Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetens/företagets namn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetens/företagets namn"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetens/företagets namn
Framsidan skall domineras av en kartbild över anläggningen. Följande information skall finnas: Verksamhetens/företagets namn Objektsnummer Core (fås från kontaktperson Västra Sörmlands Räddningstjänst) Besöksadress, ort/kommun På Kartbilden skall följande märkas ut med symboler från symbolschemat (se Flik 1/Blad 2): Norr-pil Tillfartsvägar Angreppsvägar till området/anläggningen Placering av insatsplan Placering av Centralapparat Närliggande Brandposter Brytpunkt om denna kommer med Xx Företags logga

2 Innehållsförteckning
Plan Flik Blad Översiktsbild 1 Innehållsförteckning Symbolförteckning 2 Objektsinformation 3 Situationsplan 4 Situationsplan Flygfoto 5 Planritningar Kontor/Mäss Vagnhall Plan Flik Blad Avstängningar 5 Special 6 På denna sida skall en innehållsförteckning för anläggningens insatsplan finnas. De första 5 raderna skall stå som de står, övriga skall ändras utifrån det upplägg som beslutats i samråd med Västra Sörmlands Räddningstjänst. Ritningsföljden för insatsplanen sorteras så att lägst våningsplan placeras underst och högst våningsplan placeras överst enligt Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm, SBF 1021:1. Innehållsförteckning Flik1/Blad1

3 Symboler Norrpil Röklucka, don för manuell/teknisk öppning Ledningsplats Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Här är du Röklucka i mark Återsamlingsplats Klass 2, Gaser Angreppsväg - Utifrån Mekanisk ventilation, don för öppning Klass 3, Brandfarliga vätskor Uppsamlingsplats Angreppsväg - Inifrån Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Brandutrustning Uppställningsplats släckfordon Huvudangreppsväg Klass 4.2, Självantändande ämnen Inomhusbrandpost Uppställningsplats stegfordon Placering Insatsplan Klass 4.3, Utvecklar brand- farliga gaser vid kontakt vatten Handbrandsläckare Uppställningsplats hävare Nyckelskåp Skydda objekt Klass 5.1, Oxiderande ämnen Uppställningsplats tankfordon Symbolerna som finns med är en standardiserad grunduppsättning för insatsplanering. Vid oklarheter i val av symbol kan kontakt tas med Västra Sörmlands Räddningstjänst. Centralapparat Sprinkler Klass 5.2, Organiska peroxider Uppställningsplats motorspruta Undercentral Sprinklercentral Allmän varning Klass 6.1, Giftiga ämnen, Brandförsvarstablå Inert gassläckanläggning Varning 1, 2, 3 Klass 6.2, Smittförande ämnen Brandpost Koldioxid Laser Klass 7, Radioaktiva ämnen Stigarledning Sprinklercentral, vatten Högspänning Klass 8, Frätande ämnen Stigarledning uttag Sprinklercentral, annat släckmedel Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Ventil 1, 2, 3 Stigarledning matning Särskilda brandrisker Brandcellsgräns EI120 Räddningsväg Anslutningsdon för skum Stora värden Hinder Brandcellsgräns EI60 Speciella risker Röklucka manuell öppning Grind Brandcellsgräns EI30 Röklucka teknisk öppning Brytpunkt Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Räddningsväg/Brandväg Symbolförteckning Flik1/Blad2

4 Objektsinformation Flik2/Blad3 Byggnadsinformation Insatsinformation
Objektsnummer : xx Nykelnummer : xx Adress: xx Fastighetsbeteckning: xx Kommun: xx Byggnadsår: xx Våningsantal: xx Bärighet: xx Sektioneringar: xx Insatsinformation Brytpunkt: xx Risker: xx Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: xx Avstängningar: EL: xx Gas: xx Kem: xx Ventilation: xx Vatten: xx Avlopp/dagvatten: xx Taktik: xxx På detta blad finns fem rubriker. Informationen läggs in i textrutor. Informationen på denna sida skall vara övergripande för hela anläggningen. Möjlighet att ange motsvarande information för varje separat byggnad/våning finns under planritningarna. Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): (fås från Västra Sörmlands Räddningstjänst) Adress: (Besöksadress) Kommun: Fastighetsbeteckning: Byggnadsår: (årtionde) Våningsantal: Sektioneringar: (grundläggande klass, brandväggar etc.) Bärighet: (grundläggande klass) Verksamhetsinformation (övergripande) Personantal (dag/natt): Verksamheter: (verksamhetsbeskrivning t ex vård, kemisk industri) Prioriterade verksamheter: (särskilt känslig verksamhet, t ex arkiv, serverrum i samråd med räddningstjänsten) (till personer/befattningar som finns tillgängliga dygnet runt) Kontaktinformation Kontaktperson 1: Telefon (dag/natt): Kontaktperson 2: Insatsinformation (informationen kan fås från företagets riskanalyser t ex var säkra platser finns, samråd skall ske med räddningstjänsten avseende brytpunkt och taktik) Brytpunkt: Risker: (kan utgöras av utdrag från företagets riskanalys) Kemikaliehantering Kontaminerat vatten Gas/rökgasinnehåll Brandförlopp Konstruktion Robotar mm Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Internt utrymningslarm/meddelande Organisation Uppsamling Avstängningar: EL Gas Ventilation Kem Vatten Avlopp/dagvatten (tillvägagångssätt vid insats avseende tryckkärl, brandfarlig vara etc., i samråd med räddningstjänsten) Taktik: Uppsamlingsanordningar Specialutrustning/installationer Restvärdesplanering (t ex SAFIR) Brandtekniska installationer (dessa skall även märkas ut på planritningar, för större anläggningar kan separata situationsplaner krävas) Centralapparat placering: Släcksystem, sprinkler: (vilken typ samt vilka byggnader, områden) Brandgasventilation: Styrfunktioner för räddningstjänsten: Stigarledningar: Verksamhetsinformation Verksamheter: xx Personantal (dag/natt): xx Skyddsvärda objekt: xx Brandtekniska installationer Centralapparat Placering. xx Sprinkler: xx Brandgasventilation: xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Stigarledningar: xx Kontaktinformation Kontaktperson 1: xxxxxxx(Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): xxxxx/xxxxxx Kontaktperson 2: xxxxxxx Telefon (dag/natt): xxx/xxx Objektsinformation Flik2/Blad3

5 4 Följande skall märkas ut på situationplanen:
Huvudinfart till området Huvudangreppsväg samt alternativa angreppsvägar till byggnaderna Räddningsvägar/körbar väg Byggnader Brandväggar samt brandcellsgränser mellan byggnader Centralapparat och nyckelskåp Norrpil I höger marginalen skall symboler med förklaring läggas in. Längst ner i dokumentet finns en skala vilken skall fyllas i. m 4

6 5 Infoga ett flygfoto över objektet hämtas förslagsvis på Google Earth
Längst ner i dokumentet finns en skala vilken skall fyllas i. m 5

7 6 Byggnadsinformation Risker: xx Byggnadsår: xx Våningsantal: xx
Bärighet: xx Sektioneringar: xx Verksamhet: xx Personantal (dag/natt): xx/xx Skyddsvärda objekt: xx Risker: xx Släcksystem: xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Taktik: xx Här skall aktuell byggnad zoomas in från situationsplanen. Uppe i högra hörnet skall en översiktsbild finnas, den skall vara orienterad enligt byggnadsritningen. Följande skall märkas ut på byggnadsritningen: Angreppsvägar till byggnaden Brandcellsgränser med brandteknisk klass Centralapparat, undercentraler och brandförsvarstablå Stigarledningar Brandgasventilation Sprinklercentral Sprinklade ytor Avstängningar Övriga bandtekniska installationer (i samråd med Västra Sörmlands Räddningstjänst) Risker, kemikalier, tryckkärl, brandfarlig vara etc. Prioriterade verksamheter Norrpil I höger marginal skall textinformation om bygganden samt förklaringar till aktuella symboler fyllas i. Längst ner i dokumentet finns en skala som skall fyllas i. Höjdgraf skall infogas. Följande information skall fyllas i: Byggnadsinformation Byggnadsår: (årtionde) Våningsantal: Bärighet: (grundläggande klass) Sektioneringar: (grundläggande klass, brandväggar etc.) Verksamhet: (verksamhetsbeskrivning t ex vård, kemisk industri) Personantal (dag/natt): Skyddsvärda objekt: (särskilt känslig verksamhet, t ex arkiv, serverrum) Risker: (kemikaliehantering: ämne, mängder samt typ av hantering/förvaring) Släcksystem: (vilken typ av system, t.ex. sprinkler samt vilka byggnader, områden) Styrfunktioner för räddningstjänsten: Sprinkler Utrymningslarm Taktik: Uppsamlingsanordningar Specialutrustning/installationer m 6

8 7 Byggnadsinformation Risker: xx Byggnadsår: xx Våningsantal: xx
Bärighet: xxx Sektioneringar: xx Verksamhet: xx Personantal (dag/natt): xx/xx Skyddsvärda objekt: xx Risker: xx Släcksystem: xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Taktik: xx Här följer ritningar för respektive våningsplan. Lägst våningsplan placeras underst och högst våningsplan placeras överst enligt Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm, SBF 1021:1. Endast ett våningsplan/del av våningsplan per blad. För varje ny byggnad skapas en ny flik. Varje nytt blad numreras löpande. Följande skall märkas ut: Angreppsvägar till byggnaden och våningsplanen Brandcellsgränser med brandteknisk klass Trapphus, korridorer rum etc. med benämningar Centralapparat, undercentraler och brandförsvarstablå Stigarledningar Brandgasventilation Sprinklercentral Sprinklade ytor Övriga brandtekniska installationer (i samråd med Västra Sörmlands Räddningstjänst) Risker, kemikalier, tryckkärl, brandfarlig vara etc. Prioriterade verksamheter Norrpil I höger marginal skall textinformation om bygganden samt förklaringar till aktuella symboler fyllas i. Längst ner i dokumentet finns en skala som skall fyllas i. Höjdgraf skall infogas. Följande information skall fyllas i: Byggnadsinformation Våningsantal: Bärighet: (grundläggande klass) Sektioneringar: (grundläggande klass, brandväggar etc.) Verksamhet: (verksamhetsbeskrivning t ex vård, kemisk industri) Personantal (dag/natt): Skyddsvärda objekt: (särskilt känslig verksamhet, t ex arkiv, serverrum) Risker: (kemikaliehantering: ämne, mängder samt typ av hantering/förvaring) Släcksystem, sprinkler: (vilken typ samt vilka byggnader, områden) Styrfunktioner för räddningstjänsten: (beskriv vilka möjligheter till styrning som finns) Sprinkler Utrymningslarm Taktik: Uppsamlingsanordningar Specialutrustning/installationer m 7

9 För vissa anläggningar kan det krävas separata ritningar över avstängningar, t.ex. avstängningar för gas, dagvatten oljeavskiljningssystem mm. Samråd ska ske med räddningstjänsten huruvida separata ritningar krävs. Den sista fliken och de sista bladen i insatsplanen är avsedda för sådana ritningar. I höger marginal skall textinformation om avstängningarna med symbolförklaring finnas. Symboler ska infogas på ritningarna över de olika avstängningarna. XX

10 XX T.ex. Brandskyddsinstallationer (Text/Foto)
Särskilda risker (Text/Foto) Särskilt skyddsvärda objekt (Text/Foto) XX


Ladda ner ppt "Verksamhetens/företagets namn"

Liknande presentationer


Google-annonser