Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab Mirek Surowiak, - R71 Karolinska Universitetssjukhus Huddinge 2012-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab Mirek Surowiak, - R71 Karolinska Universitetssjukhus Huddinge 2012-10-10."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab Mirek Surowiak, - R71 Karolinska Universitetssjukhus Huddinge 2012-10-10

2 rehabilitering ”att återföra en individ till sin fulla fysiska, psykiska och social förmåga” geriatriska = ”fulla”  ”optimala” funktionsförmågan inte alltid går att återställa fullt ut pga. kroniska sjukdomar och sämre hälsa

3 arbetsterapi Man når dessa mål: – utveckla patientens aktivitetsförmåga, – förhindra eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga så att patienten upplever tillfredsställelse i sin dagliga livsföring.

4 funktionstillstånd och funktionshinder bygger på en kombination av den medicinska och den sociala modellen.

5 samarbete i team inom geriatrisk rehabilitering Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgifter är att genom observation i vardagliga situationer utreda patientens aktivitetsförmåga. I utredningen ingår att bedöma patientens – fysiska, – kognitiva – och sociala funktioner. Bedömningarna ligger till grund för planering av rehabilitering, träning och/eller kompensatoriska åtgärder.

6 samarbete i team inom geriatrisk rehabilitering Arbetsterapeut arbetar i team med övrig personal i klinikens olika verksamheter. Samarbete sker med arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper inom – slutenvård, – primärvård – och kommun

7 samarbete i team inom geriatrisk rehabilitering – Muntligt forum, bland annat via ronder, – team-konferenser, – vårdplaneringar, – team-luncher, – månadsmöten, – rehab-ronder och – även skriftligt via journaler, olika informationstavlor och liknade

8 Geriatrisk arbetsterapi Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård – Höftfrakturer – amputationer Neurorehab – strokerehabilitering – Parkinson Demensutredningar – Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer

9 Geriatrisk arbetsterapi Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård –Höftfrakturer/amputationer Neurorehab - strokerehabilitering /morbus Parkinson Demensutredningar - Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer A-terap. bedömer patientens – aktivitetsnivå, – fysiska funktionsnivå – och kognitiva funktionsnivå Efter bedömningar görs en rehabiliteringsplan upp i samråd med patienten och eventuellt med de anhöriga.

10 Geriatrisk arbetsterapi Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård –Höftfrakturer/amputationer Neurorehab - strokerehabilitering /morbus Parkinson Demensutredningar - Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer Patienterna tränar individuellt och målinriktat utifrån sina – behov – förutsättningar – och intressen Åtgärderna arbetsterapeuterna använder sig av är – hand- och armträning, – kognitiv träning, – hantverk, köksträning, uteaktiviteter osv

11 Geriatrisk arbetsterapi Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård –Höftfrakturer/amputationer Neurorehab - strokerehabilitering /morbus Parkinson Demensutredningar - Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer Arbetsterapeuterna samarbetar nära med kommunernas arbetsterapeuter på korttidsboendena och i hemrehabiliteringen. Överrapportering sker till berörda arbetsterapeuter i kommun och i primärvård.

12 Frågor?


Ladda ner ppt "Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab Mirek Surowiak, - R71 Karolinska Universitetssjukhus Huddinge 2012-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser