Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semester – vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semester – vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester."— Presentationens avskrift:

1 Semester – vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

2 Semesterperiod + 1 semesterdag + 2 semesterdagar
SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Semesterperiod + 1 semesterdag Kommentar: I vårt kollektivavtal; Allmänna bestämmelser (AB) 27§, mom 4, framgår att 1-2 extra semesterdagar kan utbetalas om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs enligt bilden. En extra semesterdag om semestern placeras på semesterperiodens gräns och två extra semesterdagar om den placeras utanför semesterperioden. + 2 semesterdagar

3 Vad säger Semesterlagen och AB?
Semester är en inarbetad rätt till ledighet med betalning för rekreation, återhämtning och egna angelägenheter. Semesterlagens tanke är att semesterförläggningen ska göras i dialog mellan anställda och arbetsgivare med hänsyn till bägges behov. Frågorna kring semester har i vissa delar en sådan tyngd att de berörs av medbestämmandelagens krav på förhandling före beslut.

4 Semester är viktigt för ett långt och hållbart arbetsliv!
Därför ska hela årets semesterledighet kunna tas ut under året. Det är arbetsgivarens uppgift att planera sin verksamhet så att alla anställda kan ta ut hela sin semester på ett sätt som i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas önskemål. Arbetsgivaren ska alltså besluta om när (och inte om) semestern ska tas ut under året. Kommentar: Semester är också viktigt för att orka bedriva en god och säker vård!

5 Huvudsemester Huvudsemestern ska samverkas på varje arbetsplats och vara klar senast två månader före ledighetens början. Alla sommarsemestrar på arbetsplatsen ska vara klara samtidigt. Tvåmånadersregeln gäller även när semester söks för andra tidpunkter på året. Kommentar: Önskemål om förläggning kan anses beviljad om inget annat meddelats enligt ”tvåmånadersregeln” – SL §11. Kommentar: Vårdförbundet avdelning Jämtland har begärt att Region JH ska delge oss semesterlistor för samtliga enheter där vi har medlemmar för sommarens semestrar. Vi vill med detta klargöra vad som överenskommits med varje medlem.

6 Kan semestern återtas? En utlagd och beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Arbetsdomstolen har slagit fast att den inte ensidigt kan återtas utan fog, eftersom det innebär att ändamålet med semesterlagen och ledigheten sätts ur spel. AB har dock en sk arbetsgivarventil som innebär att den som påbörjat en semesterledighet kan beordras att avbryta den om synnerliga skäl uppstår. Paragrafen ska användas mycket restriktivt och bara vid situationer som absolut inte kunnat förutses och inte kan hanteras på något annat sätt. Det är en mindre olägenhet att beordra in någon som är i tjänst än att tvinga någon att avbryta en påbörjad semester. Så här står det i AB §27: Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbetstagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga. Anmärkning Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semesteråret. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.

7 Anträffbar på semestern?
Under ledighet har man ingen skyldighet att vara anträffbar eller hålla kontakt med sin arbetsplats. Därför bör sådant som scheman efter semestern också var klara i god tid inför en ledighet.

8 Ledighetsvärde Oberoende om du jobbar rak vecka eller på schema ska ledighetsvärdet vara likvärdigt: Fyra veckors sommarledighet motsvarar 30 dagar Fem dagars semester innebär nio dagars sammanhängande ledighet under övriga året för den som jobbar rak vecka. Rätten till lediga dagar är reglerade i AB §27: Mom. 11 Om annat inte överenskoms ska semesterledighet om möjligt förläggas så att den börjar dag efter fridag och slutar dag före fridag. Anmärkning En arbetstagare med ordinarie arbetstid enbart vardagar måndag–fredag och som får 25 semesterdagar i en följd får om semesterledigheten börjar med måndag och slutar med fredag en total ledighetsperiod av 37 kalenderdagar om lördag och söndag som omger semesterledigheten medräknas. Detta moment syftar till att personal med annan arbetstidsförläggning får en ledighets-period av motsvarande längd. De fridagar som omger semesterledigheten är en motsva-righet till lördag–söndag enligt föregående stycke. Detsamma gäller vid uppdelning av semesterledigheten. Mom. 12 Vid nattarbete kan det första arbetspasset efter semestern om minst en vecka infalla tidigast dagen efter semesterns slut. Detta kan dock ske vid högst ett tillfälle per semesterår. Ti On To Fr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Semesterpaket Många arbetsgivare erbjuder paketlösningar för de som avstår från semesterdagar/-veckor. Vårdförbundet tecknar aldrig avtal kring detta eftersom vi menar att våra medlemmar behöver sin semester för att orka bedriva en god och säker vård. Om en enskild medlem väljer att tacka ja därför att det passar bra, kanske till och med bättre, att ta ut ledighet annan tid och då erbjuds kompensation för detta har vi inga synpunkter på. Dock bör kompensation erbjudas alla som underlättar för verksamheten genom att sprida ut sin semester över året. Kommentar: Vårt råd är att man i samband med att man avstår från sommarsemester begär att få klart med förläggningen av semestern, så frågan inte förskjuts på obestämd tid.

10 Är vi trovärdiga om vi … Å´ ena sidan vill
ha förutsättningar för att kunna bedriva en god och säker vård ha återhämtningstid mellan arbetspassen slippa arbeta dubbelpass och övertid förbättra arbetsmiljön Och å´ andra sidan kan vi tänka oss att inte ta ut semester mot pengar Erfarenhet från tidigare är att det är svårt att få ut semester när man själv önskar även under andra perioder.

11 Låt oss få besked snarast …
Om någon mot sin vilja tvingas flytta semesterdagar utanför semesterperioden eller blir tillsagd att man inte får ta en redan beviljad semester!


Ladda ner ppt "Semester – vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester."

Liknande presentationer


Google-annonser