Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014"— Presentationens avskrift:

1 Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014
Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat

2 Statusöversikt NLS-aktiviteter hösten 2014
1. Nationellt samordnade IT-stöd 2. Förståelse för ordinerad behandling 3. Kunskap och riktlinjer för vissa patientgrupper 4. Minska antibiotika-resistens 5. Långsiktigt hållbar modell för prissättning m.m. 6. Ordnat införande av läkemedel 7. Minska läkemedlens påverkan på miljön 1.1 Elektronisk rapportering av lm-biverkningar 2.1 (a) Förutsättningar för effektiva lm-genomgångar och lm-avstämningar i vårdens övergångar 3.1 Nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas 4.1 Rationell antibiotikaanvänd-ning och minskad antibiotikaresistens nationellt 5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens 6.1 Ordnat in-förande av lm mellan myndig-heter, landsting och industri 7.1 Om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 1.2 Möjliggör generisk förskrivning 3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning 5.2 Långsiktig hantering av öppen-vårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsför-månerna 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker 4.2 Handlingsplan för utveckling av antibiotika på EU-nivå 6.2 Nationell modell för införandeprotokoll & samordnad utvärdering av lm i klinisk verklighet 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 1.3 Elektronisk makulering av e-recept 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 7.3 Ytterligare åtgärder på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel 4.3 Rationell antibiotikaanvänd-ning och minskad antibiotikaresistens globalt 2.2 Om dostjänster kan bidra till ökad följsam-het och förbättrad patientsäkerhet 5.3 Landstingens upphandling av rekvisitionsläke-medel 1.4 Ett system för dosregister 6.3 Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering 1.5 Skapa ordinationsbas inom ramen för nuv. lagstiftning 3.4 Webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och lm 2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal 4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna i landstingen 5.4 Försöksverksamhet där TLV utvärderar utvalda slutenvårds-läkemedel 7.4 Möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel 6.4 Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkeme-del på individnivå 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 3.5 Kunskapsstöd vid läkemedels-ordinationer till barn 2.4 Märkning av lm-förpackningar för att minska risken för förväxlingar 4.5 Minskad antibiotikaförskriv-ning genom ökad följsamhet till behandlingsrek 6.5 Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp lm-förskrivning på förskrivarnivå 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek 4.6 Optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 6.6 Stegvist godkännande och införande av nya lm 1.7 Tjänst för ökad patientpåverkan, återkoppling och avvikelser 2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek 1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept Ny aktivitet Pågående aktivitet Avslutad aktivitet

3 1. Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägg grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnat IT-stöd Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 1.1 Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar LV Lösning för biv.rapportering inom LV utvecklad. Lösningsförslag och kravspec. för system utanför LV under bearbetning. 1.2 Möjliggör generisk förskrivning Nytt regeringsuppdrag Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Samråd med berörda aktörer under hösten. 1.3 Möjliggör elektronisk makulering av e-recept Lands-tingen Aktiviteten slutförd 2013. 1.4 Skapa nationellt dosregister APSE 1.5 Skapa och implementera NOD med samlad läkemedelslista. SKL CeHis/Inera I produktionsmiljö Q Pilot för åtkomst till samlad läkemedelslista 2015. 1.6 Inrätta en sammanhållen process för beredning och beslut nationella basfunktioner för ordinationsstöd SoS EES Kodsystemet avslutas 2014/2015. Rapport tas fram ang. förvaltning och vidareutv. Utvärdering av elektroniskt expeditionsstöd slutredovisas i ett betänkande mars 2015. 1.7 Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan 1.8 Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept LV och SoS NY Startfas. Dialog mellan myndigheter avseende arbetsfördelning, planering och identifiering av samrådspartner.

4 2. Ökad samsyn och förståelse för planerad behandling
Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 2.1 Skapa förutsättningar för effektiva lm-genomgångar/avstämningar och utvärdera effekterna SoS Aktiviteten delvis slutförd 2012. Nya föreskrifter, vägledning och webb-utbildning tillgänglig för vården sedan ett år. Projektplan för utvärdering av effekterna tas fram. Utv. under 2015. 2.2 Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och hur tjänsten kan användas och förfinas LV Aktiviteten slutförd 2013. Landstingen äger frågan. 2.3 Genomför kompetenshöjande utbildnings- Insatser för omvårdnadspersonal SKL Delkurserna i webbutbildningen ut-vecklas och funktionstestas hösten 2014. 2.4 Utveckla märkning av lm-förpackningar för att minska risken för förväxlingar Aktiviteten slutförd Fortgår inom 5.3 (ELIS-projektet). 2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek Slutrapport inlämnad juni 2014. 2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek Projekt där studiefarmaceuter vid 48 apotek genomför lm-samtal med pat. som hämtat ut lm mot astma/KOL. Projektet godkänt av Etisk Prövningsnämnd.

5 3. Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 3.1 Utarbeta nationella riktlinjer för äldre och multisjukas läkemedelsbehandling SoS Aktiviteten slutförd 2012. 3.2 Utvidga kunskapens om barns läkemedel och deras användning LV Diverse pågående aktiviteter. Rapport inlämnas 31 oktober 2014. 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning under specialistutbildningen i läkemedelsintensiva specialiteter Patientfallbaserad och kompetensmålsrelaterad webbmodul för ST-läkare publiceras december 2014. 3.4 Utveckla webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel Lm-behandling till äldre publiceras okt/nov Utvärdering hösten 2014 om webbutb. stärker kompetensen hos AT-läkare. Utb. bör årligen uppdateras och revideras för säkerställande av klinisk relevans. 3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn SKL CeHis/Inera Slutsats i förstudie att ePed vid ALB bör bli det nationella kunskapsstödet för lm-info vid förskrivn. till barn. Överenskommelse om långsiktig finansiering (landsting och regioner) tas fram hösten 2014.

6 4. Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 4.1 Fortsatt verka för en rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens m.m. Soc.dep Ingår bl.a. inom ramen för pat.säkerhetsöverenskommelsen. Kommunikationsinsats om antibiotikaresistens planeras. Tvärsektoriell handlingsplan SoS och Jordbruksverket. 4.2 Verka för en handlingsplan på EU-nivå Arbete pågår för att säkra långsiktigt internationellt arbete inom EU. Samarbete Landsbygdsdepartementet. 4.3 Verka för ökade insatser för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens globalt Arbete pågår för att säkra långsiktigt internationellt arbete, t.ex. WHO och Global Health Security Agenda (GHSA). 4.4 Utveckla lokala STRAMA-grupper i landstingen Lands-tingen Aktiviteten slutförd 2012. 4.5 Inför prestationsbaserad ersättning för minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer Samtliga landsting minskar sin antibiotikaförskrivning. SKL/Strama tagit fram e-utbildning om antibiotika för förskrivare. Besöksstatistik framtagen. 4.6 Genomföra undersökningar för optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika Folkhälso-myndig-heten NY Vid enkät har 170 förslag om kunskapsluckor/förslag på studier inkommit. Av dessa har 4 pilotprojekt prioriterats: RCT-studie, 2 prosp. observationsstudier, in vitro PK/PD-studie.

7 5. Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings- prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 5.1 Se över prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens Soc.dep Proposition: Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av lm har överlämnats till och beslutats av riksdagen. 5.2 Utred långsiktig hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånerna SKL och eHM Probleminventering sammanställd. Prioriterade resurser saknas för djupare utredning, förankring och utveckling av lösning hos alla parter samt finansieringsmodell för drift och förvaltning. 5.3 Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras SKL ELIS-projektet avslutades i maj. En samverkansmodell brett förankrad bland landstingsledningarna. Framtagen prisdatabas i drift. Delprojekt Förhandling: Alla landsting gett en person fullmakt att delta i prisförhandlingarna tillsammans med TLV och berörda företag. 5.4 Försöksverksamhet avseende utvärdering av kostnadseffektivitet för utvalda slutenvårds-läkemedel TLV Under året avslutat 9 kunskapsunderlag med plan att avsluta totalt ca 15 st. Fokus på att stödja NLT för att kunna ge en tidig rekommendation i anslutning till marknadsgodkännande.

8 6. Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedels användning och effekter Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 6.1 Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri rörande ordnat införande SKL Slutrapport del I mars Webbplats på Janusinfo okt Införande- och utvecklingsprotokoll för hepatit C-lm framtaget. Projektkansliet arb. med ny org. av NLT-rådet och landstingens förhandlingsfunktion för läkemedel enl. förslag slutrapport del I. Del II slutrapporteras 31 dec 2014. 6.2 Utveckla en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av lm i den kliniska verkligheten LV Aktiviteten slutförd Samordnas med 6.1. 6.3 Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering eHälso-myndig-heten Förstudie pågår för att kartlägga processen för dostexttolken och se vilka förändringar som behöver göras för att fullfölja uppdraget. 6.4 Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå Dialog ang. journalextraktioner i syfte att långsiktigt överföra individdata till nationella läkemedelsregistret med SoS och eHM. Rapport dec 2014. 6.5 Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp läkemedelsförskrivning på förskrivarnivå SoS SoS tog fram ett internt PM om uppföljn. av lm-förskrivning på förskrivarnivå våren Frågan är föremål för en rättsutredning. 6.6 Stegvist godkännande av nya läkemedel NY Utreder i samarbete med TLV och SKL en svensk position inom det europeiska initiativet och hur det kan påverka svenska förutsättningar. Del-rapporterades juni Slutrapporteras december 2014.

9 7. Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt
Nr Aktivitet Ansvar Medel Status hösten 2014 7.1 Utred om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel Soc.dep Under fortsatt beredning inom regeringskansliet. 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker LIF Diskuterar ett initiativ i syfte att testa om miljöbedömningsmodellen fungerar tillfredsställande med Soc.dep. och Ap.föreningen. 7.3 Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassation av läkemedel LV Aktiviteten slutförd 2013. 7.4 Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel Regerings-kansliet Kontakt ska tas med EU-kommissionen. Påverkansarbete initierat


Ladda ner ppt "Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser