Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEUROREHAB i Kungsbacka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEUROREHAB i Kungsbacka"— Presentationens avskrift:

1 NEUROREHAB i Kungsbacka

2 Vad är Neurorehab? Teamarbete kring patienter som har behov av neurologisk rehabilitering och kompetens. Primärvården – en specialistmottagning Teamarbete till skillnad mot distriktssjukgymnastik/arbetsterapi Vi har samlad kompetens, erfarenhet och intresse för människor som drabbats av stroke. Neurorehabteamet träffar alla som har behov av uppföljning/rehabilitering efter nyinsjuknande i stroke.

3 Vår vision ”Målet med rehabiliteringen är att öka funktions- och aktivitetsförmågan och på så sätt ge personer med neurologiska funktionshinder möjlighet till ett liv med god livskvalitet.” Stroke – plötslig förändring från en dag till en annan jmf med demens där symptomen kommer smygande. Här ska ens vardagsliv skjutas på framtiden, nya vanor och roller ska sätta sig, vilket tar tid och tålamod. Mycket av vårt arbete innebär att kartlägga patienternas tidigare aktivitetsförmåga, vanor, roller och delaktighet i samhället vilket kan se väldigt olika ut i olika skeden av livet. Vi träffar patienter från myndig ålder och uppåt, ingen åldergräns. Vad är livskvalitet? Det ser väldigt olika ut i olika skeden av livet. Vi träffar patienter från myndig ålder och uppåt, ingen åldergräns. Hur kan vi tillmötesgå varje individs önskan om bra livskvalitet efter ett strokeinsjuknande? Vi återkommer till detta senare.

4 Vilka är vi? Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Neurologläkare Logoped
Kurator Som ni ser så finns alla rehabiliteringsprofessioner med i vårt team Teamet arbetar i microsystem som innebär att även patient och anhöriga är delaktiga. Att vi är ett team är vårt viktigaste arbetsredskap där ett nära samarbete mellan alla teammedlemmar är av största vikt. Målet är få patienten delaktig i hela rehabiliteringsprocessen där målen förändras under behandlingstiden.

5 Vem kommer till oss? Stroke – ett nyligen insjuknande Traumatisk hjärnskada MS Parkinson Övriga Neurologiska sjukdomar Stroke är den vanligast diagnosen

6 Vad kan vi erbjuda? Basverksamhet Bedömning Rehabiliteringsplan
Individuell behandling Anhörigmöte Rehabiliteringsperiod efter behov Arbetsplatsbesök Bedömning av sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. Vi följer upp bedömningar som gjorts inneliggande på sjukhus, försöker använda samma bedömningsinstrument under hela vårdkedjan. Sg – balans, gång, motorik, at – aktivitet, hand, kognitiv, log – språk, sväljning Målsamtal och rehabplan Viktigt att poängtera att all behandling är individuell Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokerehabilitering 2009, kompletterades Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Anhörigmöte – tillfälle för informationsutbyte så att träning kan överföras till patientens vardag hemma, möten kan vara flera under en rehabiliteringsperiod Flexibilitet av rehab period och utformning Arbetsinriktning – försäkringskassan….

7 Här är ett dokument som vi använder vid anhörigsamtal och som belyser hur arbetet i ett Microsystem fungerar. I ett Microsystem delar man värderingar och har gemensamma informationssystem som stödjer rehabiliteringsprocessen –uppföljning, resultat och lärande. Detta dokument gör patient och anhörig delaktig i hela processen.

8 Intagningskriterier till basverksamhet
Läkarremiss 18 år och äldre Behov av mer än en av teamets kompetenser Självständig vid toalettbesök eller med lättare hjälp Ingen demenssjukdom eller psykisk sjukdom

9 ”Lars väg” genom Neurorehab
Remiss Bedömning – aktuellt? När? NR – basverksamhet, gruppträning Utslussning – vad är nästa steg efter NR? Remiss – DL från både offentliga och privata vårdcentraler, Sjukhus - Halland, Göteborg, Neurologläkare, När? – ofta är rehabiliteringen lång, många gånger livslång. Viktigt då att inte all rehabilitering startar direkt efter insjuknandet utan när patienten är mottaglig. Finns behov av träning av personlig vård är det oftast kommunens rehabilitering som startar för att sedan bedömas om det är aktuellt för oss i ett senare skede. Utslussning: -aktivt liv - kommunens träffpunkter - FaR Har man behov av fortsatt stöttning antingen: -kommunens äldrerehab -individuell sg/at inom PV Vi informerar och överrapporterar så att rehabkedjan bibehålls

10 Vad kan vi mer erbjuda? MS grupp Parkinsongrupp Bassänggrupper
Handträningsgrupp Självträningsgrupp Perspektivgrupp Bedömningstider Inget krav på nyligt insjuknande eller remiss.

11 Övriga yrkeskategorier vi samarbetar med
Neuropsykolog i Varberg eller Högsbo Neurologsjuksköterska Ortopedingenjör

12 Framtidsvisioner Hemrehabilitering Afasigrupper


Ladda ner ppt "NEUROREHAB i Kungsbacka"

Liknande presentationer


Google-annonser