Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat."— Presentationens avskrift:

1 Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat

2 Statusöversikt NLS-aktiviteter hösten 2014 1.1 Elektronisk rapportering av lm- biverkningar 2. Förståelse för ordinerad behandling 1. Nationellt samordnade IT- stöd 3. Kunskap och riktlinjer för vissa patientgrupper 4. Minska antibiotika- resistens 5. Långsiktigt hållbar modell för prissättning m.m. 6. Ordnat införande av läkemedel 7. Minska läkemedlens påverkan på miljön 1.2 Möjliggör generisk förskrivning 1.3 Elektronisk makulering av e- recept 1.5 Skapa ordinationsbas inom ramen för nuv. lagstiftning 1.4 Ett system för dosregister 2.2 Om dostjänster kan bidra till ökad följsam- het och förbättrad patientsäkerhet 2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal 2.4 Märkning av lm- förpackningar för att minska risken för förväxlingar 2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek 3.1 Nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas 3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 3.4 Webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och lm 4.1 Rationell antibiotikaanvänd- ning och minskad antibiotikaresistens nationellt 4.2 Handlingsplan för utveckling av antibiotika på EU- nivå 4.5 Minskad antibiotikaförskriv- ning genom ökad följsamhet till behandlingsrek 4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna i landstingen 4.3 Rationell antibiotikaanvänd- ning och minskad antibiotikaresistens globalt 5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens 5.2 Långsiktig hantering av öppen- vårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsför- månerna 5.3 Landstingens upphandling av rekvisitionsläke- medel 5.4 Försöksverksamhet där TLV utvärderar utvalda slutenvårds- läkemedel 6.1 Ordnat in- förande av lm mellan myndig- heter, landsting och industri 6.2 Nationell modell för införandeprotokoll & samordnad utvärdering av lm i klinisk verklighet 6.5 Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp lm-förskrivning på förskrivarnivå 6.3 Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering 6.4 Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkeme- del på individnivå 7.1 Om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker 7.3 Ytterligare åtgärder på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel 7.4 Möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel 2.1 (a) Förutsättningar för effektiva lm- genomgångar och lm- avstämningar i vårdens övergångar 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 1.7 Tjänst för ökad patientpåverkan, återkoppling och avvikelser 2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek Ny aktivitet Pågående aktivitet Avslutad aktivitet 1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept 3.5 Kunskapsstöd vid läkemedels- ordinationer till barn 4.6 Optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika 6.6 Stegvist godkännande och införande av nya lm

3 1. Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägg grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnat IT-stöd NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 1.1Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar LVLösning för biv.rapportering inom LV utvecklad. Lösningsförslag och kravspec. för system utanför LV under bearbetning. 1.2Möjliggör generisk förskrivningLVNytt regeringsuppdrag 2014. Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Samråd med berörda aktörer under hösten. 1.3Möjliggör elektronisk makulering av e-receptLands-tingenAktiviteten slutförd 2013. 1.4Skapa nationellt dosregisterAPSEAktiviteten slutförd 2013. 1.5Skapa och implementera NOD med samlad läkemedelslista. SKL CeHis/Inera I produktionsmiljö Q4 2014. Pilot för åtkomst till samlad läkemedelslista 2015. 1.6Inrätta en sammanhållen process för beredning och beslut nationella basfunktioner för ordinationsstöd SoS EESEES Kodsystemet avslutas 2014/2015. Rapport tas fram ang. förvaltning och vidareutv. Utvärdering av elektroniskt expeditionsstöd slutredovisas i ett betänkande mars 2015. 1.7Utveckla tjänst för ökad patientmedverkanSKL CeHis/Inera Aktiviteten slutförd 2013. 1.8Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept LV och SoSNYStartfas. Dialog mellan myndigheter avseende arbetsfördelning, planering och identifiering av samrådspartner.

4 2. Ökad samsyn och förståelse för planerad behandling NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 2.1Skapa förutsättningar för effektiva lm- genomgångar/avstämningar och utvärdera effekterna SoSAktiviteten delvis slutförd 2012. Nya föreskrifter, vägledning och webb- utbildning tillgänglig för vården sedan ett år. Projektplan för utvärdering av effekterna tas fram. Utv. under 2015. 2.2Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och hur tjänsten kan användas och förfinas LVAktiviteten slutförd 2013. Landstingen äger frågan. 2.3Genomför kompetenshöjande utbildnings- Insatser för omvårdnadspersonal SKLDelkurserna i webbutbildningen ut- vecklas och funktionstestas hösten 2014. 2.4Utveckla märkning av lm-förpackningar för att minska risken för förväxlingar LVAktiviteten slutförd 2013. Fortgår inom 5.3 (ELIS-projektet). 2.5Indikatorer för god patientsäkerhet på apotekSoS LV Slutrapport inlämnad juni 2014. 2.6Strukturerade läkemedelssamtal på apotekLVProjekt där studiefarmaceuter vid 48 apotek genomför lm-samtal med pat. som hämtat ut lm mot astma/KOL. Projektet godkänt av Etisk Prövningsnämnd.

5 3. Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 3.1Utarbeta nationella riktlinjer för äldre och multisjukas läkemedelsbehandling SoSAktiviteten slutförd 2012. 3.2Utvidga kunskapens om barns läkemedel och deras användning LVDiverse pågående aktiviteter. Rapport inlämnas 31 oktober 2014. 3.3Förstärk läkares kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning under specialistutbildningen i läkemedelsintensiva specialiteter SoSPatientfallbaserad och kompetensmålsrelaterad webbmodul för ST-läkare publiceras december 2014. 3.4Utveckla webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel SoSLm-behandling till äldre publiceras okt/nov 2014. Utvärdering hösten 2014 om webbutb. stärker kompetensen hos AT-läkare. Utb. bör årligen uppdateras och revideras för säkerställande av klinisk relevans. 3.5Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barnSKL CeHis/Inera Slutsats i förstudie att ePed vid ALB bör bli det nationella kunskapsstödet för lm-info vid förskrivn. till barn. Överenskommelse om långsiktig finansiering (landsting och regioner) tas fram hösten 2014.

6 4. Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 4.1Fortsatt verka för en rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens m.m. Soc.depIngår bl.a. inom ramen för pat.säkerhetsöverenskommelsen. Kommunikationsinsats om antibiotikaresistens planeras. Tvärsektoriell handlingsplan SoS och Jordbruksverket. 4.2Verka för en handlingsplan på EU-nivåSoc.depArbete pågår för att säkra långsiktigt internationellt arbete inom EU. Samarbete Landsbygdsdepartementet. 4.3Verka för ökade insatser för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens globalt Soc.depArbete pågår för att säkra långsiktigt internationellt arbete, t.ex. WHO och Global Health Security Agenda (GHSA). 4.4Utveckla lokala STRAMA-grupper i landstingenLands- tingen Aktiviteten slutförd 2012. 4.5Inför prestationsbaserad ersättning för minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer Lands- tingen Samtliga landsting minskar sin antibiotikaförskrivning. SKL/Strama tagit fram e-utbildning om antibiotika för förskrivare. Besöksstatistik framtagen. 4.6Genomföra undersökningar för optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika Folkhälso- myndig- heten NYVid enkät har 170 förslag om kunskapsluckor/förslag på studier inkommit. Av dessa har 4 pilotprojekt prioriterats: RCT-studie, 2 prosp. observationsstudier, in vitro PK/PD- studie.

7 5. Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings- prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 5.1Se över prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens Soc.dep Proposition: Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av lm har överlämnats till och beslutats av riksdagen. 5.2Utred långsiktig hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånerna SKL och eHM Probleminventering sammanställd. Prioriterade resurser saknas för djupare utredning, förankring och utveckling av lösning hos alla parter samt finansieringsmodell för drift och förvaltning. 5.3Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras SKLELIS-projektet avslutades i maj. En samverkansmodell brett förankrad bland landstingsledningarna. Framtagen prisdatabas i drift. Delprojekt Förhandling: Alla landsting gett en person fullmakt att delta i prisförhandlingarna tillsammans med TLV och berörda företag. 5.4Försöksverksamhet avseende utvärdering av kostnadseffektivitet för utvalda slutenvårds- läkemedel TLVUnder året avslutat 9 kunskapsunderlag med plan att avsluta totalt ca 15 st. Fokus på att stödja NLT för att kunna ge en tidig rekommendation i anslutning till marknadsgodkännande.

8 6. Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedels användning och effekter NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 6.1Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri rörande ordnat införande SKL Slutrapport del I mars 2014. Webbplats på Janusinfo okt 2014. Införande- och utvecklingsprotokoll för hepatit C-lm framtaget. Projektkansliet arb. med ny org. av NLT-rådet och landstingens förhandlingsfunktion för läkemedel enl. förslag slutrapport del I. Del II slutrapporteras 31 dec 2014. 6.2Utveckla en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av lm i den kliniska verkligheten LVAktiviteten slutförd 2013. Samordnas med 6.1. 6.3Förbättra uppföljning av läkemedelsdoseringeHälso- myndig- heten Förstudie pågår för att kartlägga processen för dostexttolken och se vilka förändringar som behöver göras för att fullfölja uppdraget. 6.4Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå SKLDialog ang. journalextraktioner i syfte att långsiktigt överföra individdata till nationella läkemedelsregistret med SoS och eHM. Rapport dec 2014. 6.5Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp läkemedelsförskrivning på förskrivarnivå SoSSoS tog fram ett internt PM om uppföljn. av lm- förskrivning på förskrivarnivå våren 2014. Frågan är föremål för en rättsutredning. 6.6Stegvist godkännande av nya läkemedelLVNYUtreder i samarbete med TLV och SKL en svensk position inom det europeiska initiativet och hur det kan påverka svenska förutsättningar. Del- rapporterades juni 2014. Slutrapporteras december 2014.

9 7. Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt NrAktivitetAnsvar Medel Status hösten 2014 7.1Utred om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel Soc.dep Under fortsatt beredning inom regeringskansliet. 7.2Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker LIFDiskuterar ett initiativ i syfte att testa om miljöbedömningsmodellen fungerar tillfredsställande med Soc.dep. och Ap.föreningen. 7.3Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassation av läkemedel LVAktiviteten slutförd 2013. 7.4Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel Regerings- kansliet Kontakt ska tas med EU-kommissionen. Påverkansarbete initierat


Ladda ner ppt "Nationella läkemedelsstrategin Status hösten 2014 Ny aktivitet 2014 Pågående aktivitet Avrapporterat/Avslutat."

Liknande presentationer


Google-annonser