Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommun- fullmäktige 1 Val nämnden 6 Kommunrevision 2 3 Kommunala bolag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommun- fullmäktige 1 Val nämnden 6 Kommunrevision 2 3 Kommunala bolag"— Presentationens avskrift:

1 Kommun- fullmäktige 1 Val nämnden 6 Kommunrevision 2 3 Kommunala bolag 7 Stads kontoret 26 Stads direktör 4 Överförmyndar nämnd 8 Kultur-nämnden 9 Fritids -nämnden 10 Social nämnden 11 Sociala områdesnämnden 12 Tekniska nämnden 13 Stadsbyggnadsnämnden 14 Krisledningsnämnden 16 Miljönämnden 15 Gymnasie nämnden 17 Skol och barnomsorgs nämnden 18 19 20 Socialtjänsten 21 Tekniska kontoret 22 Stadsbyggnads kontoret 23 Räddningstjänsten 27 Miljö kontoret 24 25 Skol- och barnomsorg förvaltningen Kultur JKPG Fritid JKPG På ”pusselbitarna” står ett nummer och på nästa sida är det förklarat vad varje del gör.

2 1. Kommunfullmäktige är högsta beslutande instans i kommunen men fattar inte alla beslut. Åtskilliga frågor överlåts till kommunstyrelsen eller någon av de 15 nämnderna. 10. Fritidsnämnden har ansvaret för fritidsverksamheten i Jönköpings kommun. 19. Kultur JKPG allmän kulturell verksamhet, bibliotek, stöd till kulturföreningar, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning m.m. Driver Tändsticksmuseet och Fågelmuseet. 2. Revisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Jönköpings kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som det var tänkt. (Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet). 11. Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter. 20. Fritid JKPG bedriver fritidsanläggningar, fritidsverksamhet, föreningsstöd, barn och ungdoms verksamhet, fritidsgårdar m.m. Driver 5 tempererade badanläggningar 3. Kommunstyrelsen skall bereda kommunfullmäktiges samtliga ärenden. De huvudsakliga uppgifterna är att ansvara för kommunens utveckling och ekonomi, översiktlig fysisk planering, mark- och bostadsförsörjning, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, inköps-, informations- och turistfrågor samt organisationsfrågor. 12. Områdesnämnderna har till uppgift att besluta i alla frågor som rör stöd, vård eller annan åtgärd beträffande enskild person. Det kan gälla t.ex. äldreomsorg i form av hemtjänst, service till utvecklingsstörda . 21. Socialtjänsten bedriver äldre omsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, särskilda boenden och daglig verksamhet m.m. 4. Varje kommun ha en kommundirektör som är underställd kommunstyrelsen och leder kommunens förvaltning, ekonomi samt övriga verksamhet. Fullmäktige väljer kommundirektören tills vidare eller för viss tid. 13. Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och va-anläggningar. Nämnden har också ansvar för avfallshantering, färjetrafik, hamnar och parkeringsverksamhet samt planering för kommunens bostads- och markförsörjning. 22. Tekniska kontoret bedriver fast egendom, fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar, va-anläggningar, färjetrafik och hamnar m.m. 5. Kommunledningskontoret arbetar under kommunstyrelsens ansvarsområde och har till uppgift att strategiskt leda och samordna kommunens verksamhet. Det kan gälla information, ekonomi, juridik, personal, IT, omvärldsbevakning med mera. 14. Stadsbyggnadsnämnden har hand om utveckling och samordning av stadsbyggnadsfrågor i sin helhet. Detta innefattar ansvar för byggande, planering, fastighetsbildning och trafik samt kommunens kart- och mätningsinfrastruktur. Stadsbyggnadsnämnden har även hand om räddningstjänst- och brandtillsynsfrågor. 23. Stadsbyggnadskontoret bedriver byggande, fastighetsbildning, trafik- och utvecklingsprojekt, kartor och mätning m.m. 6. Valnämnden svarar för genomförandet av valen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet. Valnämnden administrerar också folkomröstningar. 15. En stor del av miljönämndens verksamhet är reglerad i olika lagar, t.ex. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagen. 24. Miljökontoret bedriver tillsyn av industrier, vissa bostadsfrågor, föroreningar i mark, luft och vatten, livsmedelstillsyn och djurskyddstillsyn m.m. 7. Bolag där kommunen är ensam ägare eller har ägarmajoritet. Jönköpings kommuns bolag är samlade i en koncern med Jönköpings Rådhus AB som moderbolag. Koncernen omfattar 17 dotterbolag varav 15 helägda och två delägda. 16. Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta en plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser. 25. Skol- och barnomsorgsförvaltningen bedriver skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola m.m.. Driver UPPTECH. 8. Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap jämlikt föräldrabalken. 17. Gymnasienämnden har ansvar för alla frågor som rör gymnasieutbildning, inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Gymnasienämnden har också genom Ungdomscentrum ett ansvar för arbetslösa ungdomar upp till 25 år. 26. Stadskontoret bedriver kommunstyrelsens förvaltning, service för den politiska organisationen, strategi, lednings och utvecklingsresurs för kommunen, informationssystem, informationsteknik, övergripande personalfrågor m.m. 9. Kulturnämnden är ansvarig för kommunens kulturverksamhet. De huvudsakliga ansvarsområdena är allmänkulturell verksamhet och biblioteksverksamhet. 18. Skol- och barnomsorgsnämnden ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, grundskola, särskola, fritidshem och kulturskola. Jönköping Science Center ingår också. 27. Räddningstjänsten bedriver skydd mot olyckor såväl förebyggande som akuta insatser, krishantering m.m.

3 Här beskriv hur beslutsprocessen
En handling kan komma in till kommunen via fax, e-post, brev från myndigheter, kommuninvånare eller andra kommunala nämnder/råd/styrelser. All inkommen post registreras så det kan behandlas i rätt ordning och för att allmänheten ska se vad som är på gång (undantag är sådana handlingar som är hemliga). Varje nämnd har sin egen registrering av handlingar. Där tar anställda tjänstemän fram beslutsunderlag som politikerna har beslutat om. Innan ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd måste det förberedas. Detta kan göras med ex en bild, en karta, utredning eller kostnadsberäkning. Ärendet kan också skickas på remiss för att ex andra nämnder har specialkunskaper om ärendet. När alla synpunkter är samlade av handläggaren gör han/hon en sammanställning inför kallelsen. Kallelsen innebär att ordföranden har fått det material som krävs för att kunna ta ett beslut. Kommunens beslutprocess bygger på skriftligt material för att allmänheten ska kunna ta del av ärendet. Detta kan göras på bibliotek, kommunhuset, medborgarkontoret och ofta på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige beslutar sen ärendet i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och invånarna som bor där. Exempel på frågor som han beslutar är; hur kommunen organisera sin verksamhet, hur stor kommunalskatt som invånarna ska betala han besluta även om kommunens budget och fördelar pengar mellan nämnderna. För de övriga frågor som inte har så stor vikt kan kommunstyrelsen eller nämnderna själva besluta om (frågor som kommunfullmäktige har beslutat att de får handlägga). Efter varje sammanträde skrivs ett protokoll och en paragraf för varje ärende. Protokollet godkänns av ordföraren tillsammans med några ledamöter som utsetts till justerare (kontrollerar att beslutet är riktigt). Efter beslutet publiceras det på kommunens hemsida och på en anslagstavla i kommunhuset. Allmänheten har nu 3 veckor på sig att överklaga. Alla beslut skickas också till de berörda i en kopia. Alla medlemmar i kommunen har också rätt att överklaga oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstmän. När ärendet sen är slutbehandlat skall det arkiveras så att det lätt går att hitta ett gammalt ärende.


Ladda ner ppt "Kommun- fullmäktige 1 Val nämnden 6 Kommunrevision 2 3 Kommunala bolag"

Liknande presentationer


Google-annonser