Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 31 MARS 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Tillväxten dämpas från rekordhög nivå Konsumtion och investeringar drar efterfrågan Arbetslösheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 31 MARS 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Tillväxten dämpas från rekordhög nivå Konsumtion och investeringar drar efterfrågan Arbetslösheten."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 31 MARS 2011 Jesper Hansson

2 Sammanfattning Tillväxten dämpas från rekordhög nivå Konsumtion och investeringar drar efterfrågan Arbetslösheten faller snabbt På väg mot den högsta sysselsättningsgraden på 20 år Fortsatt expansiv ekonomisk politik

3 Svensk ekonomi växer snabbt BNP, årlig procentuell förändring

4 Fortsatt oro för statsfinanserna i flera euroländer Statsobligationsräntor, procent, dagsvärden, 5 dagars glidande medelvärde

5 Stark utveckling i industrin Industriförtroende, inköpschefsindex, månadsvärden

6 Stabil tillväxt i världsekonomin BNP, årlig procentuell förändring

7 Kraftigt stigande energi- och råvarupriser Index 2010=100, månadsvärden

8 Tidigarelagda räntehöjningar i omvärlden Styrräntor, procent, dagsvärden

9 Tillväxten i Sverige mattas av från rekordnoteringar 2010 BNP, miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Nettotal, säsongsrensade månadsvärden Optimistiska hushåll och företag

11 Hushållen ökar konsumtionen Hushållens konsumtion, disponibel inkomst och sparande, procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

12 Industrins investeringar växlar upp Investeringar i olika sektorer, procentuell förändring

13 Stark krona Kronans effektiva växelkursindex – KIX, index 1992-11-18=100, månadsvärden

14 Fortsatt hög exportorderingång till industrin Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

15 Krympande överskott i utrikeshandeln Bytesbalans och nettoexport, procent av BNP, löpande priser

16 Företagen fortsätter att öka personalstyrkan Anställningsplaner, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

17 Bred uppgång i sysselsättningen i näringslivet Bidrag till tillväxten i antalet arbetade timmar, procentenheter, kalenderkorrigerade värden

18 Stigande brist på arbetskraft – naturligt när sysselsättningen ökar snabbt Näringslivet, nettotal respektive årlig procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

19 Mindre regionala skillnader i arbetslösheten Varians i relativ arbetslöshetsnivå mellan län, procent, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Sysselsättningsgraden når högsta nivån på 20 år Andel sysselsatta i procent av befolkningen 16–64 år

21 Arbetslösheten faller snabbt 2011 Procent av arbetskraften 16-64 år

22 Lönerna ökar snabbare under nästa avtalsperiod Timlön och produktivitet i näringslivet, årlig procentuell förändring

23 Lågt underliggande inflationstryck Årlig procentuell förändring, månadsvärden

24 Reporäntan fortsätter att höjas Procent, dags-, månads- respektive kvartalsvärden

25 Offentligt finansiellt sparande, konjunkturjusterat sparande och förändring i konjunkturjusterat sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

26 Prognosen i sammandrag (december 2010 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 0,4 (0,1)0,1 (0,0)-0,3 (-0,8) Offentligt finansiellt sparande 2 3,00 (2,75)2,25 (2,00)1,25 (1,25)Reporänta 1 1,3 (1,6)1,7 (1,6)2,0 (2,1)KPIF 1,1 (0,8)2,5 (1,6)1,1 (1,1)Sysselsättning 3,1 (2,9)4,2 (3,8)5,5 (5,6)BNP 201220112010 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP

27 Sammanfattning Tillväxten dämpas från rekordhög nivå Konsumtion och investeringar drar efterfrågan Arbetslösheten faller snabbt På väg mot den högsta sysselsättningsgraden på 20 år Fortsatt expansiv ekonomisk politik


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 31 MARS 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Tillväxten dämpas från rekordhög nivå Konsumtion och investeringar drar efterfrågan Arbetslösheten."

Liknande presentationer


Google-annonser