Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010."— Presentationens avskrift:

1 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

2 2010 Organisationsutveckling med undersökningar STRUKTUR · Enkätutformning · Organisationsstruktur · Resultatgrupper/deltagare GENOMFÖRANDE · Internet/papper/telefon · Anonymitet · Påminnelser ANALYS · Rapporter · NMI · Prioriteringsmatris PRESENTATION · Nuläge HANDLINGSPLAN · Ledningen · Resultathantering · Information UPPFÖLJNING · Återkoppling · Kvalitetssäkring PROJEKTPLAN · När/Hur? · Information · Ansvarsfördelning FÖRSTUDIE · Syfte · Mål ÅTERKOPPLING · Diskussion · Lokala handlingsplaner FÖRÄNDRINGSARBETE · Grupputveckling · Coachning

3 2010 Dagens presentation Sammanfattning resultat Syfte och metod Genomförande och svarsfrekvens Genomgång av resultat Slutsatser Arbete med resultatet

4 2010 Kort summering av resultatet Bra svarsfrekvens! Förbättringsområden –Arbetsmiljö –Arbetets organisation –Utveckling & förtroende Goda områden –Engagerade medarbetare –Tydligt ansvar och befogenheter –Tydliga mål –Nytta av sina kunskaper –Närmaste chefen är förtroendeingivande, motiverar medarbetarna, ger stöd och skapar delaktighet, upplevs tydlig i sin kommunikation –Många upplever att deras hälsa är bra

5 2010 Syfte och metod Syftet med enkäten är att samla information om medarbetar- och ledarskapet i Lidingö stad för att underlätta utveckling och förändringsarbete Nyckelfrågor i undersökningen –Mitt arbete engagerar mig –Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation –Det känns roligt att gå till arbetet –Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare

6 2010 Index - Frågeområden Medarbetarskap Information & Kunskap Kommunledningen Ledarskap Utveckling Arbetsförutsättningar Stress Hälsa Medarbetare som: - är engagerade - är nöjda med sin arbetssituation - tycker det är roligt att gå till jobbet - rekommenderar Lidingö stad Psykosocial arbetsmiljö, engagemang och motivation Informationstillgång, kunskapsdelning och samarbete Förtroende, kommunikation, tydliga mål Förtroende, kommunikation, relationer och underlag chefsprofil Förändringsklimat, personlig utveckling, hantering idéer och förslag Arbetsförhållanden, organisation, processer, rutiner Arbetsbelastning, möjlighet att koppla av från arbetet Sömn, kost, motion,

7 2010 Genomförande och svarsfrekvens Frågeformulär –93 frågor –36 frågor helt jämförbara med 2008 –33 frågor delvis jämförbara med 2008 Datainsamling: 16-26 november –Möjlighet att svara via web eller papper –I år gavs föräldralediga och sjukskrivna möjlighet att delta Svarsfrekvens –Totalt Lidingö stad 2010:79% (2004 av 2523 tillfrågade) Svarat via web: 85% (1727 av 2035 tillfrågade) Svarat via papper: 57% (277 av 488 tillfrågade) –Totalt Lidingö stad 2008:71%

8 2010 Svarsfrekvens – Kontor och Förvaltningar 20102008 Fastighetskontoret100%24 (24)86% Konsult- och servicekontoret94%72 (77)90% Kultur- och fritidsförvaltningen92%90 (98)81% Miljö- och stadsbyggnadskontoret86%37 (43)87% Socialförvaltningen91%42 (46)88% Stadsledningskontoret100%14 (14)100% Tekniska förvaltningen100%24 (24)78% Utbildningsförvaltningen80%1043 (1306)75% Äldre- och handikappförvaltningen73%649 (884)61%

9 2010 Generellt om resultatredovisning Resultatredovisning –Andel positiva svar dvs. % andel 4 och 5 –Konfidentialitet: 5 svarande för att presentera resultatet för en grupp Resultatrapport: –Resultat per indexområde –Resultat per fråga –NMI – Nöjd Medarbetar Index Ledarskapsprofil: –Resultat på ledarskapfrågor –Ledarskapsindex Prioriteringsmatris

10 2010 Resultatrapport – indexnivå - Exempel Exempel: Produktion jämfört med Totalt Positiva svar Negativa svar Neutrala svar

11 2010 Resultatrapport – frågenivå - Exempel Exempel: Produktion jämfört med Totalt Positiva svar Negativa svar Neutrala svar

12 2010 Resultat -NMI -Prioriteringsmatris -Resultat per Indexområde

13 2010 Nöjd MedarbetarIndex - NMI 201020082006 Lidingö stad totalt62 61 Sammanfattande resultat på enkäten Andel positiva svar alla frågor ingår Viktade mot nyckelfrågorna –Mitt arbete engagerar mig mycket (1) –Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2) –Det känns roligt att gå till arbetet (3) –Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare (4) Not: Jämförelse, organisationer och företag i Sverige 60% - 65% * NMI 2008 och 2006 ej helt jämförbara med NMI 2010. Nytt frågeformulär 2010

14 2010 NMI – Kontor och Förvaltningar 20102008*2006* Fastighetskontoret714649 Konsult- och servicekontoret796968 Kultur- och fritidsförvaltningen7164 Miljö- och stadsbyggnadskontoret727157 Socialförvaltningen757074 Stadsledningskontoret8371 Tekniska förvaltningen736655 Utbildningsförvaltningen606360 Äldre- och handikappförvaltningen595861 * NMI 2008 och 2006 ej helt jämförbara med NMI 2010. Nytt frågeformulär 2010

15 2010 NMI - Bakgrundsfaktorer 2010 Antal svarande Kön Kvinnor621461 Män62500 Ålder -29 år63209 30-39 år58422 40-49 år60519 50-59 år66529 60 år-65269 2010 Antal svarande Anställningstid Mindre än 1 år71103 1-5 år62634 6-10 år59472 11-20 år61364 Längre än 20 år65388 Restid Upp till 30 minuter621121 30-60 minuter61507 Mellan 1-2 timmar62268 Mer än 2 timmar6367

16 2010 Prioriteringsmatris Betyg Lågt Högt Påverkan Hög Låg Prioritera Förbättra Undersök konsekvens Bevara Påverkansanalys mot frågorna: 1. Mitt arbete engagerar mig mycket 2. Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 3. Det känns roligt att gå till arbetet 4. Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare

17 2010 Följande har högst påverkan på NMI (topp 10) - Totalt Nr Andel positiva svar Totalt 7Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt91% 13Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete52% 9Chefer/medarbetare visar respekt för varandra66% 8Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete76% 47På min arbetsplats uppmuntras nya idéer63% 5Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde77% 51Vi är bra på att genomföra åtgärder som vi kommit överens om vid medarbetarsamtal58% 27Jag har förtroende för ledningen på min förvaltning45% 6I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter87% 43 Jag tycker att min närmaste chef motiverar medarbetarna att utvecklas och ta större ansvar 61%

18 2010 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete Jag får den sömn jag behöver

19 2010 Påverkansanalys 15 1 5 Nyckelfrågor Fråga nr 78 Låg påverkan 1 5 1 5 Nyckelfrågor Fråga nr 13 Hög påverkan Jag får den sömn jag behöver Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

20 2010 Resultat per indexområde – Lidingö stad totalt

21 2010

22

23

24 Allmänt Frågeområdet innehåller nyckelfrågorna Index är 72. Det är det index som har högst resultat. 90% anser att arbetet engagerar dem, vilket är den fråga som fått högst resultat Då vi kombinerar frågorna ”jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation” och ”mitt arbete engagerar mig” kan vi utläsa att –62% av medarbetarna är motiverade, –27% frustrerade – dvs. de har ett högt engagemang, men är inte nöjda med sin arbetssituation, –9% är vare sig nöjda eller motiverade och –1% är nöjda, men inte engagerade

25 2010 Allmänt (72%) 2008 79%

26 2010 Motivation Frustrerad 27% Utanför 9% Motiverad 62% Nöjd 1% Fråga 1 Engagerad i sitt arbete Fråga 2 Nöjd med sin arbetssituation 1, 2, 3 4, 5 Svarsskala 1-5

27 2010 Medarbetarskap Index: 66 Styrkorna inom området är: –medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och –att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter i arbetet De främsta förbättringsområdena är: –möjlighet att påverka arbetstiderna, vilket har sjunkit från 52 till 43% –tid att göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid –goda möjligheter att utvecklas i arbetet Indexområdet medarbetarskap består av 13 frågor, varav 6 (*) har hög påverkan på NMI.

28 2010 * = topp 10 som har mest påverkan på NMI Medarbetarskap (66%) 2008 93% 68% 52% * * * * * *

29 2010 Om du tänker på din arbetsplats där du nu arbetar, skulle du säga att du är… i rätt yrke på fel arbetsplats 16% Yrke Arbetsplats Fel Rätt Svarsskala rätt/fel i rätt yrke på rätt arbetsplats 73% i fel yrke på fel arbetsplats 3% i fel yrke på rätt arbetsplats 5% 2008: 13 %2008: 78 % 2008: 3 % 2008: 5 %

30 2010 Information och kunskap Index: 64 75% anser att de har tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete Hälften av medarbetarna anser att samarbetet fungerar bra mellan enheterna, medan drygt 70% anser att det fungerar bra inom avdelningen/enheten Tidningen Draken –drygt hälften läser tidningen alltid eller ibland –knappt hälften läser aldrig tidningen eller bara enstaka nummer Ö-nätet: –drygt hälften använder sig av Ö-nätet någon gång i veckan eller oftare –knappt hälften använder det mer sällan eller aldrig

31 2010 Information & Kunskap (64%) 2008 63%

32 2010 Kommunledningen Index för området är 44, vilket är högre i jämförelse med andra kommuner (36) Hälften av medarbetarna anser att det finns en tydlig målsättning med kommunens verksamhet Förtroende för ledningen: –knappt hälften anger att de har stort eller mycket stort förtroende för ledningen på förvaltningen (32% är neutrala). Den frågan har stor påverkan på NMI. –drygt 1/3 anger att de har stort eller mycket stort förtroende för ledningen på kommunen (37 % är neutrala)

33 2010 Kommunledningen (44%) * * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

34 2010 Ledarskap Index: 62 På övergripande nivå är ledarnas främsta styrkor att de: –gör medarbetarna delaktiga –är öppna och ärliga i sin kommunikation –tar ansvar och utvecklar verksamheten De främsta förbättringsområdena är: –konstruktiv återkoppling till medarbetarna –att underlätta genom att ta bort hinder –ta tag i problem som rör konflikter och relationer

35 2010 * = topp 10 som har mest påverkan på NMI Ledarskap (62%) 2008 61% 55% 65% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI *

36 2010 Utveckling Index 53 Ca 2/3 anser att nya idéer uppmuntras på arbetsplatsen – vilket också är en fråga som har stor påverkan på NMI Förbättringsområden är att ta lärdom av andra framgångsrika verksamheter inom och utanför Lidingö stad. Detta resultat har dock förbättrats mycket sedan föregående mätning! Medarbetarsamtal:  87% har haft medarbetarsamtal. Av dessa är 64% som helhet nöjda med samtalet  Förbättringar kan göras inom övriga områden av medarbetarsamtalet. Dvs. ta fram individuella mål, planera kompetensutveckling, samtala om förväntningar och genomföra överenskomna förväntningar. Däremot bör en analys göras inom vilka områden av verksamheten det fungerar bra respektive mindre bra.

37 2010 * = topp 10 som har mest påverkan på NMI Utveckling (53%) 2008 * * 22%

38 2010 * = topp 10 som har mest påverkan på NMI Utveckling (53%) - Medarbetarsamtal 2008 * * 59% 48% 59% 48% 62% 86% 7% 6% *

39 2010 Arbetsförutsättningar Index 62  Styrkor i resultatet är att medarbetarna har de befogenheter de behöver för att kunna utföra sitt arbete och att det är klart och tydligt vad de har för ansvar och befogenheter  Ett förbättringsområde är den fysiska arbetsmiljön, som drygt hälften tycker är bra. 85% deltar för det mesta i arbetsplatsträffar. Drygt hälften instämmer i att de: –kan påverka frågor som är viktiga för dem –är delaktiga inför viktiga beslut –deltar i diskussioner 49% anger att det händer att de har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet. Av dessa anser 90% att de får det stöd de behöver. De främsta effektivitetshindren är: –för hög arbetsbelastning –för lite tid till viktiga diskussioner –att saker inte blir åtgärdade i tid

40 2010 Arbetsförutsättningar (62%) 2008 64% 82% 54%

41 2010 Arbetsförutsättningar - Arbetsplatsträffar 2008 52% 57% 50% 87% 9% 1%

42 2010 Påfrestande kontakter brukare/allmänhet I mitt arbete händer det att jag har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet Andel 2010 Ja49% Nej51% Om du har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet i ditt arbete, får du stöd av din chef i detta? Andel 2010Andel 2008 Ja43%62% Nej6%9% Kan ej ta ställning17%13% Jag har ej haft påfrestande klient/kund/medborgarkontakter21%15% 90% av de som behövt stöd har fått det (864 av 955)

43 2010 Effektivitetshinder 59% (1006 st) har svarat ja på frågan ”Anser du att det finns betydande effektivitetshinder på din arbetsplats?”

44 2010 Stress och hälsa Stress: index 55 Ca 2/3 kan koppla av när de är lediga och knappt hälften har energi kvar för att göra något annat efter jobbet. 2/3 anger att de periodvis har mycket att göra, men däremellan är tempot lägre. Hälsa: index 62 3/4 upplever att deras hälsa i stort sett är bra

45 2010 Stress (55%) 2008 27% 68% 5%

46 2010 Hälsa (62%) 2008 70% 56% 44%

47 2010 Jämställdhet och rättvis behandling 77% anser att män och kvinnor har samma möjligheter varav –73 % av kvinnorna –86 % av männen 117 st (6%) anser sig ha utsatts för trakasserier / mobbning av kollega/chef –2008 var det 8% som svarat att de utsatts för mobbning på sin arbetsplats och 6% som svarat att de utsatts för trakasserier på sin arbetsplats 52 st (38%) har svarat att de fått det stöd och den hjälp de behöver 65% har svarat att de vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp. Oavsett om de varit utsatta för trakasserier/mobbning eller ej –2008 var det 31% som visste var de skulle vända sig för att få stöd och hjälp

48 2010 10 Lägsta (De frågor med lägst % 4:or och 5:or) Nr Totalt 48 I min arbetsgrupp/mitt arbetslag tar vi lärdom av hur framgångsrika verksamheter inom Lidingö stad gör 35% 49 I min arbetsgrupp/mitt arbetslag tar vi lärdom av hur framgångsrika verksamheter utanför Lidingö stad (andra kommuner/städer, andra myndigheter eller liknande gör) 36% 26Jag har förtroende för kommunledningen36% 74Efter jobbet har jag energi för att hinna med något annat43% 16Jag har möjlighet att påverka mina arbetstider (schemaläggningar, flextid etc)43% 77Min närmaste chef arbetar aktivt för att öka hälsomedvetenheten bland oss anställda44% 70När jag anställdes fick jag bra introduktion till Lidingö stad44% 27Jag har förtroende för ledningen på min förvaltning 45% * 21Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna49% 14Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid50% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

49 2010 10 Högsta (De frågor med högst % 4:or och 5:or) Nr Totalt 7Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 91% * 1Mitt arbete engagerar mig90% 6I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter 87% * 58Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har78% 59Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt77% 5Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 77% * 8Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 76% * 19Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete75% 79Jag anstränger mig för att äta sund kost75% 76Jag upplever att min hälsa är i stort sett bra74% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

50 2010 Slutsatser

51 2010 Förbättringsområden/Utforska Arbetsmiljö –Fysiska arbetsmiljön –Arbetsbelastning –Respekt Arbetets organisation –Tydligt vem som gör vad samt samarbete mellan avdelningarna –Effektivitet - ta bort påtalade hinder, styra arbetet effektivt och följa upp verksamheten på ett tydligt sätt Utveckling & förtroende –Möjligheter att utvecklas vidare –Lära sig av andra framgångsrika verksamheter –Förtroende för ledningen inom förvaltningen och kommunen (utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling har stor påverkan på förtroendet för ledningen).

52 2010 Goda områden Engagerade medarbetare som upplever att de har ett meningsfullt arbete och nytta av sina kunskaper i arbetet Ansvar och befogenheter är tydligt och medarbetarna upplever att de har det ansvar och de befogenheter de behöver Tydliga mål att arbeta mot och möjlighet att påverka hur man utför det dagliga arbetet Närmaste chef är förtroendeingivande, motiverar medarbetarna, ger stöd och skapar delaktighet Närmaste chef upplevs tydlig i sin kommunikation 75% av medarbetarna upplever att deras hälsa är bra

53 2010 Nästa steg Presentation av det totala resultatet för samtliga chefer 13/1 Distribution av resultatrapporter (chef – chef) Genomgång av det egna resultatet Genomgång av resultatet i arbetsgruppen Därefter vidtar arbete för att ta fram handlingsplaner för att genomföra förbättringar och därmed utveckla verksamheten Zondera rekommenderar att ta fram en tidplan innehållande viktiga delar i arbetet med återkoppling av resultatet, framtagande av handlingsplaner, mm. Uppföljning av medarbetarenkäten – hur har det gått?

54 2010 Arbete med resultatet - Uppföljning 2008 års medarbetarundersökning - Resultatmaterial - Tidplan - Arbete med resultat – Återkoppling och handlingsplan - Rollfördelning

55 2010 Uppföljning 2008 års medarbetarundersökning

56 2010 Material för återkoppling – Totalt Resultatrapport - Totalt Prioriteringsmatris - Totalt 12 3 Presentation i PPT, inkl analys Resultatrapporter - Bakgrundsfaktorer

57 2010 Material för återkoppling – Förvaltning Resultatrapport visar –Resultat per Indexområde –Resultat på varje fråga –Om minst 50 svarande visas Bakgrundsfrågor Trakasserifrågor, dock ej orsak Hälsofrågor Option (om minst 50 svarande): Resultatrapport för bakgrundsfaktor (t ex kön, ålder) –(kräver minst 5 svar/gruppering Resultatrapport Option – Prioriteringsmatris, inkl NMI 12 3 Option - Presentation i PPT inkl analys Option – Presentation kort variant, utan analys

58 2010 Material för återkoppling – Enhet Resultatrapport visar –Resultat per Indexområde –Resultat på varje fråga –Om minst 50 svarande visas Bakgrundsfrågor Hälsofrågor –Ledarskapsfrågor Visas ej för grupper med delat chefskap Visas ej om anonymitet röjs Resultatrapport Option – Prioriteringsmatris, inkl NMI 12 3 Option – Presentation kort variant, utan analys

59 2010 Material för återkoppling – Chefer Resultatrapport – för den egna gruppen Ledarskapsprofil Resultatrapport visar –Resultat per Indexområde –Resultat på varje fråga –Ledarskapsfrågor visas förutsatt att anonymitet ej röjs Ledarskapsprofil visar –LedarskapsIndex –Resultat per område –Resultat per fråga

60 2010 Tidplan för arbetet med resultatet av medarbetarenkäten - Skiss Januari –Presentera resultatet Februari –Genomgång av resultatet i arbetsgrupperna Mars –Framatagande av handlingsplaner April –Redovisa handlingsplaner

61 2010 Arbetet med resultatet Handlingsplan Titta på resultaten Gör en analys om vad som ni själva bedömer ligger bakom att resultatet blev som det blev Utifrån analysen diskutera vad som kan förbättras Ta fram aktiviteter/åtgärder för varje förbättringsområde Bestäm –när dessa ska genomföras –vem/vilka som gör vad –när arbetet ska vara klart Lägg fast en målsättning, exempelvis - Fråga xx ska uppnå yy% andel positiva svar -.Fråga xx ska andelen negativa svar ej överstiga yy % Ta fram en handlingsplan/verksamhetsplan

62 2010 Handlingsplan - Exempel OmrådeAnalysÅtgärd(er)AnsvarigKlart Information Resultatet blev 58% positiva vilket bedöms bero på att … Vi gör dessa aktiviteter … Mål är 65 % positiva svar Organisation Lära av varandra ?

63 2010 Rollfördelning Ledning Strategi Information Projektledning Stöd till chef Följ upp Chef Deltagandet Skapa förutsättning för delaktighet Återkoppla resultat Prioritera åtgärdsförslag Handlingsplan Ansvara för att åtgärder genomförs Medarbetare Svara på enkät Aktiv i återkoppling Förslag till lösningar

64 2010 ”Top – down” eller ”down – up”

65 2010 Personaltidningen Draken

66 2010 Lidingö stads intranät Ö-nätet

67 2010 Rökning/Snusning Röker du? 20102008 Ja8%12% Ja, jag feströker7%8% Nej83%80% Snusar du? 20102008 Ja8% Ja, jag festsnusar2%1% Nej89%91% Hur är din inställning till att sluta röka? 20102008 Jag vill sluta 6% (38%)38% Jag vill sluta, men tror inte att jag klarar det utan hjälp 3% (20%)18% Jag är tveksam till att sluta 4% (24%)22% Jag vill inte sluta 3% (18%)18% Hur är din inställning till att sluta snusa? 20102008 Jag vill sluta 2% (26%)24% Jag vill sluta, men tror inte att jag klarar det utan hjälp 1% (9%)9% Jag är tveksam till att sluta 3% (36%)40% Jag vill inte sluta 4% (38%)25%


Ladda ner ppt "2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser