Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på ”Checklista för produktionsplanering”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på ”Checklista för produktionsplanering”"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på ”Checklista för produktionsplanering”
Syfte: Att ta fram en plan och budget som skall användas för styrning och uppföljning av arbetet. Planen skall minimera direktplanering och onödig administration samt säkerställa att avtalade krav uppfylles. Läs in kontraktshandlingarna, projektets ändamål och vad vi åtagit oss Undersök lokala förutsättningar (arbetsplatsen mm.) Stäm av med anbudskalkylen Sök erfarenheter från andra liknande arbeten Uppläggning av objektsnummer Upprätta aktivitetsstruktur Upprätta produktionskalkyl/budget. Upprätta/stäm av betalningsplan. Etappindelning, arbetsmoment Utforma etableringsplan Söka diverse tillstånd Påbörja ev. komplettering/uppdatering av ev. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner från anbudsfas Samordna resursbehov med andra entreprenaduppdrag Behov av UE/externa tjänster? Fastställa slutlig produktionstidplan i samråd med Beställare Uppdatera avropsplan på resurser: personal och maskiner Uppdatera avropsplan material internt respektive externt samt beställa ev. UE Utforma informations- och kommunikationsplan (möten, lägesavstämningar, etc.)

2 Exempel på checklista för en projektspecifik Kvalitetsplan
Projektets Kvalitetsplan kan vara fristående eller utgöra en del av projektplanen. (för många är projektplan = genomförandeplan = kvalitetsplan). Den skall var anpassad till Kundens kvalitetsplan (om denne har någon). Några punkter som bör ingå/skall tas hänsyn till i en Kvalitetsplan Projektets omfattning och önskat slutresultat (produktbeskrivning); Eventuella kvalitetspolicys och kvalitetsledningssystem hos Kunden och/eller inom egen organisation; Gällande styrande dokument som avtal, lagar, standarder och föreskrifter Osäkerheter/risker/kritiska områden enligt tidigare erfarenheter eller inventering; Arbetsberedning för att eliminera påverkan av identifierade osäkerheter och/eller kritiska moment/områden; Checklistor baserade på tidigare erfarenheter( befintliga och nya); Plan för uppföljning (egenkontrollprogram) genom kontrollprogram och kontrollplaner. (detta måste vara enkelt och meningsfyllt) Speciella upphandlingskrav på leverantörer av produkter och tjänster; Leveranskontroll (vår granskning före leverans/överlämnande)

3 Exempel på checklista en projektspecifik Miljöplan
projektets syfte/ändamål inventering av projektets miljöpåverkan/miljörisker /miljöaspekter; angivande av vilka som bör anses vara betydande miljöaspekter; eventuella miljöpolicies hos Kunden och/eller inom egen organisation; eventuellt uppsatta miljömål i projektet; åtgärdsprogram för att minska miljöpåverkan från dessa; tillstånd och behörigheter; (ev. speciella lagbestämmelse) behov av miljöutbildning; hantering av kemiska produkter; speciella krav på leverantörer av produkter och tjänster; nödlägesberedskap; egenkontrollprogram/interngranskningar; eventuella miljörapporteringar

4 Exempel på projektspecifik arbetsmiljöplan
1. Orientering om Projektet Inledning Omfattning Arbetsplatsens läge Arbetsplatsens postadress Byggtid 2. Organisation Entreprenadform Samordningsansvarig för arbetarskydd Ombud/kontaktnamn beställare Skyddsombud Generalentreprenör ombud 3. Hänvändelseordning Skyddsronder Samordningsmöten Byggmöten Övrigt 4. Allmänna ordnings- och skyddsregler Arbetstider Transporter Material och upplag Kemiska produkter och farligt avfall Lyftanordningar Renhållning Brandfarlig aktivitet Olyckor och tillbud Frånvaro Besökare Arbetsmiljö Maskiner Inbrott och stöld 5. Allmänna skyddsanordningar Personlig skyddsutrustning Nödsituation och första hjälpen Förbandsmaterial Övrigt 6. Särskilda åtgärder (några exempel) Arbete från ställningar Risk för ras eller fall Kemiska hälsorisker Ensamarbete

5 Exempel på punkter i en Projektplan
Redovisa projektets syfte och mål Redovisa dokumenterade krav från kunden Identifiera och dokumentera projektprocesserna Redovisa organisatoriska gränssnitt speciellt projektorganisationen och dess kommunikationsvägar, mellan funktioner inom projektorganisationen ansvar och befogenheter Samordna planer vid planering av projektprocesserna kvalitetsplan miljöplan arbetsmiljöplan aktiviteter, arbetsstruktur tidplan budget kommunikationsplan riskhanteringsplan inköpsplan Redovisa produktegenskaperna (leveranskrav) Mätning och bedömning av produktegenskaper (leveranskontroll) Mätning och styrning av projektet Genomgångar och lägesavstämningar Redovisa projektgenomgångar Redovisa hur projektmålen uppnås Identifiera negativa effekter och vidta förebyggande åtgärder

6 Exempel på punkter i en riskhanteringsplan
Avtalets innehåll Ekonomi Tider Politiska/juridiska Krav/begränsningar Resurser Tekniska Kvalitet Arbetsmiljö Miljö Projektledning Kompetenser IT-relaterade Etc. Exempel på riskkällor Sammanfattning Projektbeskrivning Syfte Organisation/gränssnitt/ansvar Processer Aktiviteter Möten, information Rapporter, dokumentation Riskidentifiering Övervakning Riskregister Tidplaner

7 Exempel på punkter vid ett överlämnande/kontraktsgenomgång
Syfte: Att överföra all relevant info från tidigare skeden/faser till den/de som skall driva projektet vidare. Beställarens uttalade krav samt syften och ändamål med projektet Intressenters krav och önskemål. Beställarens mål och prioriteringar Kvalitet Miljö Arbetsmiljö och säkerhet Övrigt (estetik, mtrlval, UE, etc.) Vårt åtagande. Avtalets innehåll. Väsentliga förhandlingspunkter Bedömda/diskuterade osäkerheter/risker Tider, deltider, etappindelning, Rapporteringar, möten. Dokumentation, fortlöpande besiktning, provningar Ekonomiuppföljning Sätt för hantering av ändringar och tillägg (ÄTA) Avvikelsehantering Avslut, Sätt för överlämnande, Relationshandlingar

8 Exempel på punkter vid ett startmöten
Syfte: Att se till att dels alla medarbetare och dels inblandade intressenter i projektet fått erforderlig information om omfattning, beställarens önskemål samt hur uppläggningen för genomförandet är planerad. 1 Allmän beskrivning, mål, avtal 2 Beställarens organisation. Konsulter   Gränsdragningar Vår organisation, - funktion, ansvar, befogenheter, 4 Projektplanering   a) identifierade risker, kritiska moment och osäkerheter   b) tidplan, deltider   c) resursplanering   d) arbetsplatsdispositionsplan   e) egenkontroller   f) leveransplan   h) hanteringar ändringar och tillägg 5 Tidredovisning Budget, konton Dokumenthantering, Distribution, remisser Miljöplan och miljöprogram Säkerhet och hälsa, arbetsmiljö Fortsatta möten och genomgångar Teknikfrågor Besiktningar, provningar Rapporteringar Övriga frågor

9 Exempel på ”Checklista inför byggmöten”
Handlingar (nya, reviderade, avvikande mot kontrakt?, omprojektering?) Tekniska och produktionstekniska förändringar (osäkerheter?) Tidplan och resurser (avstämning, prognos, arbetskraftfrågor) Hinder och störningar (avvikelser, dagboksanteckningar,anmälda?) Kvalitet och miljö (egenkontroll, provningar,mätningar) Arbetsmiljö (skyddsronder, risker, tillbud, samordningsansvar, mm.) Ekonomi (ÄTA, betalningsplan, regleringar, prognos, etc.) Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten UE (samordning, besked, information) Myndigheter (information, tillstånd, anvisningar, beslut) Besiktningar (utförda delbesiktningar? fortlöpande?) Administrativa frågor (organisation, ordning, samordning, rutiner) Övriga frågor (kontakter/information med kringboende, tredje man, mm.)

10 Exempel på dagordning vid byggmöten
Byggmöten skall hållas med tidsintervall enl. ök., t.ex. en gång var tredje vecka. Byggmöte skall följa i förväg uppgjord dagordning (alternativt gammalt protokoll fungerar som agenda?). omfattande t.ex. följande punkter Öppnande, nya frågor att ta upp? Tid för nästa (bygg)möte. Genomgång av föregående protokoll. Oavslutade frågor från tidigare möten. (Restlista?) Dagsläge pågående arbeten. (arbetskraftssituationen, resursläge). Avisering av nya förändringar i form av PM och ritningar. Beställningar av och bekräftelser av ändringar och tilläggsarbeten. Tidplan – redovisning av planers nuläge, avstämning, anmälan om hinder, störningar och andra behov av ändringar i tidplan. Ekonomifrågor inklusive slutkostnadsprognoser (ev. separat möte) Kvalitets- och miljökontrollfrågor, mätningar och provningar, Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten. Arbetsskyddsfrågor. UE-frågor (ev. separat möten) Övriga samordningsfrågor. Övriga frågor

11 Exempel på punkter för utvärdering av använda leverantörer
”Kvalitet” i leverans av produkt, entreprenad, tjänst som t.ex. leveranssäkerhet enligt avtalat/planerat utförande tider, plats resurser kompetens Fungerar egenkontroll tillfredställande liksom leveranskontroller Miljöledning och miljöbelastning (medvetenhet) Hantering av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor? (ordning och reda) Hantering av rapporterade reklamationer och leveransavvikelser Sätt för att rätta till påtalade fel och brister Krav på tillägg och ändringar (”dammsugare”) Prispolicy (”ärliga”) Tillmötesgående, serviceanda och flexibilitet Avtalstrohet (t ex vid ramavtal) Hur stöder leverantören vårt företags image på marknaden och mot våra kunder. Dokumentation av utförda leveranser, statistik, etc.

12 Kontraktsavslutning Avslutningen styrs av vad som avtalats och ev. tillägg. Punkter som kan vara aktuella vid ett överlämnande är Funktionsprovningar (singulära, samordnade) Drifts- och skötselinstruktioner Ev.”Handhavandeutbildning” Ev. CE-dokumentation Ev. brandskyddsdokumentation Relationsdokument Slutbesiktning => restlista? => garantiåtagande? Avveckling arbetsplats Slutrapport Ekonomisk slutreglering Ev. formellt slutbevis Arkivering av icke överlämnat material sker enligt fastställda rutiner.


Ladda ner ppt "Exempel på ”Checklista för produktionsplanering”"

Liknande presentationer


Google-annonser