Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt börjar med en bra lärare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt börjar med en bra lärare"— Presentationens avskrift:

1 Allt börjar med en bra lärare
Därför måste Sverige satsa på lärare och höja läraryrkets status Vi säger ”Allt börjar med en bra lärare” och många håller med oss om det. Kunskap och utbildning är så otroligt viktigt för såväl personliga möjligheter som för hela Sveriges tillväxt. Det vi vill säga är: Eftersom lärare är så viktiga måste Sverige satsa mer på att höja yrkets status. De bästa ska lockas att bli lärare! Det handlar om många viktiga delar som måste komma på plats, till exempel: En lön som speglar ansvar och betydelse Resurser så att lärarna kan ge rätt stöd till varje elev En modernisering av skolan med digital teknik.

2

3 ARBETSMILJÖ

4

5 OLYCKSFALL OCH TILLBUD
I Södertälje kommun ska alla olycksfall, tillbud och riskobservationer registreras i KIA (Kommuners Informationssystem om Arbetsmiljö). Med hjälp av KIA kan chefen följa upp och utreda sådant som händer. När du råkar ut för något ska du: själv registrera in olycksfallet eller tillbudet direkt i KIA. Du behöver inga inloggningsuppgifter. Det är viktigt att ni på arbetsplatsen snabbt gör något åt det som är fel. Därför ska du meddela chefen så fort du kan. När du registrerat händelsen går det ett mejl till din chef, som då kan börja handläggningen av den göra en anmälan till Försäkringskassan och till AFA försäkring (där kommunens medarbetare är försäkrade) om du skadat dig. Anmälan gör du tillsammans med din chef.

6 OLYCKSFALL Ett olycksfall är en händelse då du skadar dig, oavsett om det är allvarligt eller inte. Det finns två typer av olycksfall: Arbetsmiljöverket Olycksfall som inträffat under arbetstid, på arbetsplatsen eller annan plats där du vistats för ditt arbete. Olycksfall som inträffar på väg till eller från arbetsplatsen, så kallat färdolycksfall. Allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan Vid en allvarlig olycka kan en person ha blivit svårt eller lättare skadad. I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada.

7 TILLBUD Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha lett till en olycka, t.ex. om du halkar men utan att skada dig. Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Arbetsmiljöverket Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till verket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing

8 RISKOBSERVATION En riskobservation är ett riskabelt läge som skulle kunna leda till en olycka eller ett tillbud, t.ex. att du upptäcker att en nödutgång är blockerad eller att du ser att en arbetskamrat inte följt gällande rutiner och instruktioner.

9 A-SAMVERKAN Under punkten arbetsmiljö kan följande tas upp bl.a. utifrån diskussioner på APT och statistik Sjukfrånvarostatistik Tillbud Olycksfall OBS Man pratar inte personer Hur kan vi undanröja problem?

10

11

12

13 ARBETSBELASTNING Nationella prov åk 6
Från och med den 15 april blir det frivilligt för skolorna att genomföra nationella prov i ämnena SO och NO i årskurs 6. - Förskolans barngrupper kan bli mindre Skolverket får i uppdrag av regeringen att utifrån aktuell forskning ta fram riktlinjer för hur man ska minska barngrupperna i förskolan. Vi välkomnar beskedet, men är kritiska till att regeringen inte har inkluderat fritidshemmen i uppdraget.

14 ARBETSBELASTNING - Låt lärare vara lärare I en undersökning från Lärarförbundet framgår det att grundskollärares tid för planering och efterarbete aldrig har varit så kort som idag – endast 15 minuter per lektion. - Det är på tok för lite för att planera och tillgodose alla eleverärare. - Lyssna på lärarna 6 av 10 lärare uppger att det finns en eller flera elever i klassen som skulle behöva stöd men som inte får det – trots att läraren rapporterat behovet. Det visar denna rapport från Lärarförbundet. Står det något i friskoleavtalet om arbetstid och arbetsbelastning? Svar: I avtalet är vi överens om att starta ett partsgemensamt utvecklingsarbete med syfte att hitta goda och ändamålsenliga metoder att organisera lärares arbete. Tidsanvändningen inom skolans verksamhet ska studeras och värderas. Utifrån en samsyn om vad som i första hand ska utföras och gemensamma undersökningar av hur tid faktiskt används, ska överväganden göras om hur prioriteringar av arbetsuppgifter kan bidra till förbättrad verksamhet och bättre arbetsmiljö.

15 ARBETSBELASTNING - IUP
Riksdagsbeslut om färre IUP:er märks inte på skolorna Bland annat att lärare inte behöver skriva IUP:er för elever som får betyg, och att elever som inte får betyg bara behöver en IUP istället för två per läsår. Hösten 2013 minskade riksdagen kraven på hur ofta och i vilka årskurser som individuella utvecklingsplaner, IUP:er, behöver göras. Trots det är skillnaden liten på många skolor. För att minska lärarnas arbetsbörda måste kommunerna göra mer.

16 ARBETSBELASTNING IUP -SvD Den dåvarande regeringen fick hösten 2013 igenom en reform om minskad administration för landets lärare. Den så kallade individuella utvecklingsplanen (IUP) skulle helt tas bort i årskurs 6-9. I årskurs 1-5 skulle den reduceras från varje termin till en gång per läsår. ”Lärare ska vara i klassrummen, inte bli byråkrater”, kommenterade förre utbildningsministern Jan Björklund (FP).

17 ARBETSBELASTNING VAD KAN VI GÖRA?
Vad Lärarförbundets ombud kan göra kan sammanfattas i tre punkter: 1. Väck ett ärende i skyddskommittén 2. Om dina krav inte får gehör - kräv att skyddskommittén vänder sig till Arbetsmiljöverket för avgörande men för att de ska göra det krävs att man försökt hitta lokala lösningar först. 3. Begär arbetsmiljöåtgärder enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§ -Prata arbetstid och arbetsbelastning Din chef har ansvaret för din arbetsmiljö. För att hon eller han ska kunna ta det ansvaret krävs att ni för en dialog Planera din arbetstid i appen Lärarschemat Få koll på din arbetstid med verktyget: Min arbetstid

18 ARBETSBELASTNING Utvecklingssamtal varje termin
För alla elever gäller fortfarande att de ska ha ett utvecklingssamtal varje termin. För elever som inte får betyg ska en skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas en gång per läsår och lämnas ut vid ett av utvecklingssamtalen. Vid detta utvecklingssamtal ska omdömen ges om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven.

19 HÄLSOFRÄMJANDE FÖREBYGGANDE EFTERHJÄLPANDE INDIVID korttidsfrånvaro
HÄLSOFRÄMJANDE FÖREBYGGANDE EFTERHJÄLPANDE INDIVID korttidsfrånvaro Behandla o lindra skada Hur når du chefen? sluta röka GRUPP stressföreläsning ORGANISA- TION


Ladda ner ppt "Allt börjar med en bra lärare"

Liknande presentationer


Google-annonser