Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater

2 Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet Nya idéer för varaktig fred och välstånd… Grundare

3 EU:s symboler Europaflaggan Europahymnen Euron Europadagen den 9 maj EU:s motto: förenade i mångfalden

4 24 officiella språk Български Čeština dansk Deutsch eesti keel Ελληνικά English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Utvidgning – från 6 till 28 länder

6 Den stora utvidgningen: öst och väst förenas Fall of Berlin Wall – end of Communism EU economic help begins: Phare programme Criteria set for a country to join the EU: democracy and rule of law functioning market economy ability to implement EU laws Formal negotiations on enlargement begin Vid toppmötet i Köpenhamn beslutas om en stor utvidgning med tio nya länder Tio nya EU-medlemmar: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern 1989 1992 1998 2002 2004 2007 Bulgaria and Romania join the EU 2013 Kroatien går med 1 juli

7 Kandidatländer och potentiella kandidater Länder Areal (x 1000 km²) Befolkning (miljoner) Hälsa (bruttonationalprodukt per person) Bosnien and Hercegovina 513,87 600 Montenegro140,610 900 Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 111,8: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 252,19 100 Albanien282,97 500 Serbien777,29 100 Turkiet78376,713 800 De 28 EU-länderna tillsammans 4 272507,425 700

8 Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete Europeiska kol- och stålgemenskapen Romfördragen: Europeiska ekonomiska gemenskapen Europeiska atomenergigemenskapen (EURATOM) Europeiska enhetsakten: den inre marknaden EU-fördraget – Maastricht Amsterdamfördraget 1952 1958 1987 1993 1999 2003 Nicefördraget 2009 Lissabonfördraget

9 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Bindande för all EU-verksamhet 54 artiklar under 6 kapitel: FriheterJämlikhet SolidaritetMedborgarnas rättigheter Rättskipning Värdighet

10 EU:s befolkning jämfört med resten av världen Befolkning i miljoner invånare (2014)

11 EU:s area jämfört med resten av världen Yta i 1 000 km²

12 Hur rikt är EU jämfört med övriga världen? Ekonomins storlek: Bruttonationalprodukten 2012 i biljoner euro Välstånd per person: BNP per person (2012)

13 Hur stora är EU-länderna? Yta i 1 000 km²

14 Hur många människor bor det i EU? Befolkning i miljoner invånare (2014) 507 miljoner totalt

15 BNP per invånare: välståndsfördelningen BNP per invånare (2013) Index där genomsnittet för de 28 EU-länderna är 100

16 Den europeiska ekonomin: starkare tillsammans 2008: Den världsomfattande finanskrisen tar sin början i USA Samordnad reaktion från Europas ledare: Euron och den finansiella stabiliteten försvaras Nya krishanteringsverktyg och reformerade regler: Den europeiska stabilitetsmekanismen: en fond för att hjälpa länder som råkat i extraordinära ekonomiska svårigheter Nya lagar om bankers stabilitet Bankunionen: tillsyn av banker i hela EU och en mekanism för att stänga sviktande banker Bättre ekonomisk styrning: Europeiska planeringsterminen: ett årligt förfarande för att samordna offentliga budgetar Europluspakten, ”fördraget om den finanspolitiska pakten”: ömsesidiga åtaganden om sunda offentliga finanser

17 Tio prioriteter för Europa EU-kommissionen under ordföranden Jean-Claude Juncker fokuserar år 2015 på: 1.investeringsplanen: ett nytt uppsving för jobb, tillväxt och investeringar 2.en sammankopplad digital inre marknad 3.en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik 4.en fördjupad och mer rättvis inre marknad med starkare industrier 5.en djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union 6.ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA 7.ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende 8.en ny migrationspolitik 9.Europa som en starkare global aktör 10.EU i demokratisk förändring

18 En investeringsplan för Europa Europeiska fonden för strategiska investeringar 2015: Europas ekonomi börjar hämta sig efter krisen, men investeringsnivån är fortfarande låg. Investerarna har pengar men föga förtroende Ny EU-fond från mitten av 2015 Fonden får inledningsvis 21 miljarder euro från EU Investeringar görs i bärkraftiga affärsprojekt, t.ex. i digital infrastruktur och energiinfrastruktur, transport, småföretag, miljöprojekt och innovation Multiplikatoreffekt: offentliga medel leder till att privata investerare följer efter med upp till 315 miljarder euro Kan skapa 1,3 miljoner nya jobb på tre år

19 Bankunionen: säkra och tillförlitliga banker EU:s svar på finanskrisen: Regelbok: Nya lagar för att se till att bankerna har tillräckligt med kapital och bättre riskkontroll Tillsyn: Europeiska centralbanken utövar tillsyn över de runt 130 viktigaste bankerna Nationella banktillsynsmyndigheter har ett nära samarbete Resolution: En europeisk gemensam resolutionsnämnd kan fatta beslut om att avveckla en sviktande bank Detta backas upp av en fond som bankerna själva finansierar, vilket garanterar att skattebetalarna inte behöver betala notan.

20 Hur spenderar EU sina pengar? EU:s budget 2015: 145,3 miljarder euro = 1,02 % av bruttonationalinkomsten (BNI) Det globala Europa: inklusive utvecklingsstöd 6 % Övrigt, administration 6 % Smart tillväxt för alla: jobb, konkurrens, regional utveckling 46 % Säkerhet och medborgarskap, rättsväsende 2 % Hållbar tillväxt – naturtillgångar: jordbruk, miljö 40 %

21 Klimatförändringar – ett globalt problem minska utsläppen av växthusgaser med 40 % senast år 2030, jämfört med 1990 öka andelen förnybar energi till 27 % av den totala energikonsumtionen fram till 2030 (vindkraft, solenergi, vattenkraft, biomassa) öka energieffektiviteten med 27 % senast år 2030 För att stoppa den globala uppvärmningen beslutade EU:s ledare 2014 att

22 Energi för en värld i förändring Bränsle som används i EU 2013 Andelen bränsle som importerades från länder utanför EU 2013

23 Forskning – investera i kunskapssamhället Investering i forskning och utveckling i procent av BNP (2012)

24 Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik Regionalfonden Socialfonden Sammanhållningsfonden Mindre utvecklade regioner: BNP per capita under 75 % av genomsnittet i EU Övergångsregioner: BNP per capita mellan 75 och 90 % av genomsnittet i EU Mer utvecklade regioner: BNP per capita över 90 % av genomsnittet i EU 2014-2020: 352 miljarder euro investerades i infrastruktur, företag, miljö och utbildning av arbetare till förmån för fattigare regioner och medborgare

25 Euron – en gemensam europeisk valuta EU-länder som använder euron EU-länder som inte använder euron Varför euron? Inga fluktuationsrisker och växlingskostnader Fler valmöjligheter och stabila priser för konsumenterna Tätare ekonomiskt samarbete mellan EU- länder Kan användas i alla länder som infört euron Mynt: en gemensam sida och en sida med en nationell symbol Sedlar: likadana i alla länder

26 Hejda inflationen Europeiska ekonomiska och monetära unionen – stabila priser Genomsnittlig årlig inflation i de 18 euroländerna år 2013

27 Den inre marknaden – valfrihet Den inre marknaden har lett till: signifikanta minskningar i priset på många varor och tjänster, inklusive flygbiljetter och telefonsamtal fler valmöjligheter för konsumenterna 2,8 miljoner nya jobb. Fri rörlighet på fyra områden: varor tjänster människor kapital

28 EU utan gränser ‘Schengen’ Inga polis- eller passkontroller vid de flesta EU-gränser Skärpta kontroller vid EU:s yttre gränser Fördjupat polissamarbete mellan EU- länderna Möjlighet att köpa och ta med sig valfria varor för personligt bruk vid resor mellan EU-länder

29 Billigare mobilsamtal utomlands EU har sänkt kostnaden för telefonsamtal, SMS och dataroaming utomlands med över 80 % sedan 2007 Skicka ett SMS utomlands Ringa från utlandet (per minut) Hämta data utomlands Eurocent, exklusive moms

30 Studera utomlands Erasmus+ Varje år studerar eller ägnar sig fler än 400 000 unga personer i andra europeiska länder åt personlig utveckling med stöd av EU:s program Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott.

31 Bättre hälsa och miljö EU:s insatser har lett fram till renare badvatten betydligt mindre surt regn blyfri bensin gratis och säker avfallshantering av elektronisk utrustning stränga regler för livsmedelssäkerhet, från jord till bord bättre och mer ekologiskt jordbruk effektivare hälsovarningar på cigaretter registrering och kontroll av kemikalier (REACH) Föroreningar följer inga landgränser – vi måste agera gemensamt

32 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Gemensam kamp mot terrorismen Samarbete mellan polisen i olika EU- länder Samordnade regler för asyl och invandring Civilrättsligt samarbete

33 EU sprider fred och välstånd i världen Världshandelsregler Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd

34 EU – en stor handelsmakt Andel av den globala exporten varor (2012) Andel av den globala exporten tjänster (2012)

35 EU – världens största biståndsgivare EU tillhandahåller mer än hälften av allt utvecklingsbistånd Officiellt utvecklingsbistånd, miljarder euro (2013)

36 Skydd av konsumenters rättigheter Tydliga etiketter Hälso- och säkerhetsstandarder Otillbörliga metoder i avtal är förbjudna Passagerares rättigheter, t.ex. kompensation för långa förseningar Hjälp med att lösa problem Som konsument är du skyddad av vissa grundläggande lagar i hela EU, även när du reser eller handlar på nätet

37 Jämställdhet Löneskillnaden mellan kvinnor och män: Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 16,4 % mindre per timme än män.

38 Tre nyckelaktörer Europaparlamentet - folkets röst Martin Schulz, Europaparlamentets talman Europeiska rådet och rådet - EU-ländernas röst Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet Europeiska kommissionen - främjar gemensamma intressen Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande

39 EU:s institutioner Europaparlamentet EG- domstolen Revisions- rätten Ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Ministerrådet (Rådet) Europeiska kommissionen Europeiska investeringsbanken Europeiska centralbanken EU-organ Europeiska rådet (toppmöte)

40 Hur antas EU:s lagar? Medborgare, intressegrupper, experter: diskussioner och samråd Kommissionen: lägger fram formellt förslag Europaparlamentet och ministerrådet: beslutar tillsammans Nationella eller lokala myndigheter: tillämpar Kommissionen och EG-domstolen: övervakar tillämpningen

41 Europaparlamentet – folkets röst Antal ledamöter från de olika länderna Bestämmer EU:s lagar och budget i samråd med ministerrådet Demokratisk kontroll av EU:s verksamhet Belgien - 21 Bulgarien - 17 Cypern - 6 Danmark - 13 Estland - 6 Finland - 13 Frankrike - 74 Grekland - 21 Irland - 11 Italien - 73 Lettland - 8 Kroatien - 11 Litauen - 11 Luxembourg - 6 Malta - 6 Nederländerna - 26 Polen - 51 Portugal - 21 Rumänien - 32 Totalt - 751 Slovakien - 13 Slovenien - 8 Spanien - 54 Storbritannien - 73 Sverige - 20 Tjeckien - 21 Tyskland - 96 Ungern - 21 Österrike - 18

42 De europeiska politiska partierna Antal platser i Europaparlamentet per politisk grupp (november 2014) De gröna/Europeiska fria alliansen 50 Europeiska konservativa och reformister 70 Alliansen liberaler och demokrater för Europa 67 Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) 221 Grupplösa ledamöter 52 Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet 191 Europeiska enade vänstern/ Nordisk grön vänster 52 Frihet och direkt demokrati i Europa 48 Totalt: 751

43 Ministerrådet – medlemsstaternas röst En minister från varje EU-land Ordförandeskap: roterar varje halvår Beslutar om EU:s lagar och budget tillsammans med Europaparlamentet Ansvarar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

44 Ministerrådet – hur de röstar De flesta beslut i Rådet tas med dubbel majoritet. Ett beslut måste stödjas av minst: 55 % av medlemsstaterna (16 länder) Medlemsstater som representerar 65 % av befolkningen i EU

45 Europeiska rådets toppmöte Hålls minst 4 gånger om året Fastställer allmänna riktlinjer för EU:s verksamhet Ordförande: Donald Tusk Toppmöte med EU-ländernas stats- och regeringschefer

46 Hög representant för utrikes frågor och säkerhet Dubbla roller: –ordförande för möten i utrikesrådet –Vice ordförande för Europeiska kommissionen Ansvarig för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Chef för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder Federica Mogherini

47 Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen 28 oberoende kommissionärer, en från varje EU-land Föreslår ny lagstiftning Verkställer lagstiftningen Fördragens väktare Företräder EU i internationella frågor

48 EG-domstolen – lagens väktare 28 oberoende domare, en från varje EU-land Avgör hur EU-rätten ska tolkas Ser till att EU:s lagar tillämpas på samma sätt i alla EU- länder

49 Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly Europeiska ombudsmannen Undersöker klagomål på dålig eller misslyckad administration i EU:s institutioner Exempel: orättvisa, diskriminering, maktmissbruk, onödiga förseningar, uteblivna svar eller felaktiga procedurer Alla i EU kan lämna in klagomål

50 Revisionsrätten – valuta för pengarna 28 oberoende ledamöter Kontrollerar att EU:s medel används korrekt Kan granska alla personer eller organisationer som förvaltar EU-medel

51 Säkrar stabila priser Kontrollerar penningflödet och bestämmer räntan Kontrollerar att banker är säkra Är oberoende i förhållande till ländernas regeringar Europeiska centralbanken – förvaltar euron Mario Draghi Centralbankens ordförande

52 Ekonomiska och sociala kommittén – det civila samhällets röst Företräder fack, arbetsgivare, bönder, konsumenter och så vidare Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer Ser till att civilsamhället deltar mer aktivt i EU-frågor 353 ledamöter

53 Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst Representerar städer och regioner Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer Ser till att de lokala förvaltningarna deltar mer aktivt i EU-frågor 353 ledamöter

54 Tjänstemän inom civilförvaltningen som arbetar för EU Kommissionen har omkring 23 000 permanent anställda tjänstemän och 11 000 tillfälligt anställda eller entreprenörer Andra EU-institutioner har omkring 10 000 personer anställda Heltidsanställda tjänstemän inom civilförvaltningen Utvalda genom öppen tävlan Kommer från alla EU-länder Lagenlig lön Administrationen av EU kostar 15 euro per EU-medborgare och år EU:s personal kommer att minska med 5 % mellan 2013 och 2017

55 Komma i kontakt med EU Har du frågor om EU? Europe Direct kan hjälpa dig Per telefon, e-post eller webbchatt Över 500 regionala informationscenter europa.eu/europedirect


Ladda ner ppt "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater."

Liknande presentationer


Google-annonser