Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och elevers rätt till en trygg skolmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och elevers rätt till en trygg skolmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Barn och elevers rätt till en trygg skolmiljö
Rädda Barnen, 21 mars 2015 Jenny Holden Nyström, jurist och Elisabeth Scholander, jurist

2 Presentation 1. Barn- och elevombudet 2. Kränkande behandling
3. BEO:s utredning 4. Statistik 5. Lagstiftning – ansvar och skyldigheter 6. Skadestånd 7. BEO:s vision 9. Hur ni når oss!

3 Allas rätt till en trygg skolmiljö
Skolplikt för alla barn i Sverige från 7 års ålder t.o.m. våren åk 9 En trygg skolmiljö ger bättre resultat Arbetet mot kränkningar är lika viktigt som bra undervisning i matematik och svenska Skolinspektionens mål En god utbildning i en trygg miljö (5 kap. 3§ skollagen) BEO:s vision Nolltolerans mot kränkningar

4 Barn- och elevombudet Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman
Kansli med 19 personer Kanslichef 2 administratörer 3 gruppledare/beslutsfattare 13 jurister

5 Vad gör BEO? Tar emot och utreder anmälningar om kränkande behandling
Driver skadeståndsprocesser Informerar om lagstiftningen och vår funktion Samarbetar med andra myndigheter, ombudsmän och organisationer m.m.

6 Kränkande behandling Skollagen (2010:800) 6 kap (fr.o.m. 1 juli 2011) Definition: ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet (6 kap 3 § skollagen) Vad tror ni att det kan vara? Det kan exempelvis se ut så här:

7 Exempel på kränkande behandling
Fysiska angrepp: slag, sparkar, stryptag, spotta på en elev/ägodelar, gömma/förstöra elevs saker, klippa av hår etc Verbala angrepp: nedsättande kommentarer, ”hora”, ”ful du är” etc ”Psykiska angrepp”: utfrysning, stirra, göra tecken åt någon

8 Hur upptäcka kränkande behandling hos barn?
Dämpat humör, nedstämdhet av oklar anledning Ångest/ledsenhet inför att gå till skolan, kvällar/helger Ont i magen/huvudet varje dag Umgås inte med vänner/saknar kompisar Slutar med olika aktiviteter som tidigare tyckt om Frågor kring livet och döden, ”varför ska jag leva”? Sämre skolresultat Avgörande att ta det barn berättar på allvar, inte skoja bort!

9 BEO’s utredning Anmälan kommer in – vad anmäler personer?
Huvudmannen får yttra sig – vad ska de svara på? Kännedom, utredning, åtgärder = upphört? Ja/nej uppföljning/upptrappning + dokumentation Anmälaren och huvudmannen får lämna synpunkter BEO fattar beslut: Ingen åtgärd, anmärkning, föreläggande, föreläggande med skadestånd, avstå från ingripande mfl kombinationer Om anmälare/huvudman inte är nöjd = begära omprövning

10 BEO’s utredning forts…
Särskilt allvarliga uppgifter - Hantering i särskild ordning - Socialtjänstanmälan (20-30 st /månad) Omgående telefonsamtal med skola o huvudman Besök på skolan Uppdelning BEO/Skolinspektionen? Uppdelning BEO/DO? - Diskrimineringsgrunderna Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Sexuell läggning, Funktionshinder, Könsöverskridande identitet, Ålder

11 Statistik 7-8 % av både pojkar och flickor är mobbade i skolan = ca elever, av dessa är 1,5 % mobbade under ett år eller längre (källa: Skolverket) Inkomna anmälningar till BEO År anmälningar År anmälningar År anmälningar År anmälningar År anmälningar År anmälningar (24%)

12 Statistik 2014 80 % - kränkningar i grundskola
60 % - elevkränkningar 40% - vuxenkränkningar Verbala och fysiska kränkningar 2014 Beslut: 874 (47 %) brister hos hm 42 beslut om skadestånd

13 Lagstiftning 1 april 2006 – BeL (Barn- och elevskyddslagen)
Skollagen (1985:1100) 14 a kap (fr.o.m. 1 januari 2009) Diskrimineringslagen (DO) Skollagen (2010:800) 6 kap (fr.o.m. 1 juli 2011) Lagstiftarens budskap = nolltolerans mot kränkande behandling

14 Anmälningsplikt Gäller efter 1 juli 2011
Personal ska rapportera till rektor och rektor till huvudmannen. Elevens upplevelse av utsatthet Huvudmannen har yttersta ansvaret och kan rikta resurser där det finns problem.

15 Utreda och vidta skäliga åtgärder
När personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling inträder HANDLINGSPLIKTEN Huvudmannen ansvarar för att skyndsamt utreda uppgifterna vidta skäliga åtgärder

16 Mer om utredning och åtgärder
Exempel på utredning: samtal med de berörda eleverna Samtal med personal Samtal med vårdnadshavare Observationer av gruppen Exempel på åtgärder: Samtal med samtliga vårdnadshavare till berörda elever Utökad vuxennärvaro vid ”riskplatser”, ex korridorer, omklädningsrum Information till samtlig berörd personal om situationen Omplacering i klassrummet Gruppstärkande aktiviter/utbildning i likabehandlingsfrågor Uppföljning – har kränkningarna upphört?

17 Mer om utredning och åtgärder
Uppföljning – har kränkningarna upphört? Dokumentation av utredning och åtgärder = viktigt vid utvärdering av insatserna Om KB inte har upphört krävs nya och ändrade åtgärder Räcker inte med upprepade samtal

18 Skadeståndsärenden BEO har möjlighet att framställa krav på skadestånd gentemot huvudmannen BEO har idag fattat ca 275 beslut om framställande av skadeståndsanspråk sedan 1 april 2006 4 pågående domstolsprocesser Eventuella förlikningsdiskussioner Vid ej träffad förlikning företräder BEO eleven efter medgivande i en domstolsprocess.

19 Hur bestäms skadeståndsbeloppen?
Kränkningens art och omfattning Elevens ålder Kränkning av personal Huvudmannens utredning och åtgärder Dubbla syftet med skadeståndet - kompensation och prevention

20 BEO:s vision- det går att stoppa kränkningar
Lyssna på barnen/eleverna! Tolka signalerna! NOLLTOLERANS Anmäl till rektor och hm! Samarbeta med föräldrarna!

21 Kontaktuppgifter Webbplats – här kan du anmäla: Jourtelefon mån – fre, kl. 9-12, tel. nr: E-post:


Ladda ner ppt "Barn och elevers rätt till en trygg skolmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser