre tid. Personer som är tjänstlediga eller föräldralediga. Personer som arbetat kortare tid än tre månader på den arbetsplats där undersökningen ska genomföras. Ev.exkludera IT-, HR-, ekonomi-, städ-, bygg/fastighets och transportpersonal.

26 Handlingsplaner Utifrån analysen av enkäten har handlingsplaner tagits fram i respektive förvaltning samt på regional nivå. Vad ska vi göra med resultatet? Hur ska vi agera? Vilken hjälp behöver vi för att sammanställa resultatet? KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

27 Exempel på genomförda aktiviteter: Regionala nätverksträffar med kontaktpersoner för patientsäkerhetskultur Utbildning och erfarenhetsutbyte med särskilt fokus på benägenhet att rapportera avvikelser och överlämningar och överföringar av patienter och information Riktlinjer för avvikelsehantering har tagits fram Rutiner för rapportering av avvikelser och återföring har blivit en del i introduktionsprogram för nyanställda. Mer regelbundna genomgångar av avvikelser i ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar Patientsäkerhetsronder, patientsäkerhetsdialoger. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET/HF

28 Exempel på genomförda aktiviteter Ökat systematik för sammanställning och återkoppling av patientsäkerhetsdata, samt uppföljning av handlingsplaner Ökad användning av kommunikationsverktyget SBAR. Säker vård/patientsäkerhetskultur som en stående punkt på mötesagendor. Patienter bjuds in mer systematiskt för att delta i händelseanalyser i flertalet förvaltningar. Gröna korset på SÄS Patientsäkerhetsombud på t.ex. SKAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET/HF

29 Genomförande 1.Initiera enkätundersökning (UG) 2.Planera genomförandet av enkätundersökning (PL) 3.Skicka ut enkäter (Indikator) 4.Samla in enkätsvar och beräkna svarsfrekvens(Indikator) 5.Bearbeta enkätsvar (PL) 6.Sammanställa enkätsvar till resultat (PL) 7.Analysera resultat och skriva en projektrapport( PL) 8.Återföra resultat till medarbetare (UG) 9.Besluta om förbättringsåtgärder (UG) 10.Följa upp och utvärdera förbättringsåtgärdernas effekt (UG) HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET UG= uppdragsgivare PL= projektledare

30 Mallar I handboken finns mallar för: Informationsbrev Följebrev Påminnelsebrev HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

31 Informationsplan 4/5 Chefläkarna informeras via mail 8/5 Chefläkarmöte (sjukhuschefläkare) 2/6 Möte med utvecklingsledare och utsedda kontaktpersoner tillsammans med Indikator Informationsbrev kommer att skickas till alla medarbetare som ska få enkäten från Indikator Information kommer även att publiceras på webben: http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for- Verksamhetsutveckling/God-vard1/Saker-vard/ http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for- Verksamhetsutveckling/God-vard1/Saker-vard/ KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

32 Att göra Namnlistor ska skickas till Indikator senast 18 september. Information inför mätningen Informationsbrev skickas till alla medarbetare som ska få enkäten från Indikator Information publiceras på webben: http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for- Verksamhetsutveckling/God-vard1/Saker-vard/ http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for- Verksamhetsutveckling/God-vard1/Saker-vard/ Kommunikationspaket till chefer tas fram KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET

33 Resultatredovisning

34 Resultatåterföring Linjen Övergripande rapporter Mailutskick till chefläkare Instruktion för vidare överlämning till verksamhetschefer Uppdrag till handlingsplan HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET/HF

35 Vad gör vi med resultaten? Om vi är bättre än andra vad gör vi då? Om resultaten är lägre än förväntat, vad gör vi då? Om resultaten är som alla andras, vad gör vi då? HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET

36 Verksamhetsutveckling Positivt för medarbetarna – bättre för patienterna – lägre kostnad Baserat på den kunskapen vi redan har: Kontinuitet Information vid hemgång Överföringar mellan vårdenheter Tillgänglighet HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN/OMRÅDE PATIENTSÄKERHET


Ladda ner ppt "Patientsäkerhets(kultur)mätning Västra Götalandsregionen vecka 42-45 2015 KONCERNSTAB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/ ENHET PATIENTSÄKERHET."

Liknande presentationer


Google-annonser