Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vimmerby 111108 Magnus Klofsten Generella framgångsfaktorer i kluster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vimmerby 111108 Magnus Klofsten Generella framgångsfaktorer i kluster."— Presentationens avskrift:

1 Vimmerby Magnus Klofsten Generella framgångsfaktorer i kluster

2 Vimmerby Övergripande resultat  Fem framgångsfaktorer definierade: Idé, aktiviteter, organisation, engagemang & drivkrafter och kritisk massa  Framgångsfaktorerna är dynamiska och genom operationalisering så går dessa att mäta och praktiskt tillämpa  En klusterplattform måste etableras för att trygga klusterorganisations långsiktiga överlevnad och utveckling

3 Vimmerby Relevans och syfte Mycket lite forskning kring framgångsfaktorer i kluster! Studiens syftet är att:  utveckla generella framgångsfaktorer som möjliggör mätning av kvalitativa faktorer och dynamisk förändring i kluster  minska ner på antalet faktorer för att undvika administration och byråkrati  få fram framgångsfaktorer som upplevs som relevanta att användas som uppföljnings-, utvärderings- och utvecklingsinstrument.

4 Vimmerby Metod och avgränsningar Studien har genomförts i följande fem steg: 1.litteraturgenomgång 2.definition av framgångsfaktorer 3.intervjuer med företrädare för kluster 4.matchning av definierade framgångsfaktorer och genomförda intervjuer. 5.analys, slutsatser och rekommendationer. Kluster som har intervjuats: InternetBay, SMIL, Svenskt Marintekniskt Forum, The Paper Province och Uppsala BIO

5 Vimmerby Kluster (definition) Kluster= ’… en samling aktörer – såväl individer, företag som organisationer – som på något sätt kan sägas höra samman; genom att vara verksamma i samma eller besläktade branscher, genom olika former av relationer mellan varandra och genom att verka inom ett begränsat geografiskt område’. (Porter, 1998; Sölvell, 2009, Ylinenpää et al, 2003) Oplanerade respektive planerade kluster!?

6 Vimmerby Framgångsfaktorer Klustrets verksamhet: Idé (vem, vad, vilka, förankring och varumärke) Aktiviteter (förmåga att förverkliga verkliga behov) Organisation (koordinering och samordning)

7 Vimmerby Framgångsfaktorer Klustrets aktörer och individer: Engagemang och drivkrafter (närvaro av eldsjäl(ar) och engagerade medlemmar)

8 Vimmerby Framgångsfaktorer Klustrets externa koppling: Kritisk massa (tillräckligt antal och en mångfald för att klustret skall kunna fungera effektivt)

9 Vimmerby Resultat  Fem framgångsfaktorer har definierats och intervjuerna ger ett starkt stöd för dessa  Framgångsfaktorerna är dynamiska och genom operationalisering så är det högst troligt att dessa går att mäta och praktiskt tillämpa  En klusterplattform måste etableras för att trygga klusterorganisations långsiktiga överlevnad och utveckling

10 Vimmerby The growth and development process Cluster platform

11 Vimmerby Klusterplattform ’Ett tillstånd där klusterorganisationen tillförs resurser och kan utnyttja dessa på ett sådant sätt att det kan överleva och utvecklas – under någorlunda normala förhållanden. Genom att uppnå en klusterplattform kan klusterorganisationen i hög grad på egen hand tillskapa resurser och hantera dessa på ett tillfredsställande sätt. Denna egenskap är inte tillfällig utan långsiktig. Det är frågan om en mer komplett klusterorganisation’. (jfr Klofsten, 1992, s. 9)

12 Vimmerby Implikationer och rekommendationer  Oberoende typ av kluster eller stadium i utvecklingen det befinner sig i ställa relevanta frågeställningar som appellerar på klustrets dagliga verksamhet o Rekommendation: Utgå från den operativa verksamheten och den nytta klustret gör för dess aktuella målgrupp

13 Vimmerby Implikationer och rekommendationer  Genom att jämföra framgångsfaktorerna med varandra går det att på ett relativt enkelt sätt bedöma orsak och verkan samband i klustrets utveckling o Rekommendationer: Ge en helhetsbild – den interaktion som finns mellan faktorerna i klustrets verksamhet

14 Vimmerby Implikationer och rekommendationer  En kvalitativ ansats möjliggör en analys av utvecklingens dynamik och de eventuella lärprocesser som sker i klustret o Rekommendationer: Ta hänsyn till klustrets mognadsgrad - faktorerna på övergripande nivå kan vara desamma men kan vara olika utvecklade beroende på hur långt ett kluster har kommit i mognad

15 Vimmerby Fortsatt forskning Förslag på fortsatt forskning:  operationalisering av och design av enkät  testning av enkäten på pilotkluster  urval av kluster (nationellt/internationellt)  telefonbaserad enkätstudie  analys av enkäter och sökning efter likheter respektive likheter bland kluster  diskussion, slutsatser och rekommendationer


Ladda ner ppt "Vimmerby 111108 Magnus Klofsten Generella framgångsfaktorer i kluster."

Liknande presentationer


Google-annonser