Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant"— Presentationens avskrift:

1 Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant
Goda administrativa rutiner i projekt (erfarenheter från tidigare programperiod) Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant

2 Vad ska tas upp Hur processen kan se ut i ett EU-program
Vanliga dokument som kan komma att begäras in Hur kan redovisningen sorteras Tips/Att tänka på Diskussioner för att utbyta erfarenheter

3 Processen

4 Huvudprocess: Utbetalningsprocess BA- och NPP-projekt

5 Delprocess: Nationell kontroll

6 Vanliga dokument som kan komma att begäras in

7 Exempel på underlag som ska skickas till FLC - Första redovisningstillfället prog.period , BA och NPP Statement of expenditure + kontoavstämning Ansökan + beslut Firmatecknare – bifoga underlag som styrker/visar vem som är firmatecknare Lönebevis (lönespec. Anställningsavtal el dyl) Signerade/attesterade tidrapporter (Timesheets) Resultatrapport samt huvudbok Fakturakopior Kopior av annonser eller annat informationsmaterial Lägesrapport (för er del som partner i projektet) Deltagarförteckning, agenda / dagordning etc LOU – handlingar som styrker upphandling samt avtal Hyreskontrakt/avtal Underlag samt beräkningsmodell för office costs (distributed proportionally) Kontoavstämning (Specificerar uppdelning av kostnadskonton i respektive kostnadskategori, 1. Staff costs, 2. Travel and acc. Etc.)

8 Exempel på material som ska in andra – sista redovisningstillfället prog.period , BA och NPP Statement of expenditure + kontoavstämning Signerade och attesterade tidrapporter (timesheets) Resultatrapport samt huvudbok för redovisningsperioden Lägesrapport för partners del (för den aktuella redovisningsperioden) Ev. informationsmaterial (annonser, trycksaker etc.) Lönebevis – om ny personal eller vid ändring av lön Firmatecknare – om firmatecknaren ändras under projektets gång, glöm inte att skicka in nytt underlag. Kontoavstämning (Specificerar uppdelning av kostnadskonton i respektive kostnadskategori, 1. Staff costs, 2. Travel and acc. Etc.)

9 Hur kan redovisningen sorteras? Tips/ att tänka

10 Hur kan redovisningen sorteras? Tips/ att tänka på
Diariet Klammer Post-it Register Egna noteringar Hur kan redovisningen sorteras?

11

12

13 Offentlig upphandling
Se till att ha nedan underlag i ordning: Förfrågningsunderlag med anbudsbegäran Annons och var den var publicerad Val av upphandlingsform Öppningsprotokoll Utvärdering av anbud Beslut med val av leverantör

14 Förvaltningsrätten dom mål nr 16038-13
Det är enligt Förvaltningsrättens mening naturligt att beräkna behovet av tjänsterna under hela projekttiden, förutsatt att sakliga skäl för annan uppdelning inte föreligger

15 Informationsplikt Finnas på allt kommunikationsmaterial, tex: Hemsida
Artiklar i tidningar, webb Presentationsmaterial Utskick Övrigt informationsmaterial Skyltat på arbetsplatsen Skicka med kopior på annonser/annat informationsmaterial

16 Förordning 1303/2013 – infoplikt
a) Unionens emblem enligt de tekniska egenskaper som anges i en genomförandeakt som kommissionen antar med stöd av artikel 115.4, tillsammans med en hänvisning till unionen, b) en hänvisning till den eller de fonder som ger verksamheten stöd.

17 I Botnia Atlantica

18 Arkiveringsrutiner Handlingar ska finnas tillgängliga
Fg. programperiod till minst 2020 Slutlig tidpunkt dock när EU-kommissionen avslutar programmet Längre om nationella bokföringsregler kräver det

19 Ansökan om utbetalning
FLC-intyg summerar mot ansökan om utbetalning ”Blue ink” signerat Medfinansiering hänger med Små fel kan försena processen

20 Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant
Tillägg? Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant

21 En del vanliga fel

22 Övriga vanliga fel/missar
Lägesrapport glöms att skickas med Huvudboksutdrag från bokföringssystemet för projekt och period (inkl intäktskonton) Deltagarförteckning med aktiviteter Skicka med förändringsbeslut från Sekretariatet Godkännande från desk officer – resor utanför prog.området Kom ihåg att skriva ut en fysisk kopia av er hemsida för ev framtida kontroll. Då framgår datum när denna skrevs ut tex. = bra bevis! Utlåtande från Skatteverket om att organisationen/ projektet inte får dra av moms Kostnadsför återvinningsbar/avdragsgill moms, ej stödberättigat även om den inte återvinns


Ladda ner ppt "Peter Widding – First Level Controller/Nationell Kontrollant"

Liknande presentationer


Google-annonser