Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella läkemedelsstrategin Status våren 2015 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella läkemedelsstrategin Status våren 2015 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat."— Presentationens avskrift:

1 Nationella läkemedelsstrategin Status våren 2015 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat

2 Statusöversikt NLS-aktiviteter våren 2015 1.1 Elektronisk rapportering av lm- biverkningar 2. Förståelse för ordinerad behandling 1. Nationellt samordnade IT- stöd 3. Kunskap och riktlinjer för vissa patientgrupper 4. Minska antibiotika- resistens 5. Långsiktigt hållbar modell för prissättning m.m. 6. Ordnat införande av läkemedel 7. Minska läkemedlens påverkan på miljön 1.2 Möjliggör generisk förskrivning 1.3 Elektronisk makulering av e- recept 1.5 Skapa ordinationsbas inom ramen för nuv. lagstiftning 1.4 Ett system för dosregister 2.2 Om dostjänster kan bidra till ökad följsam- het och förbättrad patientsäkerhet 2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal 2.4 Märkning av lm- förpackningar för att minska risken för förväxlingar 2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek 3.1 Nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas 3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 3.4 Webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och lm 4.1 Rationell antibiotikaanvänd- ning och minskad antibiotikaresistens nationellt 4.2 Handlingsplan för utveckling av antibiotika på EU- nivå 4.5 Minskad antibiotikaförskriv- ning genom ökad följsamhet till behandlingsrek 4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna i landstingen 4.3 Rationell antibiotikaanvänd- ning och minskad antibiotikaresistens globalt 5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens 5.2 Långsiktig hantering av öppen- vårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsför- månerna 5.3 Landstingens upphandling av rekvisitionsläke- medel 5.4 Försöksverksamhet där TLV utvärderar utvalda slutenvårds- läkemedel 6.1 Ordnat in- förande av lm mellan myndig- heter, landsting och industri 6.2 Nationell modell för införandeprotokoll & samordnad utvärdering av lm i klinisk verklighet 6.5 Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp lm-förskrivning på förskrivarnivå 6.3 Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering 6.4 Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkeme- del på individnivå 7.1 Om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker 7.3 Ytterligare åtgärder på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel 7.4 Möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel 2.1 (a) Förutsättningar för effektiva lm- genomgångar och lm- avstämningar i vårdens övergångar 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 1.7 Tjänst för ökad patientpåverkan, återkoppling och avvikelser 2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek Ny aktivitet Pågående aktivitet Avslutad aktivitet 1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept 3.5 Kunskapsstöd vid läkemedels- ordinationer till barn (Ny aktivitet) 4.6 Optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika 6.6 Stegvist godkännande och införande av nya lm (Ny aktivitet) 7.1 Om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker

3 1. Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägg grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnat IT-stöd NrAktivitetAnsvarStatus våren 2015 1.1Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar LVDen tekniska helhetslösningen behöver testas mot ett pilotlandsting. Rekommenderas att sådant samverkans- projekt startas. Slutrapport dec 2014. 1.2Möjliggör generisk förskrivningLVResultat från webbenkät till andra länder med erfarenhet sammanställd. Litteraturgenomgång avslutad. Remiss ut mars 2015. Rapport 30 maj 2015. 1.3Möjliggör elektronisk makulering av e-recept Landstingen Aktiviteten slutförd 2013. 1.4Skapa nationellt dosregisterAPSEAktiviteten slutförd 2013. 1.5Skapa och implementera NOD med samlad läkemedelslista. SKL CeHis/Inera Juridiska begränsningar. Arbetar pågår med att få till stånd harmoniserad lagstiftning för åtkomst till alla ingående register. 1.6Inrätta en sammanhållen process för beredning och beslut nationella basfunktioner för ordinationsstöd SoS EESEES Kodsystem ordinationsorsak avslutas 2014/2015. SoS och EHM ska gemensamt ta fram förslag till förvaltnings- och distributionsverktyg. 1.7Utveckla tjänst för ökad patientmedverkanSKL CeHis/Inera Aktiviteten slutförd 2013. 1.8Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept LV och SoSNYKartläggning för- och nackdelar av elektronisk förskrivning. Jämfört med annan förskrivning. Slutrapport 31 maj 2015..

4 2. Ökad samsyn och förståelse för planerad behandling NrAktivitetAnsvarStatus våren 2015 2.1Skapa förutsättningar för effektiva lm- genomgångar/avstämningar och utvärdera effekterna SoSAktiviteten delvis slutförd 2012. PM som ska sammanfatta utveckling av utvärderingen av effekterna av lm- genomgångar och -avstämningar skrivs f.n. gällande hösten 2014. 2.2Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och hur tjänsten kan användas och förfinas LVUppdraget slutfört. 2.3Genomför kompetenshöjande utbildnings- Insatser för omvårdnadspersonal SKLWebbutbildning ”Jobba säkert med lm”- äldreomsorgen färdigställdes i dec. 2014. Förvaltas av Sv. Demenscentrum. Aktiviteten avslutas. 2.4Utveckla märkning av lm-förpackningar för att minska risken för förväxlingar LVAktiviteten slutförd 2013. Fortgår inom 5.3 (ELIS-projektet). 2.5Indikatorer för god patientsäkerhet på apotekSoS LV Delrapport inlämnad juni 2014. Nytt uppdrag hösten 2014. Insamling och sammanställning av indikatordata från alla svenska apotek. Redovisades 31 mars 2015. 2.6Strukturerade läkemedelssamtal på apotekLV Slutrapport dec 2014.

5 3. Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt NrAktivitetAnsvarStatus våren 2015 3.1Utarbeta nationella riktlinjer för äldre och multisjukas läkemedelsbehandling SoSAktiviteten slutförd 2012. 3.2Utvidga kunskapens om barns läkemedel och deras användning LVRapport inlämnad oktober 2014. Aktiviteter fortskrider enl. inlämnad rapport. 3.3Förstärk läkares kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning under specialistutbildningen i läkemedelsintensiva specialiteter SoSWebbmodul för ST-läkare publiceras december 2014. Plan för uppföljning, utvärdering och förvaltning av webbutbildningen. 3.4Utveckla webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel SoSUnder 2015 kommer projektgruppen presentera webbutbildningen i landstingen. En effektutvärdering planeras till hösten. 3.5Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barnSKL CeHis/Inera ePed planeras distribueras via SIL under kvartal 3 2015. Samtliga landsting har tillgång via journalsystem fr.o.m. hösten 2015. Landstingen finansierar gemensamt förvaltningen fr.o.m. 2016.

6 4. Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser NrAktivitetAnsvarStatus våren 2015 4.1Fortsatt verka för en rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens m.m. Soc.depDen 30 mars 2015 presenterade SoS och Jordbruksverket en myndighetsgemensam handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Underlaget kommer att användas i arbetet med att förnya den 10 år gamla strategin. 4.2Verka för en handlingsplan på EU-nivåSoc.depFortsatt uppföljning av kommissionens handlingsprogram. En framstegsrapport har lämnats i februari 2015. 4.3Verka för ökade insatser för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens globalt Soc.depFörslaget till the Global Action Plan behandla- des vid WHO styrelsemöte i januari och fram till Världshälsoförsamlingen (WHA) i maj 2015 pågår nu justeringar av förslaget i syfte att den ska kunna antas i maj 2015 vid WHA. 4.4Utveckla lokala STRAMA-grupper i landstingenLandstingenAktiviteten slutförd 2012. 4.5Inför prestationsbaserad ersättning för minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer LandstingenPrestationsbaserad ersättning utgår inte fr.o.m. 2015. Aktiviteten föreslås därmed avslutas. 4.6Genomföra undersökningar för optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika Folkhälso- myndigheten NYTvå randomiserade klin. prövningar: öppen- + slutenvårdsstudie. Framtagande av studieprotokoll pågår. Utöver detta en famakokinetikstudie och en registerstudie.

7 5. Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings- prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel NrAktivitetAnsvar Medel Status våren 2015 5.1Se över prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens Soc.dep Proposition: Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av lm har överlämnats till och beslutats av riksdagen. Aktiviteten kan avslutas. 5.2Utred långsiktig hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånerna SKL och eHM eHM har ett uppdrag att arbeta vidare med möjligheterna att ta in och tillgängliggöra statistik om subventioner gällande läkemedel som förskrivits enligt smittskyddslagen. SKL och eHM är överens om att det är rimligt att inom ramen för detta arbete också ta höjd för att se över de infrastrukturella krav som behövs för att möjliggöra aktiviteten även avseende lt-subventionerade lm. Juridiska aspekter tillkommer. 5.3Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras SKLEn gemensam arbetsgrupp leder arbetet. Aktiviteten kan avslutas. 5.4Försöksverksamhet avseende utvärdering av kostnadseffektivitet för utvalda slutenvårds- läkemedel TLVAktiviteten kan avslutas.

8 6. Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedelsanvändning och effekter NrAktivitetAnsvarStatus våren 2015 6.1Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri rörande ordnat införande SKL Slutrapport del I mars 2014. Webbplats på Janusinfo okt 2014. Införande- och utvecklingsprotokoll för hepatit C- lm framtaget. Projektkansliet arb. med ny org. av NLT- rådet och landstingens förhandlingsfunktion för lm enl. förslag slutrapport del I. Del II rapporterades dec 2014. 6.2Nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utv. av lm i den kliniska verkligheten LVAktiviteten slutförd 2013. Samordnas med 6.1. 6.3Förbättra uppföljning av läkemedelsdoseringeHälso- myndig- heten Dostexttolken från EES för beräkning av förskriven dygnsdos i drift 26 mars 15. Planerar en mindre info- insats. Inget arbete initierats för att nå ett införande av strukturerad dosering. 6.4Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå SKLSKL fått medel för arbete med mål för uppföljning av lm utifrån hälso- och sjukvårdens behov. Slutrapport 31 dec 2015. 6.5Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp läkemedelsförskrivning på förskrivarnivå SoSFör att SoS läkemedelsregister ska kunna innehålla uppgift om förskrivarkod krävs en förändring i receptregisterlagen. Av 16 § framgår att e-HM endast ska ange förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod. 6.6Stegvist godkännande av nya läkemedelLVNYSlutrapporterades dec. 2014. Med tanke på den snabba utvecklingen av detta koncept och närliggande initiativ inom EU och internationellt är det angeläget med ett nationellt engagemang och att aktiviteterna även fortsättningsvis sker inom ramen för NLS-samverkan.

9 7. Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt NrAktivitetAnsvarStatus våren 2015 7.1Utred om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel Soc.dep Under fortsatt beredning inom regeringskansliet. 7.2Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker LIFPå LIF:s initiativ utvärderas marknads- och de regulatoriska förutsättningarna för info. till profession och allmänhet gällande miljöbedömda läkemedel. Relevant utbildning/träning för att miljöbedöma läkemedel och även hur miljöbedömningar ska administreras, granskas och valideras samt utav vilken organisation bedrivs. 7.3Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassation av läkemedel LVAktiviteten slutförd 2013. 7.4Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel Regerings- kansliet Kontakt har tagits med kommissionen. Ett möte hölls i november 2014. Påverkansarbete initierat och fortlöper.


Ladda ner ppt "Nationella läkemedelsstrategin Status våren 2015 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat."

Liknande presentationer


Google-annonser