Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 Medarbetarundersökning Februari 2013. Bild 2 Svarsfrekvens: 78% (79) Medarbetarindex (MI): 71 (62) Utvecklingsområden: Effektivitet Fysiska arbetsmiljön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 Medarbetarundersökning Februari 2013. Bild 2 Svarsfrekvens: 78% (79) Medarbetarindex (MI): 71 (62) Utvecklingsområden: Effektivitet Fysiska arbetsmiljön."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 Medarbetarundersökning Februari 2013

2 Bild 2 Svarsfrekvens: 78% (79) Medarbetarindex (MI): 71 (62) Utvecklingsområden: Effektivitet Fysiska arbetsmiljön Arbetsbelastning Goda områden: Engagerade medarbetare Kompetens Mål Ansvar, befogenheter och påverkan Sammanfattning

3 Bild 3 Syfte … att samla information om medarbetar- och ledarskapet i Lidingö stad för att underlätta utveckling och förändringsarbete. Resultatet är ett viktigt underlag för enheternas förbättringsarbete.

4 Bild 4 Generellt Genomfördes 5 februari – 22 februari –Personlig webbenkät distribuerad via epost samt pappersenkäter –Senaste mätningen med Zondera genomfördes 2010 Frågeformulär –74 frågor –Skala 1-5 Redovisning av resultat: –Konfidentialitet: 5 svar för att redovisa resultatet –Andel positiva svar; dvs % andel 4:or och 5:or

5 Bild 5 Svarsstatistik - Totalt

6 Bild 6 Svarsstatistik - Förvaltningar

7 Bild 7 Sammanfattande resultat på enkäten Andel positiva svar alla frågor ingår –Viktade mot nyckelfrågorna Mitt arbete engagerar mig (1) Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2) Medarbetarindex - MI Not 1: OBS: MI är 68 om nyckelfrågor och jämförbara frågor från 2010 används Not 2: Jämförelse, medianvärde för organisationer och företag i Sverige : 64 Exempel: Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) på samtliga frågor blir MI 100. Om ingen deltagare svarat positivt på frågorna så blir MI 0.

8 Bild 8 MI – Förvaltningar

9 Bild 9 MI - Bakgrundsfaktorer

10 Bild 10 Fördelning Medarbetarindex

11 Bild 11 Fördelning Ledarskapsindex

12 Bild 12 Andel positiva svar Följande har högst påverkan på MI (topp 10)

13 Bild 13 Exempel: Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt Exempel: När jag anställdes fick jag en bra introduktion till Lidingö stad Not 1: Jämförelser med Zonderas databas (jämförbara frågor) Not 2: Varje siffra motsvarar frågan med samma nummer i resultatrapporten

14 Bild 14 Jämförelsematris Påverkansanalys mot frågorna: 1. Mitt arbete engagerar mig 2. Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation Hög Förbättra Undersök Bevara Bevara det goda resultatet Området har bra betyg och låg påverkan på MI Arbeta även med dessa frågor Området har bra betyg samtidigt som det har hög påverkan på MI. Prioritera arbete med dessa frågor Området har lägre betyg samtidigt som det har en hög påverkan på MI. Undersök konsekvenser Området har lägre betyg och låg påverkan på MI. Dessa frågor kan vara viktiga inom andra arbetsområden. Prioritera Lågt Låg Påverkan Jämförelselinje Värde – avvikelse från jämförelsegruppen

15 Bild 15 Resultat per indexområde - Totalt Lidingö stad 2013 jämfört med 2010

16 Bild 16 Resultat per indexområde - förvaltningar

17 Bild 17 Resultat per indexområde - kontor

18 Bild 18 Allmänt Index: 2013: 75% 2010: 72%

19 Bild 19 Motivation Fråga 1 Engagerad i sitt arbete Fråga 2 Nöjd med sin arbetssituation 1, 2, 3 4, 5 Svarsskala 1-5 Frustrerad 26% Omotiverad 7% Motiverad 65% Nöjd 1% 2010: 1 % Extern jmf 4 % 2010: 62 % Extern jmf 62 % 2010: 27 % Extern jmf: 22% 2010: 9 % Extern jmf 12 %

20 Bild 20 +Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde, 80% (77) +I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter, 89% (87) +Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete, 78% (76) Efter jobbet har jag energi för att hinna med något annat, 42% (43) Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad, 58% (58) Medarbetarskap Index: 2013: 66% 2010: 65%

21 Bild 21 Information & Kunskap Index: 2013: 67% 2010: 64% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

22 Bild 22 Personaltidningen Draken 15% anser att informationen i Draken känns angelägen. 60% anser att informationen är delvis angelägen. Några anledningen till varför man inte läser Draken: Känner inte till tidningen, har inte fått den, inte haft tid, kastas direkt etc.

23 Bild 23 Intranätet

24 Bild 24 Värdegrund Index: 2013: 51% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

25 Bild 25 Min närmaste chef… +är öppen och ärlig i sin kommunikation, 76% (68) +gör mig delaktig genom att t.ex. lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar, 75% (71) +gör det tydligt vad som förväntas av mig, 72% (65) ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete, 61% (52) styr arbetet effektivt, 62% (54) Ledarskap Index: 2013: 67% 2010: 61%

26 Bild 26 Ledarskap (1) Index: 2013: 67% 2010: 61% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

27 Bild 27 Ledarskap (2) Index: 2013: 67% 2010: 61%

28 Bild 28 Utveckling Index: 2013: 47% 2010: 45% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

29 Bild 29 Arbetsförutsättningar Index: 2013: 66% 2010: 65% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

30 Bild 30 Introduktion

31 Bild 31 Hållbart medarbetarengagemang

32 Bild 32 Hållbart medarbetarengagemang - Motivation * = topp 10 som har mest påverkan på MI

33 Bild 33 Hållbart medarbetarengagemang - Ledarskap * = topp 10 som har mest påverkan på MI

34 Bild 34 Hållbart medarbetarengagemang - Styrning * = topp 10 som har mest påverkan på MI

35 Bild 35 Hälsa Index: 2013: 62% 2010: 59% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

36 Bild 36 Påfrestande kontakter * = topp 10 som har mest påverkan på MI

37 Bild 37 Jämställdhet och rättvis behandling 119 personer (6%) anser sig av kollega/chef ha utsatts för trakasserier / mobbning under de senaste 12 månaderna –Angivning orsaker: kön, ålder, etnisk tillhörighet etc 65 personer anser att de har fått det stöd och den hjälp de behöver

38 Bild 38 Uppföljning 2010 års medarbetarundersökning

39 Bild 39 2013 jämfört med 2010 10 största förändringarna uppåt

40 Bild 40 2013 jämfört med 2010 Största förändringen nedåt

41 Bild 41 Prioriterade områden Effektivitet –Arbetet är organiserat så jag vet vem som gör vad –Chefen underlättar genom att ta bort onödiga hinder i arbetet Fysiska arbetsmiljön Arbetsbelastning –Hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid och har balans mellan arbete och fritid

42 Bild 42 Goda områden Engagerade medarbetare som upplever att de har ett meningsfullt arbete Kompetens –Medarbetare som har nytta av sina kunskaper och lär sig nytt och utvecklas i arbetet Mål –Medarbetare som har tydliga mål att arbeta mot, vet vad som förväntas av dem samt är insatta i arbetsplatsens mål Ansvar, befogenheter och påverkan –Har ansvar och befogenheter man behöver –Chef som ger förutsättningar att ta ansvar samt visar förtroende –Möjlighet att påverka sitt arbete

43 Bild 43 Förslag- Tidplan för arbete med resultatet Mars –Presentation av totala resultatet –Förvaltningscheferna får resultatet och distribuerar det vidare –Presentation av resultat till medarbetare April– Maj –Resultatdiskussion –Ta fram handlingsplan med förbättringsförslag –Chef redovisar egen handlingsplan till närmast högre nivå/bolagsledning September –Ledning presenterar sammanfattning av handlingsplaner och aktiviteter Maj - –Implementera aktiviteter / nya arbetssätt –Uppföljning av utförda aktiviteter

44 Bild 44 ”det lilla gör stor skillnad”


Ladda ner ppt "Bild 1 Medarbetarundersökning Februari 2013. Bild 2 Svarsfrekvens: 78% (79) Medarbetarindex (MI): 71 (62) Utvecklingsområden: Effektivitet Fysiska arbetsmiljön."

Liknande presentationer


Google-annonser