Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutioner och aktörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutioner och aktörer"— Presentationens avskrift:

1 Institutioner och aktörer
Att studera politiska system

2 Vad är vetenskap? “organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” Ur NE

3 Forskning “process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande” Ur NE

4 Hur skilja vetenskap från andra verksamheter?
Enligt positivismen är vetenskap något som: bygger på observationer. genererar kunskap om lagmässiga samband. är objektiv och förutsätter frihet från förutfattade meningar.

5 Karl Popper (1902 - 1994) Hypotes (djärv) Förutsägelse Prövning
Falsifiering

6 Thomas Kuhn ( ) Paradigm (vägleder i frågor om vad och hur något ska studeras) Inkommensurabilitet

7 Finns det en verklighet att undersöka?
Ontologi – Läran om varandet: Finns det en objektiv verklighet som inte är beroende av vårt subjektiva medvetande?

8 Positivism Det finns ett samhälle som vi kan studera
Könsskillnader finns oavsett om vi studerar dem eller inte

9 Konstruktivism Det samhälle vi studerar är beroende av våra föreställningar om detsamma Könsskillnader är social konstruktioner och är beroende av betraktarens perspektiv (tid & rum)

10 Epistemologi Hur kan vi nå kunskap?

11 Positivism Vi kan få direkt kunskap om samhället genom att studera sociala fenomen Det finns objektiv kunskap

12 Konstruktivism Vi kan aldrig göra oss oberoende av vår sociala kontext
Kunskapen är subjektiv och står i beroende till vilka vi är och hur vår omgivning är villkorad

13 Olika forskningsambitioner
Positivisten – förklaringar (lagbundenhet) Konstruktivisten – förståelse

14 Politik och vetenskap Statsvetenskaplig forskning kan vara politisk på olika sätt: Tar tydlig politisk ställning, eller motsäger sig att ta ställning Forskningsresultaten får politiska konsekvenser (medvetet eller omedvetet)

15 Att skriva uppsats är att ta ställning
Vad ska studeras? Varför ska det studeras? Hur ska det studeras?

16 Politiska system Varför: Gemensamma regler för gemensamma angelägenheter Vad: Sättet att organisera Hur: Vilka värden vill vi upprätthålla och vilka resultat vill vi uppnå?

17 Att jämföra politiska system
Definitioner – vad innebär folkviljans förverkligande? Operationalisering – hur ska definitionen av folkviljans förverkligande mätas i studien? Centrala begrepp – valsystem, maktdelning, parlamentarism


Ladda ner ppt "Institutioner och aktörer"

Liknande presentationer


Google-annonser