Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet."— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

2  Det sammanställda resultatet för koncernen uppgick till 32 Mkr.  Kommunens resultat är 20 Mkr  Årets nettoinvesteringar för koncernen uppgick till 225 Mkr, varav kommunen stod för 134 Mkr  Tre av fyra finansiella mål för kommunen uppnås Bokslut 2014

3 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultaträkning 2014

4 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultatutveckling 2005-2014

5 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Investeringar Kommunen

6 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Investeringar 2005-2014

7 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Balansräkning 2014

8 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Soliditetsutveckling, kommunen

9 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Pensionsåtagande, kommunen

10 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Övergripande budgetanalys Totalt budgetöverskott, +20 Mkr Nämndernas underskott -16 Mkr Arbetsgivaravgifter + 8 Mkr Pensioner - 2 Mkr Intern finansiering och övriga poster + 9 Mkr Skatteintäkter och generella statsbidrag + 12 Mkr Finansnetto + 8 Mkr

11 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Barn- och ungdomsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration1,1 Mkr Barnomsorg -3,3 Mkr Grundskola -10,3 Mkr Grundsärskola3,4 Mkr Arena och fritid -7,6 Mkr Musik och ungdom - 0,4 Mkr Totalt -17,1 Mkr

12 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Kommunstyrelsen Budgetavvikelse Styrelse 1,7 Mkr Kommunledning 6,9 Mkr Räddningstjänst/försäkring 1,0 Mkr Gymnasium/Vuxenutbildning-1,5 Mkr Totalt 8,1 Mkr

13 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Samhällsbyggnadsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,5 Mkr Gator/vägar, park, teknik/trafik 1,1 Mkr Fastighetsenhet 3,7 Mkr Städ-/kost-/serviceenhet 1,0 Mkr Skattefinansierad verksamhet6,3 Mkr VA-verksamhet-3,4 Mkr Renhållningsverksamhet 0,3 Mkr Taxebaserad verksamhet-3,1 Mkr Totalt samhällsbyggnadsnämnd 3,2 Mkr

14 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration - 0,1 Mkr Vård och omsorg -11,5 Mkr Individ- och familjeomsorg 5,9 Mkr Omsorg om funktionshindrade -6,1 Mkr Arbetsmarknadsavd 0,2 Mkr Totalt -11,6 Mkr

15 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Övriga nämnder Budgetavvikelse Byggnadsnämnden1,5 Mkr Kommunfullmäktige -0,3 Mkr Kulturnämnden 0,1 Mkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden0,3 Mkr Revisionen0,0 Mkr Valnämnden0,1 Mkr Överförmyndarnämnden0,1 Mkr Totalt1,8 Mkr

16 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Avstämning finansiella mål Årets resultat är 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: >0,5 %. Målet uppnås. Kassalikviditeten uppgår till 75 %. Mål: >50%. Målet uppnås. Soliditeten är 53 %, med hänsyn till pensionsåtaganden 6 %. Mål: >53 %. Målet uppnås inte. Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital. Måttet uppgår till 90 % Mål: <96 %. Målet uppnås.

17 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Bolagens resultat

18 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Sammanfattning Balanskravet uppnås Årets resultat är bra, med hänsyn till årets förutsättningar 7 av 9 nämnder inom budget, men stora underskott i Bou och Socn. Intern kontroll enligt beslutat reglemente Stor eftersläpning i beslutade investeringsprojekt Tre av fyra finansiella mål nås Samlad bedömning: God ekonomisk hushållning

19 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Framtid 6 Mkr i budgeterat resultat 2015 – Små marginaler Obalanser i flera nämnder Fortsatt hög investeringsnivå i Mål och resursplan Flyktingmottagande ställer ökade förändrade krav på organisationen Ökad efterfrågan på bostäder Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin Snabb ökning av pensionskostnader

20 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Tack!

21 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Omvärldsanalys Innehåll: Globala drivkrafter Befolkningsprognos Strategiska områden Kärnverksamheter Utmaningar: Bostäder Utbildning Arbetsmarknad Flyktingmottagande och integration

22 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin

23 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Snabb ökning av pensionskostnader

24 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultaträkning 2014

25 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Preliminärt bokslut 2014

26 Målavstämning 2014 4 delvis


Ladda ner ppt "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet."

Liknande presentationer


Google-annonser