Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB November 2015 Höganäs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB November 2015 Höganäs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB November 2015 Höganäs kommun

2 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 2 Innehåll Sammanfattning3 Fakta om undersökningen6 Fakta om respondenterna8 Övergripande resultat9 HME – Hållbart medarbetarengagemang10 Delindex19 Detaljerade resultat24 Hälsa och arbetsmiljö25 Dialog och samverkan31 Medarbetarskap34 Motivation43 Ledarskap46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling51 Kommunspecifika frågor57 Föregående medarbetarundersökning60 Bilaga Bilaga 1: Stöd för tolkning av resultat

3 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 3 Sammanfattning Övergripande resultat Höganäs uppnår ett HME på 82 vilket ligger i nivå med 2014 års resultat (82). Bland delindexen får Styrning högst resultat på 83, följt av Motivation på 82 och Ledarskap på 81. Höganäs kommun får högre resultat än genomsnittet för kommuner i Kolada på HME samt delindexen Motivation, Ledarskap och Styrning. Högst HME uppnår förvaltningarna Kommun- ledningskontoret på 88, Kultur och fritidsförvaltningen på 87, samt Koncernledning med flera på 86. Höganäshem, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen får lägst HME på 78. Samtliga frågor som bygger upp HME uppnår höga resultat. Motivation är det område som uppnår högst resultat med ett index på 83, medan Lön och utveckling ligger på lägst nivå. Hälsa och arbetsmiljö Majoriteten av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation, har balans mellan arbete och fritid samt känner att de kan påverka hur arbetet ska utföras. Något lägre betyg får den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. Sju av tio har periodvis mycket att göra men har lugnare perioder däremellan. Var femte medarbetare uppger att de alltid har för mycket att göra. Resultatet ligger i nivå med 2014 års mätning. Dialog och samverkan Flera frågor får höga betyg av medarbetarna. Viss missnöje finns gällande hantering av oenigheter och konflikter. Nöjdheten med regelbundna arbetsplatsträffar tenderar att vara något högre i år än 2014.

4 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 4 Sammanfattning Medarbetarsamtal Nio av tio medarbetare har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna, vilket ligger i nivå med fjolårets resultat. Av dessa instämmer de framför allt i att individuella mål/aktiviteter har tagits fram för dem under medarbetarsamtalet. Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. Medarbetare som har haft medarbetarsamtal uppvisar högre nöjdhet än de som har arbetat mer än 12 månader men inte haft ett medarbetarsamtal. Lönesamtal Fyra av fem medarbetare har haft lönedialog/ lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Det är en högre andel jämfört med fjolårets mätning. Kännedomen är något högre i år än vid förra mätningen gällande vilka bedömningsgrunder/ kriterier som styr lönesättningen. Medarbetarna upplever även i något högre grad att de kan påverka sin lön genom sina prestationer och att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för dem. Motivation Delområdet för höga betyg av medarbetarna. De instämmer framför allt i att de har de kunskaper som krävs och bidrar till ett gott arbetsklimat. Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. Ledarskap Tre av fyra medarbetare är totalt sett nöjda med sin närmaste chef och har förtroende för denna. Minst nöjda är medarbetarna med sin närmaste chef gällande konflikthantering. Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. De allra flesta cheferna anser att de totalt sett har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Överlag ger cheferna högre betyg i år på samtliga frågor inom detta område jämfört med 2014. Det gäller särskilt att cheferna har de befogenheter som chefsuppdraget kräver.

5 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 5 Sammanfattning Jämställdhet, mångfald och likabehandling Detta område får höga betyg av medarbetarna och resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. En procent (19 medarbetare) anger att de har varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. Det är en något lägre andel jämfört med föregående års mätning (Två procent, 30 medarbetare). Av dessa uppger de flesta att de har blivit utsatta för trakasserier av kollega/kollegor. Sex procent (81 medarbetare) uppger att de under det senaste året har känt sig utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats. Det är en marginellt högre andel jämfört med förra året (Fem procent, 71 medarbetare). Av dessa uppger de flesta att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning av kollegor. En klar majoritet vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Kännedomen ligger i nivå med föregående års mätning. Kommunspecifika frågor De allra flesta känner att de bidrar till att uppfylla målen för sin avdelning/enhet eller motsvarande och känner till Höganäs kommuns ledord kommunikation och koncerntanke. Överlag får samtliga frågor inom detta område högre betyg i årets mätning jämfört med förra året. Det gäller särskilt att arbetet med resultatet av tidigare medarbetarenkät har mynnat ut i en handlingsplan och aktiviteter på arbetsplatsen. Föregående medarbetarundersökning Tre av fyra medarbetare har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning och merparten har arbetat med dem på sin arbetsplats. Det är högre andelar jämfört med fjolårets mätning.

6 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 6 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september-oktober 2015 av CMA Research AB. Projektledare på CMA: Anna Bergman. Kontaktperson på Höganäs kommun: Maria Ramberg. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetar- undersökning, HME – Hållbart medarbetar- engagemang samt Kommunspecifika frågor.

7 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 7 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Webbenkät utskickad till 1744 medarbetare inom Höganäs kommun. Två påminnelser skickades ut om de vid påminnelsetillfället inte besvarat enkäten. Uppnådd svarsfrekvens: 81 procent. (Totalt 1744 utskick, 5 felaktiga adresser och 1400 svar) (Svarsfrekvens 2014: 84 procent)

8 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 8 Fakta om respondenterna

9 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 9 Övergripande resultat

10 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 10 HME – Hållbart medarbetarengagemang Modell HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan.

11 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 11 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat Höganäs uppnår ett HME på 82. Bland delindexen får Styrning högst resultat, följt av Motivation och Ledarskap.

12 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 12 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat – Jämförelser över tid HME för Höganäs ligger i nivå med 2014 års resultat.Delindex Styrning ligger marginellt högre i år jämfört med fjolårets mätning.

13 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 13 HME – Hållbart medarbetarengagemang Benchmark Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, oktober 2015 HME för Höganäs ligger högre än genomsnittet för kommuner i Kolada. Likaså ligger delindexen på högre nivåer i jämförelse med snittet.

14 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 14 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat per förvaltning Högst HME uppnår förvaltningarna Kommunledningskontoret, Kultur och fritidsförvaltningen, samt Koncernledning med flera. Höganäshem, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen får lägst HME på 78.

15 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 15 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat per anställningslängd och kön Medarbetare som varit anställda mellan sex och tio år tenderar att vara något mindre nöjda jämfört med övriga. Kvinnor uppvisar något högre nöjdhet än män.

16 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 16 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat per åldersgrupp Överlag är medarbetare som är 60 år eller äldre nöjdare än resterande åldersgrupper. Medarbetare som är yngre än 30 år är något mindre nöjda jämfört med övriga.

17 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 17 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor Samtliga frågor som bygger upp HME uppnår höga resultat. En hög andel medarbetare anser att deras arbete känns meningsfullt samt att de vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. Tio procent upplever däremot att närmaste chefen inte visar uppskattning för arbetsinsatserna.

18 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 18 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor – Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning.

19 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 19 Delindex Resultat Motivation är det område som uppnår högst resultat, medan Lön och utveckling ligger på lägst nivå.

20 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 20 Delindex Resultat – Jämförelser över tid I det stora hela ligger resultaten i nivå med 2014 års mätning. Lön och utveckling uppvisar något högre resultat.

21 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 21 Delindex Resultat per förvaltning Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött. Bland samtliga förvaltningar är resultaten goda för de flesta delområden. Resultaten varierar mellan förvaltningarna.

22 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 22 Delindex Resultat per anställningslängd och kön Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött. Medarbetare som varit anställda mindre än två år eller mer än tio år uppvisar något högre nöjdhet jämfört med övriga. Överlag tenderar kvinnor att vara något nöjdare än män.

23 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 23 Delindex Resultat per åldersgrupp Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött. De äldsta medarbetarna (60 år eller äldre) tenderar att vara något nöjdare än övriga åldersgrupper.

24 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 24 Detaljerade resultat

25 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 25 Hälsa och arbetsmiljö Resultat 2015 Majoriteten av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation, har balans mellan arbete och fritid samt känner att de kan påverka hur arbetet ska utföras. Något lägre betyg får den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

26 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 26 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning.

27 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 27 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser över tid De allra flesta är nöjda med den sysselsättningsgrad de har idag. Nöjdheten ligger i nivå med förra året.

28 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 28 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser över tid Av de medarbetare som vill ha högre sysselsättningsgrad, kan knappt hälften tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen. Resultatet ligger i nivå med 2014 års mätning.

29 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 29 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser över tid Sju av tio har periodvis mycket att göra men har lugnare perioder däremellan. Var femte medarbetare uppger att de alltid har för mycket att göra. Resultatet ligger i nivå med 2014 års mätning.

30 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 30 Hälsa och arbetsmiljö Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

31 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 31 Dialog och samverkan Resultat 2015 Flera frågor får höga betyg av medarbetarna. Viss missnöje finns gällande hantering av oenigheter och konflikter.

32 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 32 Dialog och samverkan Jämförelser över tid Överlag ligger resultaten på ungefär samma nivåer som förra mätningen. Nöjdheten med regelbundna arbetsplatsträffar tenderar att vara något högre i år än 2014.

33 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 33 Dialog och samverkan Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

34 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 34 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser över tid Nio av tio medarbetare har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna, vilket ligger i nivå med fjolårets resultat.

35 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 35 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Resultat 2015 Medarbetare som har haft ett medarbetarsamtal instämmer framför allt i att individuella mål/aktiviteter har tagits fram för dem under medarbetarsamtalet. Mer än hälften upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till deras utveckling.

36 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 36 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning.

37 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 37 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

38 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 38 Medarbetarskap Resultat uppdelat på medarbetarsamtal Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött. Medarbetare som har haft medarbetarsamtal uppvisar högre nöjdhet än de som har arbetat mer än 12 månader men inte haft ett medarbetarsamtal.

39 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 39 Medarbetarskap Lönedialog/lönesamtal – Jämförelser över tid Fyra av fem medarbetare har haft lönedialog/lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Det är en högre andel jämfört med fjolårets mätning.

40 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 40 Medarbetarskap Lön och utveckling – Resultat 2015 Merparten vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen, medan knappt hälften anser att det finns utvecklingsmöjligheter för dem.

41 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 41 Medarbetarskap Lön och utveckling – Jämförelser över tid Kännedomen är något högre i år än vid förra mätningen gällande vilka bedömningsgrunder/ kriterier som styr lönesättningen. Medarbetarna upplever även i något högre grad att de kan påverka sin lön genom sina prestationer och att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för dem.

42 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 42 Medarbetarskap Lön och utveckling – Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

43 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 43 Motivation Resultat 2015 Delområdet för höga betyg av medarbetarna. De instämmer framför allt i att de har de kunskaper som krävs och bidrar till ett gott arbetsklimat.

44 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 44 Motivation Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning.

45 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 45 Motivation Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

46 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 46 Ledarskap Resultat 2015 Tre av fyra medarbetare är totalt sett nöjda med sin närmaste chef och har förtroende för denna. Minst nöjda är medarbetarna med sin närmaste chef gällande konflikthantering.

47 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 47 Ledarskap Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning.

48 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 48 Ledarskap Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

49 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 49 Ledarskap Frågor till chefer – Resultat 2015 De allra flesta cheferna anser att de totalt sett har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Något lägre betyg ger cheferna till närmaste chefens regelbundna uppföljningar på hur de utför sitt arbete som chef och ledningsgruppen/teamet.

50 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 50 Ledarskap Frågor till chefer – Jämförelser över tid Överlag ger cheferna högre betyg i år på samtliga frågor inom detta område jämfört med 2014. Det gäller särskilt att cheferna har de befogenheter som chefsuppdraget kräver.

51 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 51 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Resultat 2015 De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. En klar majoritet anser att arbetsplatsen är fri från negativ jargong, kränkande bilder och nedsättande skämt. Medarbetarna anser även i hög grad att det på arbetsplatsen arbetas aktivt för att vara en jämlik arbetsplats och respekteras samt tillvaratas varandras olikheter.

52 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 52 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelser över tid De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning.

53 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 53 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

54 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 54 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Trakasserier En procent (19 medarbetare) anger att de har varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. Det är en något lägre andel jämfört med föregående års mätning. Av dessa uppger de flesta att de har blivit utsatta för trakasserier av kollega/kollegor.

55 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 55 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kränkande särbehandling/mobbning Sex procent (81 medarbetare) uppger att de under det senaste året har känt sig utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats. Det är en marginellt högre andel jämfört med förra året. Av dessa uppger de flesta att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning av kollegor.

56 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 56 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kränkande särbehandling/mobbning En klar majoritet vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Kännedomen ligger i nivå med föregående års mätning.

57 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 57 Kommunspecifika frågor Resultat 2015 De allra flesta känner att de bidrar till att uppfylla målen för sin avdelning/enhet eller motsvarande och känner till Höganäs kommuns ledord kommunikation och koncerntanke.

58 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 58 Kommunspecifika frågor Jämförelser över tid Överlag får samtliga frågor inom detta område högre betyg i årets mätning jämfört med förra året. Det gäller särskilt att arbetet med resultatet av tidigare medarbetarenkät har mynnat ut i en handlingsplan och aktiviteter på arbetsplatsen.

59 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 59 Kommunspecifika frågor Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar vilka frågor inom området som bör prioriteras. En utförligare förklaring finns i bilaga 1. Faktorer inom grönt och rött fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation, och bidrar idag i hög grad positivt (grönt fält) eller negativt (rött fält) till nöjdheten.

60 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 60 Föregående medarbetarundersökning Resultat 2015 Tre av fyra medarbetare har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning och merparten har arbetat med dem på sin arbetsplats.

61 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 61 Föregående medarbetarundersökning Jämförelser över tid Medarbetarna har i högre grad tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning och arbetat med dem jämfört med fjolårets mätning.

62 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 62 Bilaga 1: Stöd för tolkning av resultat Bilaga

63 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 63 Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat – Svarsfördelning Notera: Staplarna summerar till 100 procent, men på grund av avrundningar så kan vissa avvikelser förekomma. Frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen samt andelen som inte tagit ställning i frågan. Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra resultat.

64 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 64 Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat – Från enkätsvar till index Förklaringsfaktorer består av enkätfrågor inom samma område De frågor som ingår i enkäten grupperas till delindex där ingående medelvärden räknas om till ett index på en skala från 0-100 med 100 som bästa värde. På så sätt får vi en enkel och tydlig analysmodell och kan jämföra resultatet oavsett hur skalorna i de enskilda frågorna ser ut. Se bild nedan.

65 Höganäs kommun, Medarbetarundersökning 2015, sida 65 Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat – Prioriteringsmatris Tolkning av prioriteringsmatris I prioriteringsmatrisen visas vilka faktorer man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att prioritera i nuläget. Faktorerna delas in i tre fält: █Vårda Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. █Prioritera Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. █Bevaka Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på sin arbetssituation idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels resultat, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett statistiskt sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje fråga har med helhetsfrågan ”Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation”.


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB November 2015 Höganäs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser