Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning
Februari 2013

2 Sammanfattning Svarsfrekvens: 78% (79) Medarbetarindex (MI): 71 (62)
Utvecklingsområden: Effektivitet Fysiska arbetsmiljön Arbetsbelastning Goda områden: Engagerade medarbetare Kompetens Mål Ansvar, befogenheter och påverkan

3 Syfte … att samla information om medarbetar- och ledarskapet i Lidingö stad för att underlätta utveckling och förändringsarbete. Resultatet är ett viktigt underlag för enheternas förbättringsarbete.

4 Generellt Genomfördes 5 februari – 22 februari Frågeformulär
Personlig webbenkät distribuerad via epost samt pappersenkäter Senaste mätningen med Zondera genomfördes 2010 Frågeformulär 74 frågor Skala 1-5 Redovisning av resultat: Konfidentialitet: 5 svar för att redovisa resultatet Andel positiva svar; dvs % andel 4:or och 5:or

5 Svarsstatistik - Totalt
2013 78% 2005 (2580) 2010 79% 2004 (2523)

6 Svarsstatistik - Förvaltningar
2013 2010 Totalt 78% 2005 (280) 79% Fastighetskontoret 87% 20 (23) 100% Konsult- och servicekontoret 96% 79 (82) 94% Kultur- och fritidsförvaltningen 90% 92 (102) 92% Miljö- och stadsbyggnadskontoret 48 (50) 86% Socialförvaltningen 88% 44 (50) 91% Stadsledningskontoret 89% 16 (18) Tekniska förvaltningen 24 (24) Utbildningsförvaltningen (2012) 80% 1047 (1311) Äldre- och handikappförvaltningen 69% 628 (914) 73%

7 Medarbetarindex - MI Sammanfattande resultat på enkäten
Andel positiva svar alla frågor ingår Viktade mot nyckelfrågorna Mitt arbete engagerar mig (1) Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2) 2013 2010 Lidingö stad 71 62 Exempel: Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) på samtliga frågor blir MI 100. Om ingen deltagare svarat positivt på frågorna så blir MI 0. Not 1: OBS: MI är 68 om nyckelfrågor och jämförbara frågor från 2010 används Not 2: Jämförelse, medianvärde för organisationer och företag i Sverige : 64

8 MI – Förvaltningar 2010 2013 Totalt 71 62 Fastighetskontoret 48
Konsult- och servicekontoret 76 79 Kultur- och fritidsförvaltningen 77 Miljö- och stadsbyggnadskontoret 81 72 Socialförvaltningen 75 Stadsledningskontoret 73 83 Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltningen 69 60 Äldre- och handikappförvaltningen 59

9 MI - Bakgrundsfaktorer
2013 Kön Kvinnor 71 Män Ålder -29 år 68 30-39 år 69 40-49 år 50-59 år 72 60 år - 73 2013 Anställningstid Mindre än 1 år 75 1-5 år 69 6-10 år 11-20 år 72 Längre än 20

10 Fördelning Medarbetarindex

11 Fördelning Ledarskapsindex

12 Följande har högst påverkan på MI (topp 10)
Andel positiva svar Frågenr 2013 68 Jag ser fram emot att gå till arbetet 76% 66 Mitt arbete känns meningsfullt 92% 67 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 79% 3 Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare 67% 6 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 78% 5 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter 89% 4 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 80% 71 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 82% 74 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 14 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete

13 Not 1: Jämförelser med Zonderas databas (jämförbara frågor)
Exempel: Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt Exempel: När jag anställdes fick jag en bra introduktion till Lidingö stad Not 1: Jämförelser med Zonderas databas (jämförbara frågor) Not 2: Varje siffra motsvarar frågan med samma nummer i resultatrapporten

14 Värde – avvikelse från jämförelsegruppen
Jämförelsematris Värde – avvikelse från jämförelsegruppen Förbättra Undersök Bevara Bevara det goda resultatet Området har bra betyg och låg påverkan på MI Arbeta även med dessa frågor Området har bra betyg samtidigt som det har hög påverkan på MI. Prioritera arbete med dessa frågor Området har lägre betyg samtidigt som det har en hög påverkan på MI. Undersök konsekvenser Området har lägre betyg och låg påverkan på MI. Dessa frågor kan vara viktiga inom andra arbetsområden. Prioritera Påverkan Låg Jämförelselinje Hög Lågt Påverkansanalys mot frågorna: 1. Mitt arbete engagerar mig 2. Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation

15 Resultat per indexområde
- Totalt Lidingö stad 2013 jämfört med 2010

16 Resultat per indexområde - förvaltningar

17 Resultat per indexområde - kontor

18 Allmänt Index: 2013: 75% : 72%

19 Nöjd med sin arbetssituation
Motivation Frustrerad 26% Motiverad 65% 4, 5 2010: 27 % Extern jmf: 22% 2010: 62 % Extern jmf 62 % Fråga 1 Engagerad i sitt arbete Omotiverad 7% Nöjd 1% 1, 2, 3 Fråga 2 Nöjd med sin arbetssituation 2010: 9 % Extern jmf 12 % 2010: 1 % Extern jmf 4 % 1, 2, 3 Svarsskala 1-5 4, 5

20 Medarbetarskap Index: 2013: 66% 2010: 65%
Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde, 80% (77) I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter, 89% (87) Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete, 78% (76) Efter jobbet har jag energi för att hinna med något annat, 42% (43) Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad, 58% (58)

21 Information & Kunskap Index: 2013: 67% 2010: 64%
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

22 Personaltidningen Draken
15% anser att informationen i Draken känns angelägen. 60% anser att informationen är delvis angelägen. Några anledningen till varför man inte läser Draken: Känner inte till tidningen, har inte fått den, inte haft tid, kastas direkt etc.

23 Intranätet

24 Värdegrund Index: 2013: 51%   * = topp 10 som har mest påverkan på MI

25 Ledarskap Index: 2013: 67% 2010: 61% Min närmaste chef…
Min närmaste chef… är öppen och ärlig i sin kommunikation, 76% (68) gör mig delaktig genom att t.ex. lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar, 75% (71) gör det tydligt vad som förväntas av mig, 72% (65) ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete, 61% (52) styr arbetet effektivt, 62% (54)

26 Ledarskap (1) Index: 2013: 67% 2010: 61%
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

27 Ledarskap (2) Index: 2013: 67% : 61%

28 Utveckling Index: 2013: 47% 2010: 45%
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

29 Arbetsförutsättningar
Index: 2013: 66%   2010: 65% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

30 Introduktion

31 Hållbart medarbetarengagemang

32 Hållbart medarbetarengagemang - Motivation
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

33 Hållbart medarbetarengagemang - Ledarskap
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

34 Hållbart medarbetarengagemang - Styrning
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

35 Hälsa Index: 2013: 62% : 59% * = topp 10 som har mest påverkan på MI

36 Påfrestande kontakter
* = topp 10 som har mest påverkan på MI

37 Jämställdhet och rättvis behandling
119 personer (6%) anser sig av kollega/chef ha utsatts för trakasserier / mobbning under de senaste 12 månaderna Angivning orsaker: kön, ålder, etnisk tillhörighet etc 65 personer anser att de har fått det stöd och den hjälp de behöver

38 Uppföljning 2010 års medarbetarundersökning

39 10 största förändringarna uppåt
2013 jämfört med 2010 Nr 2013 2010 70 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 83% +17 66% 69 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 74% +16 58% 31 Jag tycker att min närmaste chef ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete 61% +9 52% 34 Jag tycker att min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver 71% +8 63% 38 Jag tycker att min närmaste chef styr arbetet effektivt 62% +8 54% 23 Jag tycker att min närmaste chef är öppen och ärlig i sin kommunikation 76% +8 68% 17 Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt 66% +7 59% 35 Jag tycker att min närmaste chef tar tag i problem som rör konflikter och relationer 60% +7 53% 27 Jag tycker att min närmaste chef gör det tydligt vad som förväntas av mig 72% +7 65% 54 Min närmaste chef arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hälsa i personalgruppen (genom sitt ledarskap, god kommunikation, aktivt samarbete med hälsoinspiratören, uppmuntran till diverse hälsoaktiviteter osv.) 51% +7 44%

40 Största förändringen nedåt
2013 jämfört med 2010 Nr 2013 2010 12 Efter jobbet har jag energi för att hinna med något annat 42% -1 43%

41 Prioriterade områden Effektivitet Fysiska arbetsmiljön
Arbetet är organiserat så jag vet vem som gör vad Chefen underlättar genom att ta bort onödiga hinder i arbetet Fysiska arbetsmiljön Arbetsbelastning Hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid och har balans mellan arbete och fritid 41

42 Goda områden Engagerade medarbetare som upplever att de har ett meningsfullt arbete Kompetens Medarbetare som har nytta av sina kunskaper och lär sig nytt och utvecklas i arbetet Mål Medarbetare som har tydliga mål att arbeta mot, vet vad som förväntas av dem samt är insatta i arbetsplatsens mål Ansvar, befogenheter och påverkan Har ansvar och befogenheter man behöver Chef som ger förutsättningar att ta ansvar samt visar förtroende Möjlighet att påverka sitt arbete 42

43 Förslag- Tidplan för arbete med resultatet
Mars Presentation av totala resultatet Förvaltningscheferna får resultatet och distribuerar det vidare Presentation av resultat till medarbetare April– Maj Resultatdiskussion Ta fram handlingsplan med förbättringsförslag Chef redovisar egen handlingsplan till närmast högre nivå/bolagsledning September Ledning presenterar sammanfattning av handlingsplaner och aktiviteter Maj - Implementera aktiviteter / nya arbetssätt Uppföljning av utförda aktiviteter

44 ”det lilla gör stor skillnad”


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser