Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans för psykisk hälsa Suicidprevention i Kalmar län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans för psykisk hälsa Suicidprevention i Kalmar län"— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans för psykisk hälsa Suicidprevention i Kalmar län
Gruppsvar

2 Workshop – förslag på gruppindelning (spår)
Strategiska beslut Att främja psykisk hälsa Att uppmärksamma psykisk ohälsa – förebygga suicid Blåljussamverkan - akut läge Hur når vi männen? Hur stödjer vi unga kvinnor och män? Psykisk hälsa bland äldre Implementering av Första hjälpen psykisk hälsa Arbetsplats X, , Namn Efternamn, Ltkalmar.se

3 Strategiska beslut Hur får vi till en strategisk ledning på länsnivå för arbetet? En formell arbetsgrupp behöver bildas, vika ska ingå och hur ska information, återrapportering och uppföljning ske? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer? Hur implementera metoder som Första Hjälpen psykisk hälsa? Hur avsätta budget för insatserna?

4 Blåljussamverkan – akut läge Polis, Ambulans, SOS Alarm, Räddningstjänst, Trafikverket
Är rutiner och ansvar mellan de olika instanserna tydliga för olika scenarios? Vad finns beskrivet idag hos respektive myndighet? Vad kan förbättras gällande suicidprevention i Kalmar län? Hur går vi vidare för att förtydliga samverkan? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet?

5 Att främja psykisk hälsa
Hur skapa vi delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i alla åldersgrupper? Hur öka delaktighet bland de som behöver det mest? Metoder att sprida? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet? Brukarorganisationer Samverkan länsgränser, myndigheter Ek. grundtrygghet, arbetssituation, stödet i skolan, föräldrarnas möjligheter, definition – vad är psykisk hälsa? Diagnos  hjälp Målgruppen – ta hjälp av de själva, individen i fokus, livsstilsfrågor Riktlinjer - ex kurator/ elever Utbildning – gemensamt Livskunskap – Nalle – akut för psykisk ohälsa Info kartlägga

6 Att uppmärksamma psykisk ohälsa – förebygga suicid
Hur kan vi bli bättre på att identifiera och sätta in tidiga insatser? Hur sprider vi kunskap om självmord och att alla måste våga ställa den obekväma frågan om man funderar på att ta sitt liv och våga lyssna på svaret? Metoder att sprida? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet?

7 Hur når vi männen? Många män söker inte vård och stöd självmant, hur organiserar vi oss för att underlätta och få fler att söka hjälp? Metoder att sprida? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet?

8 Hur stödjer vi unga kvinnor och män?
Ungdomen är en utsatt tid med stora förändringar, hur stödjer vi övergången till vuxenlivet på bästa sätt? Hur synliggöra psykisk ohälsa bland jämnåriga på ett bra sätt? Hur förstå vad som är ”normala livsproblem” och vad som är svårare och hur få hjälp? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet?

9 Psykisk hälsa bland äldre
Hur främja psykisk hälsa bland äldre? Hur uppmärksamma psykisk ohälsa tidigt? Hur nå äldre män med psykisk ohälsa? Hur implementera Första hjälpen psykisk hälsa – äldre? Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet?

10 Första hjälpen psykisk hälsa
Hur fångar vi upp och möjliggör utbildning av instruktörer? Vilka ska instruktörerna utbilda? Vad gör de som är utbildade? Hur säkerställa kontinuitet i instruktörer och utbildningar? Vilka beslut måste ledningarna fatta för att implementera Första hjälpen psykisk hälsa? Ekonomi, samarbete – ”ledare” från olika håll, samverkan Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga samhällsaktörer i arbetet? Bjuds in Ämne: livskunskap i skola, samarbete – nätverk Övningar o instruktioner

11 Dokumentation – område/grupp____________
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Första hjälpen psykisk hälsa Utbildningar Alla/samhället Nu och framåt Informationsfilmer Enkel pedagogisk film om kännetecken  Våga fråga Livskunskap i skolan Obligatorisk info från tidig skolgång Livskunskap i livet Behålla balans i livet Samverkan kommun., landsting, myndigheter mgl Använda målgrupper Bjuda in till möten för olika organisationer Tydliga riktlinjer Beslut på alla nivåer Information/kartläggning utbildning

12 Dokumentation – område/grupp___ Vuxen __
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Fatta operativa beslut i ledningen Utse & föreslå ansvaret till person med mandat att driva frågan vuxna Samordning mellan verksamheter Utse skyddsombudperson inom resp verksamhet med utökat ansvar Vetskap om vilka kringliggande verksamheter som finns och vad kan erbjuda/hjälpa till med. Återkommande info på arbetsplats Första hjälpen i psykisk ohälsa Gå ut i alla medier. Lathund, filmer Livskunskap i skolan: - varför behövs livskunskap Alla aktörer Manual: tidigt tecken T ex sömnrubbning Våga fråga, fråga igen på olika sätt Ha rutiner, vara normaliserat hos den som frågar, ökad kunskap om psykisk ohälsa. 1177, uppmärksahetskampanjer Allmänhet och personal, barn och närstående Hela tiden

13 Dokumentation – område/grupp___ Vuxen __
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Fatta operativa beslut i ledningen Utse & föreslå ansvaret till person med mandat att driva frågan vuxna Samordning mellan verksamheter Utse skyddsombudperson inom resp verksamhet med utökat ansvar Vetskap om vilka kringliggande verksamheter som finns och vad kan erbjuda/hjälpa till med. Återkommande info på arbetsplats Första hjälpen i psykisk ohälsa Gå ut i alla medier. Lathund, filmer Livskunskap i skolan: - varför behövs livskunskap Alla aktörer Manual: tidigt tecken T ex sömnrubbning Våga fråga, fråga igen på olika sätt Ha rutiner, vara normaliserat hos den som frågar, ökad kunskap om psykisk ohälsa. 1177, uppmärksahetskampanjer Allmänhet och personal, barn och närstående Hela tiden

14 Dokumentation – område/grupp____ Vuxen _____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Undervisning Kunskap Normalisering Obligatoriskt grupper killar/män Stödnätverk män Sammhällsstruktur (nationellt o vidare) Informa. 1177 Standardfrågor VC + arbetsplats Idella organisationer Män år Från tidig ålder Ex förebyggande samtal inför pension Evolutionär teori? Manligt/kvinnligt Resursfråga? Samverkan/samarbete Utbilda instruktörer Krävs politiska beslut och finansiering - Vilka ska utbildas? Skolpersonal, fritids Socialtjänst, EK Arbetsplatser, AF, frivilligorganisationer, personliga ombud - Vad gör utbildade? Lyfta frågor om psykisk ohälsa med berörda – ex på APT, våga prata om hur vi mår Utbildningar och uppföljningar sker regelbundet Få in detta i landstingets plan - Säkerställa kontinuitet för instruktörer och utbildningar Skriva in i verksamhetsbeskrivningar, att det blir självklart som ex brandombud - Vilka beslut måste ledningarna fatta för att implementera första hjälpen? Måste finansieras - Hur inkludera frivilligorganisationer? Inbjuda till att jobba med politiker, som ex suicide zero Använda dem som resurs, ex Lindra, Röda korset, RSMH o dyl Bjuda in till samtal om vilket samarbete som kan finnas

15 Dokumentation – område/grupp_____Vuxen____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Våga fråga Ha tid för att stå kvar Måste börja redan i skolan, öka kunskap o utbildning Viktigt att ha nätverk i sin profession som stöttar i jobbet med psykisk ohälsa Ta upp det på arbetsplatserna på APT, Visa upp statistiken mer tydligt i professionerna för att ta lärdom av verkligheten Samverkan är viktig för att sprida vår kunskap till varandra Våga prata om det. Fler kuratorer och tidigare insatser i skolan Samverkan gör att vi får mer kunskap och vågar prata Föreläsningar över arbetsplatsgränserna Psykisk ohälsa måste upp på allas agenda. I alla organisationer På arbetsplatser kan man ha ”flyers”. Info från organisationer, vem kan man vända sig till m.m Bjuda in till olika evenemang och tillfällen Våga be om hjälp hos andra aktörer Viktigt med kunskap om kulturella skillnader. Kunskap, utbildning föder bättre bemötande. Viktigt för enskilda personer.

16 Dokumentation – område/grupp____Vuxen_____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Information kunskap / åk3 gymnasiet Unga vuxna Skapa sysselsätting, meningsfulla sammanhang Praktik, prova på etc på arbetsplatser Unga vuxna m psykisk ohälsa som ej fullföljt skolan Träffpunkter/sysselsättning Skapa sysselsättning med flexibilitet Alla åldrar som står utanför arbetsmarknaden Målgruppen kräver flexibilitet: välfungerande ena dagen, ångestfylld andra dagen Krishantering Riktade insatser Ex vid nedläggning av arbetsplatser Träffar för nyinflyttade Samordna olika samhällsaktörer Alla Möjliggör nya kontakter/bekanta Utbildning även för frivilligorganisationer (ex första hjälpen vid ps. ohälsa) Anordna/bjuda in till utbildning Frivilligorganisationer Liknande dagar som idag + uppföljning Ge möjlighet att skapa förändring Kommun/Lt/frivilligorg. Återkommande regelbundet Info ex öppna föreläsningar vid tex HC

17 Dokumentation – område/grupp___Blåljus____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Inventera behov RÄDD SAM Räddning, trafik Höst 2015 Vid larm (larmplan) Regional/nationell rutin Blåljus, allmänhet Allmän info media allmänhet Internsträv till/mellan myndigheter Kontinuerligt Utbildning Blåljus mm Lokalt/kommun/län Blåljus, sjukhus Utforma rutin Utbildning Frivilliga Anmäla anonym Föreningsliv Informera om psykisk ohälsa Media

18 Dokumentation – område/grupp_ Betsonius,strategiskt beslutfattande_
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Strategisk ledning Ta fram ett länsgemensamt preventionsprogram Nollvision? Länsgemensam ledning - Christer tar med bollen till PKN 16/6 AMS, FK, länsstyrelse, räddningstjänst, arbetsplatser, skola, trafiksäkerhetsverket, KUR, samordningsförbundet folkhälsa, polisen, soc o landstinget Snarast Alla aktörer tar sin roll och sina uppgifter Larmplan Hur ser det ut i länet? Behov av inventering Kampanj i länet VÅGA FRÅGA 10 Sept: viktigt datum Liknande Stroke-Akut Första hjälpen Utbilda i länet Kommuner och landsting Ta fram ett koncept Regionförbundet

19 Dokumentation – område/grupp___Strategi_
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Opinionsbildning - Lyfta in frågorna i existerande ledningsstrukturer för samverkan Prata lyfta Bredda gruppen Allmänhet Lyfta in brukarorganisation i ledningsstrukturer Länsgemensam ledningsgrupp Stötta olika org/arb.givare etc med utbildning

20 Dokumentation – område/grupp____Barn____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Uppföljning skolfrånvaro Samtal om frånvaro med elev/familj Elev med frånvaro Så fort som möjligt Bedöma behov av uppföljning Tillgänglighet Mer tid på plats Alla elever i skolan Daglig Hälsosamtal Regelbundet med skolsköterska Vartannat år Inlagt ämne om livskunskap i skolan Inlagt i kursplan Alla elever Under termin Rastaktiviteter planerade Rast”ledare” Fritidsledare Elever som ej själva tillhör en självklar grupp Rast Fritidsaktivitet som elever deltar i Samtal fritidsaktivitet + skola + förälder Nätverksarbete Förälder- skola-fritid Bjuda in föräldrar till skolan Alla Varje termin Matsalens funktion Gemensam, matens Varje dag Integration Skola/fritid Nysvenskar kontinuerligt

21 Dokumentation – område/grupp___Barn_____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Relation Nära vuxna i verksamheten som har tid Alla barn Idag Kunskap Någon sorts livskunskap föräldrar o barn o profesionella Alla som möter barn Snarast Samarbete Tidiga förebyggande o hälsofrämjande samtal med familjer Samarbete mellan alla professioner Famljer Professionella Skapa relation/förtroende Livskunskap, anpassat till tidiga åldrar och upp hela skoltiden Våga fråga! Prata Samverkan över gränser Stötta: Föräldrar, lärare osv Lyssna på magkänsla, koll på nätet vad som händer där Samverkan på olika plan Metoder: sociala medier, personliga möten Föräldrar är viktiga!

22 Dokumentation – område/grupp___Barn____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Hur stödjer vi övergången till vuxenlivet på bästa sätt? Känna sig behövd Känsla av sammanhang Trygghet Vara i skolan – jobba för närvaro Normalisera att vara ledsen Fritidsledare i skolan Mer info om ”nätvett”, den sociala utsattheten, inte bli bjuden, rusta elever att ”klara av det” Gruppsamtal Hur synliggöra psykisk ohälsa bland jämnåriga Prata, bryta tabun Film, teater, kultur o böcker i skolan Många ”1:a hjälpare” i vardagen Stötta föräldrar, föräldrautbildning ”normala livsproblem” och vad som är svårare och hur få hjälp ”det finns alltid hjälp att få” se till att alla vet det Utbilda personal Inkludera frivilligorganisationer o övriga samhällsaktörer. Hur?

23 Dokumentation – område/grupp___Barn_____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Förebyggande arbete Utöka elevhälsan Upp till 18 år Så tidigt som möjligt Prioritera livskunskap framför en del andra ämnen Ge tid till lärare i läroplanen. Schemalagt Från tidig ålder Dans, sport Skola – förening I god tid Seminarium, utbildning Gemensamt kommun/landsting Personal Fortlöpande Stärka föräldrarollen Utöka personal Mer tid Utbildning/ info Föräldrar Kontinuerligt Samarbete mellan olika instanser Kontaktperson för familjerna Nyanlända Skolan instruktör Info Alla som jobbar med barn Boka in utb till lärare, fritidsledare m.m Instruktör  ex åk 3 info Skolan soc Föreningar Avsätta tid och pengar Struktur, inklundera HLR

24 Dokumentation – område/grupp___Barn_______
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Instruktörer Fler vuxna 18? Styrning ”uppifrån” Inte enbart elevhälsan. Samverkan Anställa nyckelpersoner som ansvarar för utbildning och implementering Politikerbeslut Första hälpen-utbildning Utbilda instruktörer som kan utbilda på arbetsplatserna ”jobba brett” Personal i skolan, barnomsorg och föreningar 2015 tänk in i budget Lokala politiker behöver ökade kunskaper Prata med politiker ”öronmärka pengar” Bjud frivilligorg att vara volontärer i skolan Föräldrautbildning ”psykisk ohälsa” Öppna föreläsningar Återupprätta estetisk verksamhet Dans konst musik etc Skapa forum så vi blir en stor grupp som kan delge varandra goda exempel Mailgrupp Facebookgrupp etc

25 Dokumentation – område/grupp_____barn____
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Upptäcka tidiga tecken Utbilda skolpesonal i att se signaler och veta vart man ska ta det vidare Bättre samarbete mellan skola och BUP. Svårt att få ”biljett” in på BUP All personal + föräldrainfo Tidigt, redan fr grundskolan Bättre samverkan mellan skolan, BUP och soc. Och återkoppling Utbilda elever i livets värdegrund Ha livscoacher som utbildar kontinuerligt under skoltiden Alla elever Under hela skoltiden Att det inte ligger i lärarens tid Utbilda i psykisk första hjälpen Lägga in det lika naturligt som HLR o brandskydd All skolpersonal från lokalvård, mattanter, vaktmästare till rektorer o elever i Åk3 på gymnasiet. På vårterminen Att fråga och lyssna på de unga själva vad de tycker är viktigt

26 Dokumentation – område/grupp_65år o uppåt___
Aktivitet Hur möjliggöra Målgrupp När i tid Annat Främja psykisk hälsa Sociala kontakter Meningsfullhet Aktiviteter Träffpunkter Hemtjänstinsatser etc snarast Uppmärksamma psykisk ohälsa tidigt Särskilt fokus vid läkarbesök primärvård Snarast Specialist Äldrepsykiatri Impl första hjälpen ps ohälsa Utbildning Hemtjänst, HSV Hur nå äldre män? Erbjuda psykologkont vid svår fysisk sjukdom Primärvård Implementera första hjälpen ps häls- äldre Utbilda oms.personal, ssk, anhöriga Nå patienter Psykologer hembesök Inklundera frivilligorg. - frikyrkor, röda korset, väntjänst, kyrkan, Omtanken Samordna Arb.lösa, nysvenskar bör engageras

27


Ladda ner ppt "Tillsammans för psykisk hälsa Suicidprevention i Kalmar län"

Liknande presentationer


Google-annonser