Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken
Pia Landberg Processledare Bröstprocessen Mårten Elfström Verksamhetsutvecklare

2 Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad

3 Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation

4 Bakgrund Multidisciplinär konferens före operation

5 Bakgrund Tid mellan operation och PAD besked till patient

6 Uppdrag ifrån Landstingsdirektören
Ta fram processmål, ledtider och kvalitetsmått i processen. Det övergripande målet är att ledtiden från första sjukvårdskontakt till operation skall vara högst 3 veckor (ändrades senare till 4 v). Ge förslag på modell för processledare eller processledning för hela processen. Etablera en modell för styrning av flödet. Ta fram och etablera en modell för kontinuerlig uppföljning och utveckling av processen. Mårten •  Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor • Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice  • Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan • Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort • Alla cancerpatienter ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram • Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

7 Förutsättningar för projektet
Deltagare Vårdcentral (läkare) Mammografi (läkare, ssk, sekreterare både US och ViN) Kirurgi (läkare, ssk både US och ViN) Onkologi (läkare, ssk) Patologi (läkare, sekreterare) Verksamhetsutvecklare Kommunikationsstrateg Tid Alla deltagare avsatte totalt sett flera dagar under projektets tid. Styrgrupp Centrumchefer och verksamhetschefer Endast en verksamhetschef har varit med i hela projektet Mårten

8 Traditionellt vs. lean Lean Traditionellt Resurseffektivitet (%)
Flödeseffektivitet (%) Öken Effektiva öar Det perfekta tillståndet Effektiv ocean Detta är lean. Modig och Åhlström Resurseffektivitet (att fokusera på en enskild resurs) Lean E Maximera resursens värdeadderande tid A Flödeseffektivitet (att fokusera på en enskild patient) D B C Resursoptimering= Flödesoptimering= att utnyttja resurser att tillgodose behov Fokus på resurser/funktioner Fokus på att tillgodose patientens behov så hon kan Målet är hög beläggning ”flöda” vidare Organiserar sig i delar Arbetar för att underlätta nästa aktivitet Patienten väntar på att resursen har tid Organiserat utifrån helheten Bygger kö Inga stopp i aktiviteterna vilket kräver lediga resurser Kö endast till för att få att bra flyt mellan delarna i kedjan Fördelar: Fördelar: Hög kompetens/djup kunskap Sätter kunden i fokus Om unika resurs/knappa resurs finns Tillfredställer behovet för patienten Om resursen är dyr Enkelt att organisera de olika när det uppdagas delarna för sig Enklare att planera/mindre administration Om det är komplexa behov Merarbete och falska behov är eliminerade Mindre resurser används totalt Nackdelar: Nackdelar: Patienten får vänta Resurserna används inte till 100% Hårt arbetande resurser Mer sårbart och känsligare för störningar Suboptimering svårt att planera Klarar inte av lika stora variationer i behov helheten (många småprocesser) Behoven förvärras > merarbete, flaskhalsar, kvalitetsbrist Mer resurser går åt totalt i hela kedjan Maximera patientens värdemottagande tid Traditionellt 8

9 Värdeflöde Målet är inte att arbeta fortare utan på ett smartare sätt.
Processtart Processlut Värde Slöseri Samma värde men kortare ledtid Mårten Målet är inte att arbeta fortare utan på ett ’smartare’ sätt. Processtart Processlut

10 Knöl i brösten processen
Kirurgi och Onkologi ”flyttar” ihop. april-12 Susannas brev till LD Nivå-strukturering sept- 11 Ny utredningsrutin juni -12 Projektet startar 2009 2010 2011 2012 2013 Kompetensflytt april -12 Beslut om ombyggnation juni -13 Pia?

11 Knöl i brösten processen
Start utredningsmott Väster maj-14 Inflytt Mammografi Mars-14 Byggstart Mammografi utredningsenhet 2013 2014 2015 Start Bröstenhet 1 sept.-14 Pia?

12

13 Genomförda förändringar
Nivåstrukturering Kompetensförflyttning Metodologisk förändring Multidisciplinär konferens PM utredning Samplanering Information Ledtidsmätning

14 Genomförda förändringar
MR-bröst Start av bröstenheten Gemensamt paraplynamn för mammografi, kirurgisk bröstmott, onkologisk bröstmott (gemensam dokumentation)

15 Svårigheter Nyckelkompetenser IT-systemen Kommunikation
Ledtidsmätningen/statisktik

16 Framtid Strålbehandling bokas i samband med operationsbeslut för sektorresektioner Egen operationsenhet Möjlighet till kuratorskontakt på hemorten Större inflytande från patienterna Allt är inte beslutat ,men det är mål

17 Regionalt cancercentrum sydöst

18

19 Ledtider

20 LÖFTE 2 Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

21

22


Ladda ner ppt "Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser