Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Allmänna bestämmelser för transport av farligt gods

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Allmänna bestämmelser för transport av farligt gods"— Presentationens avskrift:

1 1. Allmänna bestämmelser för transport av farligt gods
ADR Grundutbildning 1. Allmänna bestämmelser för transport av farligt gods

2 ADR-intyg grundkurs Grundutbildningen ger ett ADR-intyg
med behörighet att transportera: Farligt gods som styckegods Farligt gods som bulktransport Farligt gods i tankcontainrar med en individuell volym på högst 3000 Efterhand införs ett nytt ADR-intyg som även är försett med foto

3 Internationella regelverk
United Nations Recommendations for the transport of Dangerous Goods International Maritime Dangerous Goods Code IMDG Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses RID Technical instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by air ICAO-TI ADR European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

4 Multimodala transporter
- IMDG och ICAO-TI (IATA-DGR) är globala regelverk - ADR och RID är Europeiska regelverk Med multimodal transport menas att transporten sker med mer än ett transportslag, t.ex. VÄG - SJÖ

5 Internationella transporter
Ca 40 länder ingår i ADR-överenskommelsen

6 Östersjöavtalet Östersjöavtalet får tillämpas på färjor i Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Östersjön begränsat i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil. Vid överfart ska godset vara förpackat, märkt, lastsäkrat enligt ADR och transporten ska ha handlingar enligt ADR!

7 Östersjöavtalet När Östersjöavtalet tillämpas ska en transportenhet ska vara försedd med orangefärgade skyltar fram och bak under färjetransporten även vid transport som: begränsad mängd, värdeberäknad mängd eller när man transporterar tömda ej rengjorda förpackningar. Kollin ska vara försedda med märket för miljöfarliga ämnen eller märket för ”marine pollutant” när så krävs!

8 Kombitransporter Järnvägsvagnen skall förses med storetiketter
på båda sidorna motsvarande det lastade godset Vägfordonet skall förses med märkning och eventuell etikettering enligt ADR

9 2. Lagstiftning, ansvarsförhållanden och skyldigheter
ADR Grundutbildning 2. Lagstiftning, ansvarsförhållanden och skyldigheter

10 Lag- och förordning Av lagen framgår b.la. att med transport avses:
förflyttning med fordon lastning och lossning Mellanlagring som utgör ett led i förflyttningen Lagen gäller för alla fordon som transporterar farligt gods!

11 Transport- och tillsynsmyndigheter
Följande transport- och tillsynsmyndigheter gäller för de olika transportslagen: Landsvägs- transporter Järnvägs- Sjö- Flyg- Transport- myndighet Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Transportstyrelsen Tillsyns- Polisen styrelsen Sjöfartsverket Kust- bevakningen Luftfarts-

12 Säkerhetsrådgivarens ansvar
Säkerhetsrådgivaren har följande uppgifter: Under verksamhetsledningens ansvar, verka för att olyckor i samband med transporterna förebyggs ge råd om verksamhet som rör transport av farligt gods överlämna en årlig rapport till verksamhetsledningen

13 Avsändare och avsändarens ansvar
Avsändare enligt ADR är: den som lämnar farligt gods för transport eller, den som för egen räkning utför transport av farligt gods eller, den som är angiven som avsändare i ett upprättat transportavtal Avsändaren ska: försäkra sig om att godset är klassificerat och tillåtet för transport förpacka det farliga godset i godkända förpackningar märka och etikettera kollin utfärda godsdeklaration

14 Transportörens ansvar
Transportören ansvarar för: att förare med rätt utbildning genomför transporten kontrollera att det farliga gods som ska transporteras är tillåtet för transport att skriftliga instruktioner (transportkort) finns med på transporten att transportenheten är försedd med rätt utrustning att transportenheten har skyltar och när så krävs storetiketter att kontrollera att datum för nästa kontroll inte överskridits, t.ex. brandsläckare och tankcontainrar

15 Förarens ansvar Föraren ansvarar för:
kontroll av transporthandlingarna skyltning och när så krävs storetikettering kontroll av att fordonsutrustningen finns med kontroll av att utrustning enligt skriftliga instruktioner finns med att kontrollera att man inte har överlast lastsäkring val av rekommenderad färdväg att inte ta emot skadade kollin

16 Övrigas ansvar Följande har också ett ansvar: Lastaren Mottagaren
Lossaren Kom ihåg: När Du som förare deltar i lastning eller lossning gäller samma ansvar för Dig som för lastaren eller lossaren!

17 Transportskydd De transportörer som transporterar farligt gods med hög riskpotential ska ha en TRANSPORTSKYDDSPLAN och praktiskt tillämpa dessa. Farligt gods med hög riskpotential:

18 3. Risker med farligt gods
ADR Grundutbildning 3. Risker med farligt gods

19 Vad är farligt gods? Explosivt Brandfarligt Självantändande
Farligt gods är ämnen och föremål som utgör en direkt risk för människa och miljö. Farligt gods kan vara: Explosivt Brandfarligt Självantändande Smittförande Frätande

20 De olika klasserna 5.1 Oxiderande ämnen 1 Explosiva
5.2 Organiska peroxider 1 Explosiva ämnen 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 2 Gaser 7 Radioaktiva ämnen 3 Brandfarlig vätska 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som reagerar häftigt vid kontakt med vatten 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål


Ladda ner ppt "1. Allmänna bestämmelser för transport av farligt gods"

Liknande presentationer


Google-annonser