Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab
Mirek Surowiak, - R71 Karolinska Universitetssjukhus Huddinge

2 rehabilitering ”att återföra en individ till sin fulla fysiska, psykiska och social förmåga” geriatriska = ”fulla”  ”optimala” funktionsförmågan inte alltid går att återställa fullt ut pga. kroniska sjukdomar och sämre hälsa

3 arbetsterapi Man når dessa mål: utveckla patientens aktivitetsförmåga,
förhindra eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga så att patienten upplever tillfredsställelse i sin dagliga livsföring.

4 funktionstillstånd och funktionshinder
bygger på en kombination av den medicinska och den sociala modellen.

5 samarbete i team inom geriatrisk rehabilitering
Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgifter är att genom observation i vardagliga situationer utreda patientens aktivitetsförmåga. I utredningen ingår att bedöma patientens fysiska, kognitiva och sociala funktioner. Bedömningarna ligger till grund för planering av rehabilitering, träning och/eller kompensatoriska åtgärder. 

6 samarbete i team inom geriatrisk rehabilitering
Arbetsterapeut arbetar i team med övrig personal i klinikens olika verksamheter.  Samarbete sker med arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper inom slutenvård, primärvård och kommun

7 samarbete i team inom geriatrisk rehabilitering
Muntligt forum, bland annat via ronder, team-konferenser, vårdplaneringar, team-luncher, månadsmöten, rehab-ronder och även skriftligt via journaler, olika informationstavlor och liknade

8 Geriatrisk arbetsterapi
Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård Höftfrakturer amputationer Neurorehab strokerehabilitering Parkinson Demensutredningar Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer

9 Geriatrisk arbetsterapi
Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård –Höftfrakturer/amputationer Neurorehab - strokerehabilitering /morbus Parkinson Demensutredningar - Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer A-terap. bedömer patientens aktivitetsnivå, fysiska funktionsnivå och kognitiva funktionsnivå Efter bedömningar görs en rehabiliteringsplan upp i samråd med patienten och eventuellt med de anhöriga.

10 Geriatrisk arbetsterapi
Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård –Höftfrakturer/amputationer Neurorehab - strokerehabilitering /morbus Parkinson Demensutredningar - Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer Patienterna tränar individuellt och målinriktat utifrån sina behov förutsättningar och intressen Åtgärderna arbetsterapeuterna använder sig av är hand- och armträning, kognitiv träning, hantverk, köksträning, uteaktiviteter osv

11 Geriatrisk arbetsterapi
Allmängeriatrisk slutenvård Ortopedgeriatrisk slutenvård –Höftfrakturer/amputationer Neurorehab - strokerehabilitering /morbus Parkinson Demensutredningar - Kognitiva bedömningar vid arbetssituationer Arbetsterapeuterna samarbetar nära med kommunernas arbetsterapeuter på korttidsboendena och i hemrehabiliteringen. Överrapportering sker till berörda arbetsterapeuter i kommun och i primärvård.

12 Frågor?


Ladda ner ppt "Arbetsterapeut roll i geriatrisk rehab"

Liknande presentationer


Google-annonser